บุคลากร แผนกวิชาศิลปกรรม

นายชัยรัตน์ ชัยปัทมานนท์
หัวหน้าแผนกวิชา

นายอภิชาติ เดชะภิญโญ

นายณัฐพงศ์ อาจศรี
ครูพิเศษสอน

นางสาวเมวิกา ริคะรมย์
ครูพิเศษสอน

----
ครูพิเศษสอน