ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2482 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า   ตั้งอยู่ริมบุ่งติดค่ายทหาร กองทัพภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  หลักสูตรการศึกษา รับผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี ก็จบหลักสูตร เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 รุ่งเรืองตามลำดับซึ่งพอสรุปโดยสังเขป ดังนี้

ปัจจุบัน

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 272 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30000  มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน สถานที่แวดล้อม ประกอบด้วยสถานศึกษา บ้านพักข้าราชการ ตลาดสด ธนาคาร วัด โรงพยาบาล ลำน้ำตะคอง  คูเมืองโบราณและถนนมิตรภาพ

อำนาจหน้าที่

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มีหน้าที่จัดการศึกษาให้การฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

วัตถุประสงค์

    เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพ  ทั้งระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนีย์บัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ในด้านประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาพานิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และประเภทวิชาศิลปกรรม ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม จัดฝึกอบรบหลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตร   พิเศษ ให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่น ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

    ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อลักสูตรการช่างขั้นต้น 2 ปี และรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการช่างชั้นปลาย 3 ปี

    ได้ย้ายจากสถานที่เดิม มาสร้างใหม่บนเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน ริมถนนมิตรภาพ ด้านหน้าเป็น ต้นทางของถนนมิตรภาพ ใกล้ทางเข้าเมืองบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ด้านหลังติดลำตะคอง ด้านซ้ายติดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และด้านขวาติดโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

    UNICEF เข้ามาให้ความช่วยเหลือตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตร 4 แผนก คือ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ แผนก คหกรรมศาสตร์ทั่วไป และแผนกศิลปหัตถกรรม พร้อมกันนั้นก็พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ เพิ่มขึ้น ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงานและจัดสรรวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อการเรียน การสอนให้เป็นไปตามความต้องการ

    ได้เปิดรับนักเรียนชายเป็นครั้งแรกในแผนกศิลปหัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 54 คน และปิดตัวเลิกรับนักเรียนชายในปี พ.ศ. 2514 พร้อมกันได้ปิดแผนกศิลปหัตถกรรมลงด้วย

    ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก “โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา” เป็น โรงเรียนอาชีวศึกษานครราชสีมา และได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนแผนกพาณิชยการขึ้น

    ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัย” โดยรวมกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาเดียวกัน แยกเป็น 2 วิทยาเขต และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 2 ปี

    ได้แยกตัวออกมาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยเอกเทศโดยมี นางพเยาว์ ไทยวัชรมาศ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย

    วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาดีเด่น” นับเป็นแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษา และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) แผนกวิชาเลขานุการและการบัญชี

    เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการและแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

    เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการตลาด และ พ.ศ. 2530 เปิดแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

    เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม และเริ่มเปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการโรงแรมในปี พ.ศ. 2538 และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. )

    เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ระบบทวิภาคี เพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและแผนกวิชาธุรกิจพยาบาล

    ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้นเป็น 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาธุรกิจโรงแรม แผนกวิชาเลขานุการ แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาธุรกิจพยาบาล

    วิทยาลัยเริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ มีการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาทุกปีการศึกษา วิทยาลัยต้องจัดทำธรรมนูญการศึกษาทุกปีการศึกษา วิทยาลัยต้องจัดทำธรรมนูญการศึกษานำชุมชนเข้ามามีส่วนจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อมีการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น” ของกรมอาชีวศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2542 และนับเป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับเกียรติให้ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษามาตฐานอาชีวศึกษาดีเด่น