นายสุชาติ จำปาโพธิ์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายวิชาการ

นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประถมจักรี สียางนอก

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นายสุชาติ จำปาโพธิ์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายวิชาการ

นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประถมจักรี สียางนอก

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ