วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
เข้ารับการศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 044 242 001

หลักสูตร ปวส.

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • การโรงแรม
 • การโรงแรม (ทวิภาคี)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ

 • การบัญชี
 • การโรงแรม
 • อาหารและโภชนาการ

ข้อมูลการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้น ปวช.

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า
 2. กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และจะจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบด้านความประพฤติและการเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา
 5. เป็นผู้มีความถนัด ความสนใจ มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

 6. มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา/สาขางาน เป็นไปตามคู่มือ/ระเบียบการรับสมัคร

ระดับชั้น ปวส.

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น  ม.6,ปวช.3หรือเทียบเท่า
 2. กำลังเรียนอยู่ชั้น  ม.6,ปวช.3หรือเทียบเท่า และจะจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบด้านความประพฤติและการเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา
 5. เป็นผู้มีความถนัด  ความสนใจ มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ชุด
  • ค่าสมัคร  ระดับ  ปวช.  50  บาท
  • ค่าสมัคร  ระดับ  ปวส.  50  บาท

 

หมายเหตุ  กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษา  จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังไม่ได้