รับมอบตัวออนไลน์ 15-27 มกราคม 2565

เพิ่มรายชื่อ โควตา (เพิ่มเติม) แล้ว

1
Search

2
รับมอบตัว

3
รอตรวจเอกสาร

4
รับมอบตัวสำเร็จ

รหัสมอบตัว ชื่อ - นามสกุล (ระดับ)สาขา รับมอบตัว
C65000001 นางสาว ภัทรธิดา ปั่นสันเทียะ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000002 นางสาว แก้วใจ นาคสุข ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000003 นางสาวเจนจิรา ฉันงูเหลือม ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000004 นางสาว ณัฐกมล หินนอก ปวช. 65 การบัญชี รอตรวจเอกสาร
C65000005 นางสาว พชรพร ตาลพลกรัง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000006 นางสาว ธัญญา อุทัยเภตรา ปวช. 65 การบัญชี รอตรวจเอกสาร
C65000007 นางสาว สุนันทา วงศ์รัตนะชัย ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000008 เด็กหญิง อมรกานต์ มังครุดร ปวช. 65 การบัญชี รอตรวจเอกสาร
C65000009 นางสาว สุวรรณา ร่วมสุข ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000010 นางสาว ชนัญชิดา ทะเลดอน ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000011 นางสาว ชนกนันท์ หมอสัมฤทธิ์ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000012 นางสาว ชญาดา แก้ววิเศษ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000013 นางสาว ประภัสสรา ดุงโคกกรวด ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000014 นางสาว ขวัญข้าว เปลี่ยวกระโทก ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000015 นางสาว ณัฐธาดา อินอ่อน ปวช. 65 การบัญชี รอตรวจเอกสาร
C65000016 เด็กหญิง ธมลวรรณ พิมโยธา ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000017 เด็กหญิงอัจฉราวดี แก่นทรัพย์ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000018 เด็กหญิง ธนัชชา เอี่ยมเสือ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000019 เด็กหญิง ปวริศา รักษาแก้ว ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000020 นางสาว ธัญสรณ์ ชิดพลกรัง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000021 นาย เตวิทย์ นิลพลกรัง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000022 นางสาว อรสินี บุตรสำโรง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000023 นางสาว อชิรญาณ์ บุกพิคำ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000024 นางสาว ณัฐชา กาบกิ่ง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000025 เด็กหญิง สุภนิดา ขุนศรี ปวช. 65 การบัญชี รอตรวจเอกสาร
C65000026 นางสาว ญาสุมินณ์ ลี้ศักดิ์สกุล ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000027 นางสาว ภาวินี รุนใหม่ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000028 นางสาว ศยามิน ทับช้าง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000029 เด็กหญิง ทิพย์รวี พรหมเสนา ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000030 เด็กหญิง จารุวรรณ สีขุมเหล็ก ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000031 นางสาว อรวิไล บุญเชื่อง ปวช. 65 การบัญชี รอตรวจเอกสาร
C65000032 นางสาว กรวรรณ แซ่อึ้ง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000033 เด็กหญิง เปรมอัปสร แยกโคกสูง ปวช. 65 การบัญชี รอตรวจเอกสาร
C65000034 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ป้ายงูเหลือม ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000035 เด็กหญิง ศุภสินี่ เชิดเกาะ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000036 เด็กหญิง ขวัญฤทัย แน่นพะเนา ปวช. 65 การบัญชี รอตรวจเอกสาร
C65000037 นางสาว เขมิกา ประเสริฐ ปวช. 65 การบัญชี รอตรวจเอกสาร
C65000038 เด็กหญิง กมลพร แตงอยู่ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000039 นางสาว พัชรา ช่องงาม ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000040 นางสาว นิชาดา เอมสูงเนิน ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000041 นางสาว ณัฏฐธิดา ตุพิภาค ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000042 นางสาว ภัทรธิดา ม่วมกระโทก ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000043 นางสาว ไอลดา อินกันหา ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000044 เด็กหญิง พรทิพา สำกลาง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000045 นางสาว ฐิติยา คุ้มกลาง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000046 นางสาว ภัณฑิลา กิ่งพรมภู ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000047 นางสาว สุชาดา พุฒนอก ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000048 นางสาวม นัสนันท์ พานงูเหลือม ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000049 นางสาว ธารารัตน์ นาคกลาง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000050 นางสาว วรวรรณ รอดสถิตย์ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000051 นางสาว วิลาวัณย์ ถวัลย์วีระวงศ์ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000052 เด็กหญิง ณัชชา สิงห์ราชู ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000053 นางสาว ฐิตาภรณ์ นากลาง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000054 เด็กหญิง จิรัชยา โยชน์สูงเนิน ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000055 นางสาว สร้อยสุดา นาคมีตระกูล ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000056 นางสาว กานต์ธิดา ธูปกลาง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000057 นางสาว ชุติมล ตรงด่านกลาง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000058 นางสาว ช่อทิพย์ กรพันธ์ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000059 นางสาว ภารวี นุศิริหาร ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000060 เด็กหญิง ศุภิสรา สุดเสน่ห์ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000061 เด็กหญิง ภัทราวดี ชุมสันเทียะ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัวสำเร็จ
C65000062 นางสาว ฐิติมา คชนะ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000063 นางสาว เบญญาภา กอคูณกลาง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000064 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เป้าพะเนา ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000065 เด็กหญิง วชิรญาณ์ มาตรโคกสูง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000066 เด็กหญิง ชนากานต์ พิมพ์เกาะ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000067 เด็กหญิง สุนิสา โปรยโคกสูง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000068 นางสาว ธิติมา สุขเกษม ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000069 นางสาว พุทธพร มมตะขบ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000070 เด็กหญิง พิมพ์ชนก อำพันทอง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000071 เด็กหญิง ณัฐนรี เจนจัด ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000072 เด็กหญิง ชุสิตา ช่วยงาน ปวช. 65 การเลขานุการ รับมอบตัว
C65000073 เด็กหญิง พรพิมล ถนอมพลกรัง ปวช. 65 การจัดการสำนักงาน รับมอบตัว
C65000074 เด็กหญิง ครองขวัญ คงเจริญ ปวช. 65 การจัดการสำนักงาน รับมอบตัวสำเร็จ
C65000075 นางสาว ภัทราภรณ์ ป้อกระโทก ปวช. 65 การจัดการสำนักงาน รับมอบตัว
C65000076 นางสาว แก้วตา แสงดาว ปวช. 65 การจัดการสำนักงาน รับมอบตัว
C65000077 นางสาว วิมลวรรณ เบี้ยกระโทก ปวช. 65 การจัดการสำนักงาน รับมอบตัว
C65000078 เด็กหญิง ศิริพร งามศิริ ปวช. 65 การจัดการสำนักงาน รับมอบตัว
C65000079 เด็กหญิง จุฑามาศ ฤกษ์เจริญ ปวช. 65 การจัดการสำนักงาน รอตรวจเอกสาร
C65000080 นางสาว พุฒินันท์ วิโรน์ ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000081 เด็กหญิง วิรัญธรภ์ อู่สุวรรณ ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000082 นางสาว มณีรัตน์ ทองเชื้อ ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000083 นางสาว ณัฐวดี ป้ายงูเหลือม ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัวสำเร็จ
C65000084 เด็กหญิง พัชร์พิชา เกียรติสูงเนิน ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000085 เด็กหญิง กุลธิดา เพ็ชรคง ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000086 นางสาว ณัฐกมล สัตตานุสรณ์ ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000087 นางสาว นภาพรรณ มั่นสัตย์รักสกุล ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000088 นางสาว สุจิตรา ไกรวัฒนา ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000089 นางสาว กุลนิช ยี่ลุ่นหอม ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000090 นางสาว วิชุดา รักงาม ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000091 เด็กหญิง ธนิษฐา มีนะโม ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000092 นางสาว ดวงกมล แจ้งไพร ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000093 นางสาว รัษฎากร คัมภิรานนท์ ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000094 นางสาว ณัฐณิชา พุฒธรรม ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000095 เด็กหญิง ชญานิน สิงพะเนาว์ ปวช. 65 การตลาด รอตรวจเอกสาร
C65000096 เด็กหญิง ธมลวรรณ หงส์กระโทก ปวช. 65 การตลาด รอตรวจเอกสาร
C65000097 เด็กหญิง สุณิษา ชุมเกาะ ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000098 เด็กหญิง กชกร เพชรกลาง ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000099 นางสาว ปียะธิดา พิมสันเทียะ ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000100 นางสาว อาภากร บุญเพ็งชัย ปวช. 65 การตลาด รอตรวจเอกสาร
C65000101 นางสาว จิรภิญญา เทกระโทก ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000102 นาย กตัญญู จิตต์เจริญธรรม ปวช. 65 การตลาด รอตรวจเอกสาร
C65000103 นางสาว ชุติมา นาบำรุง ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000104 นางสาว ทักษิณา ปลั่งกลาง ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000105 นางสาว พิยะดา ตามสีรัมย์ ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000106 นางสาว ยุพารัตน์ จรครบุรี ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000107 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ปราบกระโทก ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัวสำเร็จ
C65000108 เด็กหญิง โชติรัตน์ สำอาง ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัวสำเร็จ
C65000109 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ คงบัว ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000110 นางสาว ทัศนียาพร หนูธรรมพะเนา ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000111 นางสาว เทพอักศร โหน่งกระโทก ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000112 นางสาว ศุภกานต์ พร้อมพรหมราช ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000113 เด็กหญิง จิรชยา ท่อนจัตุรัส ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000114 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แจงตะคุ ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000115 นาย ณัฐพล ทองศรีมะดัน ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000116 นางสาว สิรินทรา คำแหย่ง ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000117 นางสาว ศศิธร เปรี่ยงสูงเนิน ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000118 นางสาว บงกชพร สมภาร ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000119 นางสาว สุดารัตน์ สายทะเล ปวช. 65 ธุรกิจค้าปลีก รับมอบตัว
C65000120 เด็กหญิง ภัทรวดี พันธุ์ธงไชย ปวช. 65 ธุรกิจค้าปลีก รับมอบตัว
C65000121 เด็กชาย ชัชนันท์ พรมศรี ปวช. 65 ธุรกิจค้าปลีก รับมอบตัว
C65000122 นางสาว ณัชชา ชูไชยทัศน์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000123 นางสาว ฐิติกานต์ แหลมพิมาย ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000124 นางสาว สุธาศิณี ผงสันเทียะ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000125 นางสาว ชุติมนทน์ โนสูงเนิน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000126 นางสาว เยาวเรศ พิสันเทียะ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000127 นางสาว สุพัตรา โสนรินทร์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000128 นางสาว พลอย นาคราช ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000129 นางสาว กชกร พลดงนอก ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000130 นางสาว วันนิสา ธงฉิมพลี ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000131 นางสาว อรรธิลักษณ์ ศรีหงส์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000132 นางสาว ปภาวรินทร์ ตั้งสกุล ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000133 นาย อาทิกิตติ์ เชยกลิ่น ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000134 เด็กชาย ณัฐนนท์ ศรเหล็ก ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัวสำเร็จ
C65000135 นาย วีรภัทร สินจะโปะ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000136 นาย ธีรวิทย์ จุ้ยทะเล ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000137 นาย จารุเดช วันดีศรีสกุล ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000138 นางสาว วรางคณา พึ่งพวก ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000139 นางสาว ชลิตา สวนกูล ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000140 นางสาว เกวลิน เสริฐครบุรี ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000141 นางสาว วิรันตี จิกกระโทก ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000142 เด็กชาย ณรงค์ชัย โกศลวรรณธนะ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000143 เด็กหญิง ชัญญานุช โอมฤก ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000144 นาย ชิษณุพงศ์ เกษตรบดี ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอตรวจเอกสาร
C65000145 เด็กหญิง พิมพ์นารา แจ่มประโคน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000146 นางสาว สาธิตา ถนอมพลกรัง ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000147 นางสาว ไปรยา เต็งตระกูล ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัวสำเร็จ
C65000148 เด็กหญิง นริศษา สุราฤทธิ์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000149 เด็กชาย กิตติพิชญ์ วงวิน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000150 เด็กหญิง จิดาภา บุณยรัตน์พันธุ์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000151 นางสาว ลดาวัลย์ หาญกุล ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอตรวจเอกสาร
C65000152 เด็กชาย ภูรี บัวสุนทร ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000153 นางสาว กัลยรัตน์ ศรีทรัพย์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000154 นาย อนวัช ทองจันทร์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000155 นาย ปุณพงษ์ มีภู่ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000156 นาย ณธภัส ฮีลเกร์ท ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000157 นางสาว กันยารัตน์ วิชาเกวียน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000158 นางสาว กมลชนก มิตรสูงเนิน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000159 นางสาว ณัชชา ถินนอก ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000160 นาย เกียรติศักดิ์ ไขทะเล ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000161 นาย อรรถพร อ่อนน้อมดี ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000162 นางสาว ภัทรวดี สดธัญญา ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000163 นางสาว วรัทยา สื่อกลาง ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000164 นาย พนธ์วัจน์ แป้สูงเนิน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอตรวจเอกสาร
C65000165 นางสาว ชฎาภรณ์ ฉัตรเงิน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัวสำเร็จ
C65000166 นางสาว ไพริน พลอยกลาง ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000167 เด็กหญิง ธนัชชา กระทุ่มกลาง ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000168 เด็กหญิง อภิษฐา อะทอยรัมย์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000169 นางสาว เขมิก แสงตา ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000170 นางสาว เกศิณี กว้างพิมาย ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000171 นางสาว อติพร แนะกระโทก ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000172 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ เลิศสูงเนิน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000173 นางสาว ณัฐวิภา อัถบูลย์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000174 เด็กหญิง ภูษิตา ดำริสระน้อย ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000175 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สนดอน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอตรวจเอกสาร
C65000176 นางสาว นันทิดา โสมสระน้อย ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000177 เด็กหญิง ปัญธิตา พันธ์สระน้อย ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000178 เด็กชาย อธิษฐ์ เจริญเดช ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000179 เด็กหญิง ณัฐฐิญา ศรีเกษร ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000180 เด็กหญิง นิศารัตน์ พูลสวัสดิ์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000181 นางสาว ปัทมา แพไธสง ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000182 นางสาว กฤษณา พูลสวัสดิ์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000183 นางสาว ณัฐณิชา บูรณผาย ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000184 นางสาว วิลาวัณย์ ทุ่งนา ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000185 เด็กหญิง สาริศา ทองพรรณา ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000186 นางสาว ชลธิชา บัวกระโทก ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000187 นางสาว กัลยกร ศรีนาค ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000188 นางสาว ธมลวรรณ์ ไม้ทะ ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000189 นางสาว ธิดารัตน์ ทูลตะคุ ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000190 นางสาว ฟาริดา แก้วคอนไทย ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000191 เด็กหญิง วริศราพร กล้าจอหอ ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000192 นางสาว สมฤทัย โสพันโสภาตา ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000193 นางสาวภัทราพร เพ็ชรหมื่นไวย์ ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000194 นางสาว ปภัสสร เรสูงเนิน ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000195 นางสาว วรรวิสา หมั่นทองหลาง ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000196 นางสาว ขวัญหทัย ดาราภา ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000197 นางสาว ศิริกัญญา วัชราภรณ์ ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000198 นางสาว กฤติยา แก่นโพธิ์ ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000199 นางสาว ชิดชนก จุลกลาง ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000200 นางสาว นัฐทิชา กิจกลาง ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000201 นางสาว ขวัญเรือน หงษ์สำโรง ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000202 นาย รัชฌานนท์ ปีกกระโทก ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000203 นางสาว ธิดารัตน์ เพ็งศิริ ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000204 นางสาว ณัฐณิชา ดีดวงแก้ว ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000205 เด็กหญิง วีรยา เจ็กแตงพะเนา ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รอตรวจเอกสาร
C65000206 นางสาว ภัทธินันท์ จงฤทธิ์ ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000207 นางสาว สุภัสรา องอาจ ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000208 นาย พชรพงศ์ ภู่เชิด ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000209 นางสาว นัยน์ปพร แช่เตียว ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000210 นางสาว วรรณกานต์ เหลาเส็ง ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000211 นางสาว วิรันดา จิกกระโทก ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000212 นางสาว สวิชญา โคกสันเทียะ ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000213 นางสาว ปาลิกา เทียมโคกกรวด ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000214 นางสาว สุชานารถ จูเที่ยง ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000215 นางสาว ณิชนันทน์ หุนทะเล ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000216 นางสาว พัชชา พันธุ์ลาภะ ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000217 เด็กหญิง พัทธนันท์ แสนสุข ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000218 เด็กหญิง ธนพร ประทุมเทศ ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000219 เด็กหญิง ณัฐชยา พิมพ์โพธิ์กลาง ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000220 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ มณีโชติ ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000221 เด็กหญิง ไอรดา พรจันทึก ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000222 เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธิ์ แบบทอง ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000223 เด็กหญิง วิมลณัฐ ครบรรจง ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000224 เด็กหญิง ฑิฆัมพร แสนทวีสุข ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000225 นางสาว อาภัสสรา ตู้พิมาย ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000226 นางสาว สุชาดา รวมผักแว่น ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000227 นางสาว พรนภัส หมื่นศักดา ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รอตรวจเอกสาร
C65000228 นางสาว อรไท จ่อมกระโทก ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000229 นางสาว ภณิดา โชตินอก ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000230 นางสาว เบญญาภา คอกกลาง ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000231 นาย ชัยพัฒน์ โคจอน ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000232 นางสาว ณัฐณิชา ขุนโยธา ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000233 เด็กหญิง วรรณกร พุฒหอม ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000234 นางสาว นาตาลี นิลบัวลา ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000235 เด็กหญิง ชนัญธิดา ธนากิติชัย ปวช. 65 ภาษาต่างประเทศ (MEP) รับมอบตัว
C65000236 เด็กหญิง รสนา กระจ่างโพธิ์ ปวช. 65 การออกแบบ รับมอบตัวสำเร็จ
C65000237 นางสาว ณัฐริกา ลีประโคน ปวช. 65 การออกแบบ รอตรวจเอกสาร
C65000238 นางสาว ธฤดี ผินสูงเนิน ปวช. 65 การออกแบบ รับมอบตัว
C65000239 นางสาว เบญญาภา ครองแสนเมือง ปวช. 65 การออกแบบ รอตรวจเอกสาร
C65000240 นางสาว ฐิติพร มีนารัมย์ ปวช. 65 การออกแบบ รับมอบตัว
C65000241 เด็กหญิง ปิยมาส ซ้อนพุดชา ปวช. 65 การออกแบบ รับมอบตัวสำเร็จ
C65000242 เด็กหญิง อมลณัฐ สินมะเริง ปวช. 65 การออกแบบ รับมอบตัว
C65000243 เด็กชาย สุริยะ นามพลกรัง ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000244 เด็กชาย ภาคภูมิ บุญชัยณรงค์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000245 นาย ชัชชัย เจียนมะเริง ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000246 นางสาว ธาราพร เตโช ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000247 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ แสงสุดตา ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัวสำเร็จ
C65000248 นางสาว อัจฉรียา เจริญ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000249 นาย พรพิพัฒน์ ประทุมศรี ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัวสำเร็จ
C65000250 นาย เอกภัค ทิมสูงเนิน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000251 นางสาว นาตาชา เกรกอรี่ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000252 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ทั่งพรม ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000253 นางสาว อรอุมา ดกใหม่ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัวสำเร็จ
C65000254 นาย ธีรเดช มะเริงสิทธิ์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000255 นาย ภณธร ศรีพล ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รอตรวจเอกสาร
C65000256 นาย นาวิน ธนปัญญาธร ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000257 นาย อัษฎาวุธ ขวัญกลาง ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000258 นางสาว อาทิตยา สุนันท์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000259 นาย ราชพฤกษ์ สังโขบล ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000260 นาย พงศธร ช่วยงาน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000261 นาย อนวัชร คุ้มกระโทก ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000262 นาย นิรมิตโกศล สีลา ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัวสำเร็จ
C65000263 นาย ศักดิ์ชัย เลิกสันเทียะ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัวสำเร็จ
C65000264 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา เยื้องกลาง ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000265 นาย เจตนิพัทธ์ เลี่ยมรัตน์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000266 เด็กชาย ณภัทร รัตน์รักษ์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัวสำเร็จ
C65000267 เด็กชาย ชัชวาลย์ นามอภิชน ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000268 เด็กชาย ธนพล สีหาราช ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัวสำเร็จ
C65000269 เด็กหญิง ธารทิพย์ ผายแก้ว ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000270 เด็กหญิง ณัฐมน ชัยรังกา ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัวสำเร็จ
C65000271 นางสาว มนัสนันท์ นิสเทศ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000272 นางสาว พิชามญธุ์ หรั่งมา ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000273 นางสาว นิธิวดี มะยาพันธ์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000274 นางสาว นัสนันท์ วัฒนวิชัย ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000275 เด็กหญิง ชลธิชา สินทร ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000276 นางสาว ธันยพร ดิษฐพลขันธ์ ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000277 เด็กหญิง มณีรัตน์ ทองเชื้อ ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000278 นางสาว อริษา ด่านกระโทก ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000279 นางสาว สโรชา ถนนนอก ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000280 นางสาว ดลนภา ถังนอก ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000281 นาย สุทธิวัฒน์ ปุ๊กทะเล ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000282 นาย ศิริชัย โสภณ ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000283 เด็กหญิง จารุวรรณ การบรรจง ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัวสำเร็จ
C65000284 นางสาว ธัญสิริ ศิริปรุ ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รอตรวจเอกสาร
C65000285 นางสาว อินทิรา ใบโพธิ์ ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รอตรวจเอกสาร
C65000286 นางสาว มีนธาดา จำเริญนาเลา ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000287 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เพ็งพะเนา ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รอตรวจเอกสาร
C65000288 นางสาว พิศธมา ไพศาลธรรม ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000289 นางสาว วริษฐา เพ็ชรหมื่นไวย ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000290 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ เทพอรชุน ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รอตรวจเอกสาร
C65000291 เด็กหญิง สว่างจิต ชุ่มพุดชา ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000292 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุวรรณมาลี ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รอตรวจเอกสาร
C65000293 เด็กหญิง กนกรดา มหาชัยธวัช ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000294 นางสาว ดาริณี เจริญสุข ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000295 นางสาว ปลายฟ้า วิเชียรทอง ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัวสำเร็จ
C65000296 นางสาว รัชดา ชำนาญพุดชา ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000297 นางสาว พรชนก สืบพานิช ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000298 เด็กชาย รติทศกิจ จันทร์วิเศษ ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รอตรวจเอกสาร
C65000299 นางสาว ปานชนก จางวางแก้ว ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000300 เด็กชาย กนกพล จ้ายจันทึก ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000301 นางสาว รินรดา ศิลาธรรม ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000302 เด็กหญิง ภัทรวดี รัตนประทุม ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000303 นางสาว ชนิดาภา พูนวัฒนานุกูล ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000304 นางสาว วรกร เตซะกิจชัย ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000305 นางสาว พุทธรัก ศรีโสภา ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000306 นางสาว อังคณา ขอสินกลาง ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัวสำเร็จ
C65000307 เด็กหญิง แพรวา ฤกษ์เจริญ ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000308 เด็กหญิง สมิตา พันธ์สวัสดิ์ ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000309 นางสาว พิริสา วัลลิกุล ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000310 เด็กหญิง ธัญญสิริ ขอพึ่งกลาง ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000311 นางสาว เมธาวี พงษ์อภิญญา ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000312 นางสาว ศิริญาภรณ์ เบี้ยกระโทก ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000313 นาย บริรักษ์ แอบกิ่ง ปวช. 65 ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์ รอตรวจเอกสาร
C65000314 นางสาว เกวลี จันพริ้งพะเนา ปวช. 65 ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์ รับมอบตัว
C65000315 เด็กหญิง มัทนา หนูธรรมพะเนา ปวช. 65 ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์ รับมอบตัว
C65000316 นางสาว ณัฐชา ดีนวนพะเนา ปวช. 65 ธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์ รับมอบตัว
C65000317 นางาว กนกพน แก้วประเสริฐ ปวช. 65 คหกรรมเพื่อการโรงแรม รับมอบตัว
C65000318 นางสาว อาเซีย มาร์ตีล็อตติ ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000319 นางสาว รุ่งทิพย์ ทานกระโทก ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000320 เด็กหญิง ญาณิศา ชามะเริง ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000321 นางสาว จิรภิญญา บุญญฤทธิ์ ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000322 นาย วสันต์ สายทอง ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000323 นาย พลนิพัทธ์ วงษ์อินทร์ ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000324 นางสาว ชลลดา โพ้ะสูงเนิน ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000325 นางสาว ข้าวฟ่าง ดีกลาง ปวช. 65 โรงแรม รับมอบตัวสำเร็จ
C65000326 นางสาว ศิรประภา แสนศรี ปวช. 65 โรงแรม รอตรวจเอกสาร
C65000327 นางสาว สุชาดา ตรรกดุษฎี ปวช. 65 โรงแรม รอตรวจเอกสาร
C65000328 นางสาว ปียฉัตร หวานสูงเนิน ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000329 เด็กหญิง ขวัญหทัย เปราะกระโทก ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000330 นางสาว ปรวี พรหมพิสารท์ ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000331 นางสาว ณัฐนันท์ น้ำกระโทก ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000332 นางสาว พิมพ์ชนก สวนปาน ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000333 นางสาว นาฏนารี ฤทธิ์กระโทก ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000334 นางสาว ศุภาวรรณ ระติเดช ปวช. 65 การโรงแรม (MEP) รับมอบตัว
C65000335 นางสา วณิชชา ไตรสิทธิ์ ปวช. 65 โรงแรม รับมอบตัว
C65000336 นางสาว วรินทร กองพิธี ปวช. 65 โรงแรม รับมอบตัว
C65000337 นางสาว ฎาริการ์ พอกระโทก ปวช. 65 โรงแรม รอตรวจเอกสาร
C65000338 เด็กหญิง ธนพร สิบเอ็ดด่านจาก ปวช. 65 โรงแรม รับมอบตัว
C65000339 นางสาว กานดามณี วรรณชัย ปวช. 65 โรงแรม รับมอบตัว
C65000340 เด็กชาย ธนโชติ สุขพัฒน์ ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000341 นางสาว อชิรญา มงคลจักรวาฬ ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000342 นางสาว อชิรญา บุญญฤทธิ์ ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000343 นาย ณรงค์กรณ์ กอบพรมราช ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000344 นางสาว อังสุมารินทร์ นงนารถพเนาว์ ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000345 นางสาว นภัสสร ศรีรัมย์ ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000346 นางสาว ณัฐวดี เจียกกลาง ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000347 นางสาว จุฑามาศ คล้ายอ้น ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000348 นางสาว ศศิกานต์ อบทองหลาง ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000349 นางสาว อัจฉราพรรณ เที่ยวกลาง ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000350 นางสาว สิริกร ดอนจินดา ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000351 นางสาว ภัทรพรรณ บุญมา ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000352 เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ไวครบุรี ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000353 เด็กหญิง สุทธิดา สิงห์คำป้อง ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000354 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ หมั่นสดับ ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000355 เด็กหญิง สุชานารถ ทิมสูงเนิน ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000356 เด็กหญิง ศิริรัตน์ โผดนอก ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000357 เด็กหญิง พิมพ์ชนก งามจันอัด ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000358 นางสาวศิริพร ศรีศิลป์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000359 นางสาวจิดาภา อ่างรีย์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000360 นางสาวอนุภา ชัยรัตนพิพัฒน์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000361 นางสาววาสนา ร่มพุดซา ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000362 นางสาวอโนชา แก้วมล ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000363 นางสาวอารยา สื่อกลาง ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000364 นางสาวอรอนงค์ ธรรมจอหอ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000365 นางสาวลลิตา จิตตวชิรานนท์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000366 นางสาวเบญญทิพย์ ปั่นกลาง ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000367 นางสาวธัญญร พระเสมา ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000368 นางสาวธิญาดา อยู่สมบูรณ์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000369 นางสาวกชพร กรกนกทิพย์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000370 นางสาวณัฐชา เลาะไธสง ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000371 นางสาวเอี่ยมลออ ปักกาโร ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000372 นางสาวอรวันท์ คงสุข ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000373 นางสาวนภัสสร กล้าจอหอ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000374 นางสาวจินดามณี เชื้อแอบราช ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000375 นางสาววิมลรัตน์ ปล่องกระโทก ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000376 นางสาวกมลชนก เทศสันเทียะ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000377 นางสาวแพรทอง กองโคกกรวด ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000378 นางสาวสุกัญญา ผดุงสุข ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000379 นางสาวนัฐธิดา แรมสุข ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัวสำเร็จ
C65000380 นางสาวรุ่งทิพย์ นาคกระโทก ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000381 นางสาวชนภรณ์ สัจจะรุจี ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000382 นางสาวมินตรา เหล่าสันเทียะ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000383 นางสาวพัชรี อินทร์จอหอ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000384 นางสาวชลนิดา นาคทะเล ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000385 นางสาวเมธบียา วรรณโกทา ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000386 นางสาวการะเกด ท่วมพุดซา ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000387 นางสาวพลอยสวย ผลกระโทก ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000388 นางสาวอรวรรยา คนคล่อง ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000389 นางสาวณิชาภัทร ทรวงโพธิ์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000390 นางสาวจิตราพร ไกรกลาง ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000391 นางสาวรวงข้าว เกล้ากระโทก ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000392 นางสาวภัทราวดี ไม้กลาง ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000393 นางสาวปียะนุช อิสระชีพานนท์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000394 นางสาวกมลวรรณ มีใหม่ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000395 นางสาวพิมลพรรณ ศุภเศถียร ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000396 นางสาวปียนุช งิมสันเทีย ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000397 นางสาวธนาภา แย้มศรีสุคนธ์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000398 นางสาวรุ่งทิวา จันทร์ดี ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000399 นางสาวสุธิกานต์ ธนาบูรณ์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000400 นางสาวอภิชญา อึ่งชื่น ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000401 นางสาวจุฑามณี ความมั่น ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000402 นางสาวญาณินท์ ยนพักตร์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000403 นางสาวสลิลทิพย์ ดอดกระโทก ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000404 นางสาวสกุลรัตน์ เจนด่านกลาง ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000405 นางสาวชาลิณี เนียมสูงเนิน ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000406 นางสาวปานวาด มัวคลาภรณ์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000407 นางสาวกันยารัตน์ บัวลาย ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000408 นางสาวจรัสศรี ยัดสูงเนิน ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000409 นางสาวอุสิชา กูบกระโทก ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000410 นางสาวณัฐณิชา วรัญชัยกุล ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000411 นายสกลเกียรติ มอมขุนทด ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000412 นางสาวปนัดดา ติดวงษา ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000413 นางสาวจิรัชญา เสพสวัสดิ์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000414 นางสาวนิดานุช เจ๊กแตงพะเนาว์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000415 นางสาวชนิสรา ศรีมูลดา ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000416 นางสาวธัญวรรณ เทศสุวรรณ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000417 นางสาวพิมมาดา ขานจังหรีด ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000418 นายสราวุฒิ ณรงค์ทิพย์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000419 นางสาวพิมลดา ขานจังหรีด ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000420 นางสาวศิริวรรณ เตอุตะรวง ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000421 นางสาวปัทมาภรณ์ เทียมมาลา ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000422 นางสาวเมธปียา พันธุรัตน์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000423 นางสาวปียะธิดา บรรจงปรุ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000424 นางสาวณัฐริกานต์ จำปาโพธิ์ ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000425 นางสาวธนัชชา จุลละสุภา ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000426 นางสาวพรพิรุณ ข้าวกลาง ปวส. 65 บัญชี (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000427 นางสาวสมหญิง จิมสูงเนิน ปวส. 65 การตลาด (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000428 นางสาวมัณฑิตา เอมพันธ์ ปวส. 65 การตลาด (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000429 นางสาวภัทรสุดา พูลสวัสดิ์ ปวส. 65 การตลาด (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000430 นางสาววรรณนภา ทองสุขนอก ปวส. 65 การตลาด (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000431 นายสันติภาพ นิ่งสูงเนิน ปวส. 65 การตลาด (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000432 นางสาวอารียา เทพเกาะ ปวส. 65 การตลาด (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000433 นายกิติพัฒน์ เสนีย์วงศ์ ปวส. 65 การตลาด (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000434 นางสาวชัญญา สัมมาแก้ว ปวส. 65 การตลาด (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000435 นางสาวปัณณธร จิตรจันทึก ปวส. 65 การตลาด (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000436 นางสาวนันทิชา ขวัญสูงเนิน ปวส. 65 การตลาด (ต่าง) ใน รับมอบตัวสำเร็จ
C65000437 นางสาวนันทินี รัตนแสง ปวส. 65 การตลาด (ทวิ) ใน รับมอบตัว
C65000438 นางสาวพิยดา คูณขุนทด ปวส. 65 การตลาด (ทวิ) ใน รับมอบตัว
C65000439 นางสาวนลินนิภา ส่องแก้ว ปวส. 65 การตลาด (ทวิ) ใน รับมอบตัว
C65000440 นางสาวสินิทรา วงษ์ชาญ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000441 นางสาวปรีดาวรรณ นกแก้ว ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000442 นางสาวสุชานาฎ ใสพลกรัง ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000443 นางสาววัชราภรณ์ พรหมสูตร ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000444 นางสาวสุกัญญา หลงสกุณี ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000445 นางสาวพัชราภา เพ็งวิภาศ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000446 นางสาวณัฏฐริณีย์ ยิ่งหาญ ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่่าง) ใน รับมอบตัว
C65000447 นางสาวนฤมล ม่วงนาค ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่่าง) ใน รับมอบตัว
C65000448 นางสาวพิมพ์มาดา เทียมโคกกรวด ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่่าง) ใน รับมอบตัว
C65000449 นางสาวสุรีพร รัศมีเพ็ญ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000450 นายเจริญ เจริญผล ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000451 นางสาวมิ่งขวัญ ต้นไทร ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000452 นายจารุ อริยสุระ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000453 นางสาวอัจฉรา ชาญสูงเนิน ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000454 นางสาวถิรดา จุกกระโทก ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000455 นางสาวสุภาพร ธงกลาง ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000456 นายปรเมศร์ พร่องครบุรี ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000457 นายสุริยา ทองทา ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000458 นางสาวภัสราภรณ์ ป่วนกระโทก ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัวสำเร็จ
C65000459 นางสาวภัทรวดี ช่วงสันเทียะ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000460 นางสาวนลินนิภา ส่องแก้ว ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000461 นางสาวมุขดา กายตะคุ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000462 นางสาวนันท์ชพร ทุนสันเทียะ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000463 นางสาวนันทิชา ขวัญสูงเนิน ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000464 นางสาวอัจฉรา ภักดีจอหอ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000465 นางสาวทิพยรัตน์ รักชาติ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000466 นางสาวนันทินี รัตนาแสง ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000467 นางสาวพิยดา คูณขุนทด ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000468 นางสาวปาริชาติ แช่มพุดซา ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000469 นางสาวฐิติรัตน์ หกขุนทด ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000470 นางสาวนภสร ปลักกระโทก ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000471 นางสาวจุฑารัตน์ มีเค้า ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000472 นางสาวอรจิรา เต็มสี ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000473 นายประเสริฐ ธรรมสาร ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000474 นายภคพงษ์ ซิวพร ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000475 นายจิรายุ ทองสาย ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000476 นางสาวจตุพร พรมบุตร ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000477 นายภูมิพัฒน์ วงษ์อุทิศ ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000478 นางสาวนิภาภรณ์ อัปการัตน์ ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000479 นางสาวสุพรรษา ดีดวงแก้ว ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000480 นายธนากร มีสันเทียะ ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000481 นางสาวสาธิตา คำกำพุด ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000482 นายณัฐภัทร อินคล้าย ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000483 นายอนุวัฒน์ เจริญสุข ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000484 นางสาวมัณฑนา ปลดสูงเนิน ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000485 นายปรัชญา สุวรรณโมธ ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000486 นางสาววรรณกมล เนยสูงเนิน ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000487 นางสาวนภัทร ชุมอภัย ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000488 นายสุรบดินทร์ จมสำโรง ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000489 นายพัศนัย เจียมโพธิ์ ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000490 นายสุฤทธิ์ ไตรยุทธชัย ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000491 นายพิศณุ ส่งศรี ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000492 นายอาณัฐ ริดจะโปะ ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000493 นางสาวรุ่งทิพย์ ปริกัมศิล ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000494 นางสาวประภัสสร ลัดกลาง ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000495 นางสาววรีรัตน์ ไชโย ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000496 นางสาวรัตนาวดี นนกระโทก ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000497 นายธนภัทร รมกระโทก ปวส. 65 ภาษาต่างประเทศ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000498 นางสาวนัยนา ชาวสวน ปวส. 65 ภาษาต่างประเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000499 นางสาวกฤติยาภรณ์ มูลเมือง ปวส. 65 ภาษาต่างประเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000500 นางสาววริศรา จั่นชัยภูมิ ปวส. 65 ภาษาต่างประเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000501 นางสาวสุชาดา งามสำโรง ปวส. 65 ภาษาต่างประเทศ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000502 นางสาวปาลิดา บุญประจง ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000503 นางสาวปัทมา ถนอมศักดิ์ ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000504 นางสาวเปมิกา โยธาวรกุล ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000505 นายวลงกรณ์ สุขสม ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000506 นางสาวกรรธิกา แตะกระโทก ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000507 นางสาวคีตภัทร โอชา ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000508 นางสาวสิรภัทร์ อ่อนอินทร์ ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000509 นางสาวจิราภรณ์ สาระพันธ์ ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000510 นางสาวภัทรพร ปังกระโทก ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000511 นางสาวจิรภัทร ขันนอก ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000512 นางสาวกานติมา ทศดร ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000513 นางสาวชนิสรา สูงเพีย ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000514 นางสาวดวงดาลัด ทองมี ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000515 นางสาวอัษราภัค อาจกลาง ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000516 นายธีรภัตร พาสระน้อย ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000517 นางสาวสุณิสา ตีบกระโทก ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000518 นางสาวอภิสรา สีหะวงษ์ ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000519 นางสาวแพรพลอย แก้วสูงเนิน ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000520 นางสาวภัทราภรณ์ นามจันทึก ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000521 นางสาวนงนภัส ไขโพธิ์ ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000522 นางสาวสุพิชญา เดชสองชั้น ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000523 นางสาวชยุดา ด่านกระโทก ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000524 นางสาวกัญญ์วรา รัตนรักษ์ ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000525 นางสาววนิดา โพธิ์กลาง ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000526 นางสาวสิริวิมล บัวนาค ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000527 นางสาวพรชิตา ไพฑูรย์ ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000528 นายชยพล ราชกฤษ ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000529 นางสาวธนัญญา กมลเพชร ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000530 นางสาวติรัตวรรณ จงรื่นกลาง ปวส. 65 อาหาร (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000531 นางสาวสุชานันท์ ชำนิจันทึก ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000532 นางสาวศุภลักษณ์ เสือทะเล ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000533 นางสาววริศรา วัดกลาง ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000534 นางสาวพัชรมัย พันรัมย์ ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000535 นางสาวโญษิตตา โชว์สูงเนิน ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000536 นางสาวญานพัสก์ เกลี้ยงจิตแผ้ว ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000537 นางสาวพรรพสา เกษะ ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000538 นางสาวกันติมา กันในกลาง ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000539 นายวันชัย ศรีสูงเนิน ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000540 นางสาวไอลดา อ่อนตระกูล ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000541 นางสาวดุจเดือน ศรีเมืองกลาง ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000542 นางสาวกันตยา เดสูงเนิน ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000543 นายธนาคม เภาเพิ่ม ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000544 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000545 นางสาวบุญพิพัตร หมายยอดกลาง ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000546 นางสาวอัญชิสา จอดนอก ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000547 นางสาวชาลิษา ธีรการุณย์วงค์ ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000548 นางสาวนราพร ลำพาย ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000549 นางสาวชมพูนุช เพ็งแจ่ม ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000550 นางสาวอารีรัตน์ ศิรินอก ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000551 นางสาวชนาภา พูนเพ็ง ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000552 นางสาวชยาภา เคณคูณ ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000553 นายภูริต ศรีเพ็ชร ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000554 นางสาวเพ็ญนิภา แช่มพุดชา ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000555 นางสาวสุพิชญา ธูปพุดชา ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000556 นางสาวจริญญา รัตนทิพย์ ปวส. 65 ธุรกิจงานประดิษฐ์ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000557 นางสาวสุทธิชา รอดสันเทียะ ปวส. 65 ธุรกิจงานประดิษฐ์ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000558 นายพรรณกร แมดขุนทด ปวส. 65 ธุรกิจงานประดิษฐ์ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000559 นายปรัชญา วิจิตร ปวส. 65 ธุรกิจงานประดิษฐ์ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000560 นายสถาพร สุนทรัตน์ ปวส. 65 กจ.คหกรรมการโรงแรม (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000561 นายภูธเนศ โก้กระโทก ปวส. 65 เทคโนโลยีผ้า (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000562 นางสาวปาณิศา แสงสุโพธิ์ ปวส. 65 เทคโนโลยีผ้า (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000563 นางสาววิลาสินี ดวงหัสดี ปวส. 65 ดิจิทัลกราฟิก (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000564 นางสาวสุนันทา อรรถเนตร์ ปวส. 65 ดิจิทัลกราฟิก (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000565 นายกิติพัฒน์ เสนีย์วงศ์ ปวส. 65 ดิจิทัลกราฟิก (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000566 นายธนาคม เภาเพิ่ม ปวส. 65 ดิจิทัลกราฟิก (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000567 นางสาวกนกวรรณ ปลอดกระโทก ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000568 นางสาวปิ่นมณี นิรอรัมย์ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000569 นางสาวนุชรี สรสิทธิ์ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000570 นางสาวปนัดดา เลาะสูงเนิน ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000571 นางสาวณัฐฐินันท์ แผ้วใจดี ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000572 นางสาวชนิกานต์ บุตรกระโทก ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000573 นางสาวสุธิสา เติมกลาง ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000574 นางสาวเมธิรา คุ้มปรุ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัวสำเร็จ
C65000575 นางสาวจุฑารัตน์ รักษาด่าน ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000576 นางสาวจันทนิภา แสงจันทร์ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัวสำเร็จ
C65000577 นางสาวอารีรัตน์ เจริญ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000578 นางสาวรัตติกา ใจชอบ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ตรง) ใน รับมอบตัว
C65000579 นางสาวรัตนาภรณ์ มุงคุณ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000580 นางสาวจิตธนา แคสันเทียะ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ต่าง) ใน รับมอบตัว
C65000581 นางสาวพิชญาพร โกเลือน ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ตรง รับมอบตัว
C65000582 นางสาวภัทรารัตน์ มุ่งอินทรกลาง ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ตรง รับมอบตัว
C65000583 นางสาวปราณปริยา วรรณโก ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ตรง รับมอบตัว
C65000584 นางสาวฟ้ารุ่ง ปักษา ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ตรง รับมอบตัว
C65000585 นางสาวศศิวรรณ บุญญดิษฐ์ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ตรง รับมอบตัว
C65000586 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ตรง รับมอบตัวสำเร็จ
C65000587 นางสาวรัตนาวดี เพียงจันทึก ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000588 นางสาวปริญาพัชร์ ประดิษฐ์ทองคำ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000589 นางสาวสุนิสา รามกนก ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000590 นางสาวพนัดดาวรรณ ลิดสูงเนิน ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000591 นางสาวธัญธร ตามกระโทก ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000592 นางสาวสกุลกานต์ เก็บสันเทียะ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000593 นางสาวพรพรรณ โกยรัมย์ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000594 นางสาวน้ำทิพย์ กังสันเทียะ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000595 นางสาวอุษณีภรณ์ ปัดจังหรีด ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000596 นางสาวศศิวิมล พรมกระโทก ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000597 นางสาวกมลชนก ศันสนียานนท์ ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000598 นางสาวอภิญญา ถานะปัดโถ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000599 นางสาวกนกกาญจน์ ทับเจริญ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000600 นางสาวสุชาวดี คำชนะ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000601 นางสาวชุติมา คำน้ำแดง ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000602 นางสาวสุคนธา กุลมาศ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000603 นางสาวปัทมพร ดีสุข ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัวสำเร็จ
C65000604 นางสาวณัฐธิดา ทิพย์กระโทก ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000605 นางสาวอรวรรณ จงคลาดกลาง ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000606 นางสาววัชราภรณ์ ต้องสู้ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัวสำเร็จ
C65000607 นางสาวนันท์นภัส เชิญกลาง ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000608 นางสาวภัทรณิกา เหล็กกลาง ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000609 นางสาวศรวณี ภู่เจริญ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000610 นางสาวอภิญญา คำแสง ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000611 นางสาวกมลวรรณ์ ทุนจังหรีด ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัวสำเร็จ
C65000612 นางสาวปรางค์วลัย เอิบพรมราช ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัวสำเร็จ
C65000613 นางสาวพรนภา รูปพรมราช ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000614 นางสาวภาวิณี เฝือสูงเนิน ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000615 นางสาวอภิญญา ตุ๊สูงเนิน ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000616 นางสาวสุนันท์ เคนสันเทียะ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000617 นางสาวสุชาดา จิตรแม้น ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000618 นางสาวนิศรา ยำพันดุง ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000619 นางสาวอนัญญา สว่างภพ ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000620 นางสาวรุจีรัตน์ ศรีแก้ว ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000621 นางสาวธีรดา จงปงแก้ว ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000622 นวรัตน์ ปรางค์นอก ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัวสำเร็จ
C65000623 นางสาวปียดา พาผล ปวส. 65 บัญชี ต่าง รับมอบตัว
C65000624 นางสาวชญาภา ย้อยสำโรง ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000625 นางสาวกชพร นายกชน ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000626 นางสาวกษมา อัดกระโทก ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000627 นางสาวพรพิมล สีโย ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000628 นางสาวณัฐนรี โลหากาศ ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000629 นางสาวจิรภัทร เพ็ชรแก้ว ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000630 นางสาวอรอุมา ประภาสรณ์ ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000631 นางสาวสุกัญญา จารย์ปัญญา ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000632 นางสาวพีรยา ม่วงกระโทก ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000633 นางสาวนนธิชา ต่อมกระโทก ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รอตรวจเอกสาร
C65000634 นางสาวสุพรรณิกา ดาโสม ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000635 นางสาวณัฐติกานต์ เสาร์ทอง ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000636 นางสาวจารุพา ปัดทุม ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000637 นางสาวรัตนากร โพธิ์แดง ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000638 นางสาวปียวรรณ ดีกลาง ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000639 นางสาวสิริยากร บอนกลาง ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000640 นางสาวจิราภรณ์ ครึบกระโทก ปวส. 65 การบัญชี (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000641 นางสาวอริสา ตรวจงูเหลือม ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000642 นางสาวณัฐพร กำโพธิ์ ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000643 นางสาวปาริตา เจิมจอหอ ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000644 นางสาวปัญจพร กำลังเหลือ ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000645 นางสาวกมลชนก ไตรทิพย์ ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000646 นางสาวเบญญาภา แสนเมือง ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000647 นางสาวบ่อบุญ พรหมชัย ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000648 นางสาวพิยดา มาลัย ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000649 นางสาวสุนิตา มอมขุนทด ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000650 นางสาวสุวรรณี ชาญสูงเนิน ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000651 นางสาวบังอร ภูสับ ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000652 นางสาวนริศรา บุริวัน ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000653 นางสาวอรอนงค์ แน่นกระโทก ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000654 นางสาวพิชชาพร ทองคำสุข ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000655 นางสาวณัฐกมล ไทยนาทม ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000656 นางสาวศรสวรรค์ หาญชนะ ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000657 นางสาวอารียา ศิริพรชัยสกุล ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000658 นางสาวกณภัทร บำรุงภักดี ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000659 นางสาวอารยา ลอยนอก ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000660 นางสาวจุฑามาศ ฝอยเงิน ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000661 นางสาวสุธิดา บังโอดตะคุ ปวส. 65 การจัดการสำนักงาน (ต่าง) รับมอบตัว
C65000662 นางสาฐิติมา แผนผักแว่น ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000663 นางสาวนภัสสร ถินกระโทก ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000664 นางสาวชนากานต์ ช้อยขุนทด ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000665 นางสาวหทัยรัตน์ เรืองจังหรีด ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000666 นางสาวกมลลักษณ์ โปร่งกลาง ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000667 นางสาวปนัดดา ลายทอง ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000668 นางสาวรินรดา แก้วมาคูณ ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000669 นางสาวชลธิชา วิทยกิตติกุล ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000670 นางสาวชิดชนก ยนต์ทองหลาง ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000671 นางสาวบวรรัตน์ พิมพ์ปรุ ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000672 นางสาวกนกพร พูนศรี ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัวสำเร็จ
C65000673 นางสาวสุทธิดา โอชา ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000674 นางสาวบุษบามินตรา เพชรทองกลม ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000675 นางสาวนันทิวา ทิศกระโทก ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000676 นางสาวเจนจุรี สุวรรณดวง ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000677 นางสาวกัลยา ผลมั่น ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000678 นางสาวสุกัญญา เทียมทองหลาง ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000679 นางสาวมุทิตา ปาปะรัง ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000680 นางสาวชลิตฎา พรมน้ำ ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000681 นางสาวสุชัญญา ประจิตร ปวส. 65 การตลาด ต่าง รอตรวจเอกสาร
C65000682 นางสาวอรัญญา เทพสีดา ปวส. 65 การตลาด ต่าง รอตรวจเอกสาร
C65000683 นางสาวพิยดา ประจิตร ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000684 นางสาวพัชรินทร์ อินทร์เลี้ยง ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000685 นางสาวธารินี จงปอแก้ว ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000686 นางสาวหนึ่งฤทัย บุตรศรีภูมิ ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000687 นายนนทพัทธ์ แสงเพ็ชร ปวส. 65 ตลาด ทวิ รับมอบตัว
C65000688 นางสาววรรณศิริ วงษ์มุข ปวส. 65 ตลาด ทวิ รับมอบตัว
C65000689 นางสาวทัทนิดา ทักษิณ ปวส. 65 ตลาด ทวิ รับมอบตัว
C65000690 นางสาวทวินันท์ ไกรสูงเนิน ปวส. 65 ตลาด ทวิ รับมอบตัว
C65000691 นางสาววลิศรา พิศเพ็ง ปวส. 65 ตลาด ทวิ รับมอบตัว
C65000692 นางสาวจิราพร โยธินตะคุ ปวส. 65 ตลาด ทวิ รับมอบตัว
C65000693 นางสาวณัฐวรรณ บุญคำ ปวส. 65 ตลาด ทวิ รับมอบตัว
C65000694 นายวราวุธ เหมือนกลาง ปวส. 65 ค้าปลีก (ต่าง) รับมอบตัว
C65000695 นางสาวจุฑามณี ดาวไธสง ปวส. 65 ค้าปลีก (ต่าง) รับมอบตัว
C65000696 นางสาวสุรีรัตน์ ชาติดี ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000697 นางสาวนภาทิพย์ นะรานรัมย์ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000698 นางสาวธารณา เหลี่ยมหมื่นไวย ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000699 นางสาวธิดารัตน์ แคกลาง ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000700 นางสาวสุนัฐฐา พรมตะพาน ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000701 นางสาวมาริสา ทุมกลาง ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000702 นางสาวปทุมทิพย์ ดอกกระโทก ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000703 นางสาวพิชชาภา ชินเกษม ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000704 นายศุภเดช เงางาม ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000705 นางสาวปนัดดา เหลืองอ่อน ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000706 นางสาววรัญญา เพ่งพิศ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000707 นางสาวศิริประภา สิงห์ผักแว่น ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000708 นางสาวสุพรรษา สุริยวรรณ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000709 นางสาวอภิญญา พันธ์จำปา ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000710 นางสาวศิริจรรยา อุประ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000711 นางสาวตมิสา เหมสูงเนิน ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000712 นางสาวเบญญาภา พงษ์พิทักษ์ศักดา ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000713 นายกฤตดนัย แสงเดือน ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000714 นางสาวอภิญญา เว้บ้านแพ้ว ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000715 นางสาวสวรส สมบัติดี ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000716 นางสาวสุธิดา สัมกลาง ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000717 นางสาวภัทธิรา สีชุม ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000718 นางสาวชลธิชา โพนโธสง ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000719 นางสาวน้ำทิพย์ เมฆเคลื่อน ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000720 นางสาวศศิประภา ขอสินกลาง ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000721 นายนักรบ คำเกษ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000722 นางสาวธวัลรัตน์ เฉียดพรมราช ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000723 นางสาวประภารัตน์ สวัสดี ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000724 นางสาวภาวิณี รัตนวงศ์ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000725 นางสาวลลิตา จันทะดวง ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000726 นางสาววราภรณ์ ภู่ภูเขียว ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000727 นางสาวสิริกัญญา ทรวงทองหลาง ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000728 นางสาวณัฐธิชา ศรีจันทร์ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000729 นางสาวชนาภา ปาปะรัง ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000730 นางสาวนลินพร สุภมาตร ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000731 นางสาวผกามาศ เสกสรร ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000732 นางสาวจินุพันธ์ มุ่งก่อกลาง ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รอตรวจเอกสาร
C65000733 นางสาวภาวินี ประดิษฐ์ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000734 นางสาววันวิสาข์ ฟุ้งสันเทียะ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000735 นางสาวรุจิรา มุ่งเมืองไทย ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000736 นางสาวณัฐรุจา ศรีจันทร์มะดัน ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000737 นางสาวศศิชา พูนสุข ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000738 นางสาวรัตนากร รายสันเทียะ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000739 นางสาววันวิสา ซ่อนนอก ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000740 นางสาวธิติมา ศิลาดี ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000741 นางสาวสุภัชชา วัชชัยภูมิ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000742 นางสาวศิริปัญญา แจ้งไพร ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000743 นางสาวกิติกุล กุลพรมราช ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000744 นายชิติพัทธ์ ดังกระโทก ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000745 นางสาววิลัลยา จิตหนองแวง ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000746 นางสาวแสงอรุณ นาคมณี ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000747 นางสาวปียะรัตน์ สุขตะคุ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000748 นางสาวทิพวรรณ อินตนัย ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000749 นางสาวสริตา มังตะคุ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000750 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาติเมืองปัก ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000751 นางสาวเพื่องอรุณ ใจจะโปะ ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000752 นางสาวกมลวรรณ เกียรติสูงเนิน ปวส. 65 โลจิสติกส์ (ทวิ) รับมอบตัว
C65000753 นางสาวรัญธิดา บุญคุ้มฉิม ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000754 นางสาวชลิดา อุกฤษ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000755 นางสาวศรุตา อู่เสือพะเนาว์ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000756 นางสาวสุธาสินี พรมมาก ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000757 นางสาวนันทิยา เดี่ยวกลาง ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000758 นายชนะพงศ์ บุญสำเร็จ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000759 นางสาวเพ็ญพิชชา โชสูงเนิน ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000760 นางสาวอนันตญา พลอยตะคุ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000761 นางสาววีรยา พรมกลาง ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000762 นางสาวศศิพร ลั่นหมื่นไวย์ ปวส. 65 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000764 นางสาวสุชานรี สาระคาม ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000765 นางสาวเมริน ทดสันเทียะ ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000766 นางสาวประภัสสร พระนารินทร์ ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รอตรวจเอกสาร
C65000767 นางสาวชลธิชา ฉลาดกลาง ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000768 นางสาวอัยนา กลิ่นจันทร์ ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000769 นางสาววิรัญชนา เล็กกระโทก ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000770 นางสาวณัญชนก ผันสำโรง ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000771 นางสาวณัฐฐาพร อินทะมน ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000772 นางสาวเหมือนดาว มีเค้า ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000773 นายธันยากร จันทร์คลัง ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000774 นางสาวสาธินี จอมเถาะ ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000775 นายณัฐวุฒิ ช่วยตะขบ ปวส. 65 ภาษาประเทศธุรกิจ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000776 นางสาวจิราวรรณ์ มิสโร ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000777 นางสาวเสาวลักษณ์ แนบพุดซา ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000778 นางสาวชลธิชา มุ่งภู่กลาง ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000779 นางสาวเจนจิรา จันทร์ชิ้ง ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ต่าง) รับมอบตัว
C65000780 นางสาวมาริษา แหนกลาง ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000781 นางสาวสิริยาภร โชคบัญดิษฐ์ ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000782 นางสาวอาทิตยา ศรีวะรมย์ ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000783 นายวุฒิพงษ์ ภูษี ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000784 นางสาววชิราภรณ์ กลิ้งทะเล ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000785 นางสาวพัชราภรณ์ จรโคกกรวด ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000786 นางสาวสุพรรษา พรามกระโทก ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000787 นางสาวกุลยา จาง ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000788 นางสาวปียดา บัวแก้ว ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000789 นายบริรักษ์ คล้ายดอน ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000790 นางสาววรรณนิษา มีใหม่ ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000791 นางสาวยลลดา ถอยกระโทก ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รอตรวจเอกสาร
C65000792 นางสาวจิราภา นาหมื่นไวย์ ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000793 นางสาวน้ำทิพย์ เหงียมสำโรง ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000794 นางสาวสุมิตรศร สิทธิโสม ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000795 นางสาวณัฐธิดา สิทธิ์โสม ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000796 นางสาวจารุวรรณ เงินพลับพลา ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000797 นางสาวศินากานต์ ด่านกระโทก ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000798 นางสาวลดาวัลย์ เฉิดกระโทก ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000799 นางสาวสิริยากร เกร็ดกระโทก ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000800 นางสาวอนิสรา ประกัง ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000801 นางสาวทรรศนีย์ ฉิมจารย์ ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000802 นางสาวประภัสสร เหล่าสันเทียะ ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000803 นางสาวลัดดาวรรณ สุริด ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000804 นางสาวนภัสรา ชีกพุทรา ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000805 นางสาวณัฐมน แสงเจริญ ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000806 นางสาวจุฑาทิพย์ ปานเจริญ ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000807 นางสาวอาธิตยา เพ้อกระโทก ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000808 นางสาวศศิวิมล บัญชา ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000809 นางสาวศิริวรรณ รอดนอก ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000810 นางสาววิภาพร เวณุทร ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000811 นางสาวศิรดา คำทุย ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000812 นางสาวทิพย์เกศา เงินโพธิ์ ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000813 นางสาวปณิดา พันสระน้อย ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000814 นางสาวจินตนา กกพิมาย ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000815 นางสาวพรรษธีรา ธุระงาน ปวส. 65 ดิจิทัลกราฟิก (ต่าง) รับมอบตัว
C65000816 นางสาววิภาพร สังชัย ปวส. 65 ดิจิทัลกราฟิก (ต่าง) รับมอบตัว
C65000817 นายณัฏฐ์ธพล สีมาสกุลชัย ปวส. 65 ดิจิทัลกราฟิก (ต่าง) รับมอบตัว
C65000818 นายอภินันท์ ผ่องสูงเนิน ปวส. 65 ดิจิทัลกราฟิก (ต่าง) รับมอบตัว
C65000819 นางสาวปรียาภา อบอุ่น ปวส. 65 ดิจิทัลกราฟิก (ต่าง) รับมอบตัว
C65000820 นางสาวนัดดา ด่านกระโทก ปวส. 65 ดิจิทัลกราฟิก (ต่าง) รับมอบตัว
C65000821 นายสุทธิพงศ์ ปัตตะ ปวส. 65 เทคโนโลยีผ้า (ต่าง) รับมอบตัว
C65000822 นางสาวสร้อยสุดา แสนประเสริฐ ปวส. 65 เทคโนโลยีผ้า (ต่าง) รับมอบตัว
C65000823 นางสาวศรินทร์ทิพย์ ศรีโสภา ปวส. 65 เทคโนโลยีผ้า (ต่าง) รับมอบตัว
C65000824 นางสาวสุธาสินี พรมเกิด ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000825 นางสาวริน่า พุดทา ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000826 นางสาวกนกพร ตลาดนา ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000827 นางสาวมุทิตา หวังเติมกลาง ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รอตรวจเอกสาร
C65000828 นางสาวอภิญญา งามสุข ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000829 นางสาวอนันตญา นิดกระโทก ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000830 นางสาวดารุณี แนมกระโทก ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000831 นายเจษฎา ชมพูทิพย์ ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000832 นางสาวจิรัชญา จิตตินัน ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000833 นางสาวเกศินี นามจะโปะ ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000834 นางสาวรักชนก สิงห์ลอ ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000835 นางสาวจิดาภา พงสุระ ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000836 นางสาวกุลนิดา ไตรเวียง ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000837 นางสาวณัฐณิชา เจนจังหรีด ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000838 นางสาววิภาวรรณ แนมไธสง ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000839 นางสาวกัลยารัตน์ พรปกเกล้า ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000840 นางสาวอารยาพร ตาลไธสง ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000841 นายศักดิ์ดาวุฒิ สกุลสุข ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000842 นายอภิรักษ์ เที่ยงธรรม ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000843 นางสาวณัฐชลิดา เดิมขุนทด ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัว
C65000844 นางสาวธมลวรรณ กล้าค้างพลู ปวส. 65 อาหาร (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000845 นางสาวธารศิลา แดนเขต ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000846 นางสาวพิยดา รากกระโทก ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000847 นางสาวสุธาสินี สุรัตน์ภิรมย์ ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000848 นางสาวมนัสนันท์ บุญประกอบ ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000849 นางสาวพัชราภรณ์ มาสา ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000850 นายธนภัทร โภคสูงเนิน ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000851 นางสาวปณิดา ไกรทอง ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000852 นางสาวพิชชาพร ช่างเกวียน ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว
C65000853 นางสาวชลธิชา ชาญนอก ปวส. 65 ธุรกิจงานประดิษฐ์ (ต่าง) รอตรวจเอกสาร
C65000854 นายกิตติศักดิ์ ปนสระน้อย ปวส. 65 ธุรกิจงานประดิษฐ์ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000855 นางสาวสุชาดา ทองดี ปวส. 65 กจ.คหกรรมการโรมแรม (ต่าง) รับมอบตัว
C65000856 นางสาวสโรชา ดำตะคุ ปวส. 65 กจ.คหกรรมการโรมแรม (ต่าง) รับมอบตัว
C65000857 นางสาวอรปรียา ประจิตต์ ปวส. 65 กจ.คหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000858 นางสาวนันทิชา เติมสิน ปวส. 65 กจ.คหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000859 นางสาวนรินภรณ์ ศรีสังบุญ ปวส. 65 กจ.คหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิ) (ต่าง) รับมอบตัว
C65000860 นางสาวจันทร์ทิมาพร หงษ์สกุล ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000861 นางสาวนันทิชา ขอพืชกลาง ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000862 นางสาวศศิวิมล พรมสาบุตร ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000863 นางสาวมณฑิตา แก้วโกมล ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ต่าง) รอตรวจเอกสาร
C65000864 นางสาวกิตติมา สุวรรณ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ต่าง) รอตรวจเอกสาร
C65000865 นางสาวลกัส ล่วงลือ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000866 นางสาวธณิสตา นกพรมพะเนา ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000867 นางสาวชาลิสา ด่านกระโทก ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000868 นางสาวนรินภรณ์ ศรีสังบุญ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000869 นางสาวจุฑารัตน์ หมายเชยกลาง ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000870 นางสาววิชญาดา สินปรุ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000871 นางสาวพรนภา บะกระโทก ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000872 นางสาวศลิษา จ้ำนอก ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัวสำเร็จ
C65000873 นางสาวศิริกัญญ์ เชื่องสุวรรณ์ ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000874 นางสาวสุพิชชา มั่นคง ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000875 นางสาวปณิดา สิทธิลา ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000876 นางสาวดวงฤทัย ภู่ผ่าน ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000877 นางสาวหทัยรัตน์ ไกรแสน ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000878 นางสาวสุพรรษา พักเสลา ปวส. 65 การโรงแรมและบริการ (ทวิ) ต่าง รับมอบตัว
C65000879 นายกุลกานต์ ผาน้อยวงศ์ ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000880 นางสาวณัฐกฤตา พลสูงเนิน ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000881 นายวีรภัทร์ พรมอินทร์ ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) รับมอบตัวสำเร็จ
C65000882 นายวรัญญู โลหะเชาวนกุล ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000883 นายสุริยา คัมภีย์ ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) รับมอบตัว
C65000884 นางสาวกาญจนา กลองสูงเนิน ปวส. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่าง) รับมอบตัว
C001 admin test ปวช. 65 การบัญชี รอตรวจเอกสาร
C65000886 นางสาวอัญชลีพร อินทานุรักษ์ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000887 นางสาวพลอยไพลิน มิตรสันเทียะ ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000888 นางสาวปลายฝน ดีพุดซา ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000889 นางสาวศุภนิดา ชายทอง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000890 นางสาวจุฑามาศ ลิ้มกลาง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000891 นางสาวอรปรียา จิตรกลาง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000892 นางสาวจารุวรรณ นาวัง ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000893 นางสาวนลินี ศรีมี ปวช. 65 การบัญชี รับมอบตัว
C65000894 นางสาวชุลีพร ปานเพชร ปวช. 65 การเลขานุการ รับมอบตัว
C65000895 นางสาวสิริวิมล เวชกามา ปวช. 65 การจัดการสำนักงาน รับมอบตัว
C65000896 นางสาวพิมพ์พิศา ดูเรื่องรัมย์ ปวช. 65 การจัดการสำนักงาน รับมอบตัว
C65000897 นางสาวธัญชนก ถาดสำโรง ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000898 นางสาวมนัญญา เทียมแก้ว ปวช. 65 การตลาด รับมอบตัว
C65000899 นายภัทรพล พุ่มหิรัญ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000900 เด็กชายรัฐนันท์ ชาติปรีชา ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000901 นางสาวสุภชา เฉียงกลาง ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000902 นางสาวกรวรรณ ผอนนอก ปวช. 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับมอบตัว
C65000903 นางสาวนันทิกานต์ บุญกลาง ปวช. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000904 นางสาวประภาศิริ ทานประสิทธิ์ ปวช. 65 การออกแบบ รับมอบตัว
C65000905 เด็กหญิงธิตะวลี แก้วด่านนอก ปวช. 65 การออกแบบ รับมอบตัว
C65000906 นางสาวศิวพร ราชรัมย์ ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000907 นายศักดิ์ดา เสาแก้ว ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000908 นายพีรณัฐ ใจหลัก ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000909 นายศักดิ์ชัย รากพุดซา ปวช. 65 คอมพิวเตอร์กราฟิก รับมอบตัว
C65000910 นายศุภวิชญ์ ดอกขมิ้น ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000911 นางสาวจีรนันท์ มั่นใจ ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000912 เด็กหญิงลลิตา จงย่อกลาง ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000913 นางสาวแพรวา พรโคกสูง ปวช. 65 อาหารและโภชนาการ รับมอบตัว
C65000914 เด็กหญิงณัฐชยา จิ๋ววิเศษ ปวช. 65 โรงแรม รับมอบตัว
C65000915 นายอภิเชษฐ์ ก้อนกระสังข์ ปวช. 65 โรงแรม รับมอบตัว
C65000916 นางสาวอารียา ทักษิณคุณ ปวช. 65 โรงแรม (ทวิภาคี) รับมอบตัว
C65000917 นางสาวฐิติมา แผนผักแว่น ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000918 นางสาวนภัสสร ถินกระโทก ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000919 นางสาวพรพรรณ มูลสิน ปวส. 65 การตลาด ต่าง รับมอบตัว
C65000920 นางสาวพรรณกานต์ คำจันทร์ ปวส. 65 ธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิ) รับมอบตัว
C65000921 นางสาวมนัสสนันท์ เที่ยงกระโทก ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000922 นางสาวณัฐริกา ดวงกระโทก ปวส. 65 การจัดการทั่วไป (ต่าง) รับมอบตัว
C65000923 นายสถิตพล พุ่มจันทร์ ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รอตรวจเอกสาร
C65000924 นางสาววราพร ศรีเพ็ชร ปวส. 65 อาหาร (ทวิ) รับมอบตัว