รหัสมอบตัว ชื่อ - นามสกุล (ระดับ)สาขา รายงานตัว
A642201002 นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ครุธ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201001 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เฮงภู่เจริญ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201003 เด็กหญิง นภสร ชัยบ้านกุด ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201004 นางสาว กิตติกา ปัตตังทานัง ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201005 นางสาว จารุวรรณ พลสวัสดิ์ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201006 นาย ธนวัตร จุฬคุปต์ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201007 นางสาว โชติกาญ ชิดการ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201008 นางสาว ภัทรพิมล บัญชาพิทักษ์ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201009 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา พรหมรุกขชาติ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201010 เด็กหญิง ปนัดดา ทำมา ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201011 นางสาว ฐิตาภา สมานกล้า ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201012 นางสาว ธันย์ชนก พงษ์อารีย์ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201013 นางสาว ขวัญชีวา อุ่นบุญ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201014 นางสาว ณัฐธิดา ศรีทรัพย์ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201015 นางสาว นุจรี แหลมทองหลาง ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201016 นางสาว นันทินี พูนกระโทก ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642202001 นางสาว มาริษา เหมกลาง ปวช. 64การตลาด ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642202002 นางสาว สายไหม เศษเจริญ ปวช. 64การตลาด ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642202003 นางสาว สุรีย์พร เภากระโทก ปวช. 64การตลาด ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642202004 นางสาว ญาณิศา ศรอินทร์ ปวช. 64การตลาด ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642202005 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ผันสำโรง ปวช. 64การตลาด ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204001 นาย เจษฎาภรณ์ ครูเกษตร ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204002 นาย ฐาปกรณ์ หยั่นกระโทก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204003 นางสาว มนัสนันท์ มุ่งจอมกลาง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204004 นางสาว ระรินทิพย์ ทานรัก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204005 นางสาว เมธาวี พลจันทึก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204006 นางสาว นาย เกรียงศักดิ์ โค้วเจริญ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204007 นาย ชนัญญูู แถมวัฒนะ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204008 นางสาว ณัฐวิภา ส้มเช้า ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204009 นางสาว รสกร กิจโรจนกุล ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204010 นางสาว สุภานัน เก่งกว่าสิงห์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204011 นางสาว ขนิษฐา ผัดโพธิ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204012 นาย มนตรี ปั้งกระโทก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204013 นางสาว ตันหยง กิ่งโคกกรวด ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204014 นางสาว พิยดา ไข่กระโทก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204015 นางสาว นาย คณาธิป ป้อมกฤษณ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204016 นางสาว ธันยมัย รุ่งเรือง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204017 นาย ธีรเดช วิเชียร ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204018 เด็กหญิง กนกพร เนื่องบุญมา ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204019 นาย พีรพัฒน์ เกิดกลาง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204020 นางสาว รัญชิดา ก้อนในเมือง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204021 นาย ธนัท ธนสินพันชั่ง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642209001 นางสาว มนัสนันท์ วงศรีแก้ว ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642209002 นางสาว เบญวรรณ พรรณสาลี้ ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642209003 เด็กหญิง กนกวรรณ คลังทอง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642209004 นางสาว ณัฐาพร พริ้งเพริด ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642212001 นางสาว ภควรรณ คงเพชรขาว ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642212002 นางสาว วราภรณ์ จงท่วมกลาง ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642212003 เด็กหญิง กัลยาณี ปลั่งกลาง ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642212004 เด็กหญิง ประภัสราภรณ์ สุพรมอินทร์ ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642212005 นางสาว ขนิษฐา มวกขุนทด ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642212006 นางสาว พรรณนิภา กูบกระโทก ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642212007 นางสาว บุษราคัม แข่งขันธ์ ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642212008 นางสาว ณัฐชนันทร์ โพธิ์ศรี ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642212009 นางสาว สุภาวรรณ มัวทองหลาง ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642302001 นาย พนรัตน์ เชื้อกล้า ปวช. 64ออกแบบ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642302002 เด็กหญิง ณัฐพร นินทนานนท์ ปวช. 64ออกแบบ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642302003 นาย ฉัตรมงคล มุ่งรวยกลาง ปวช. 64ออกแบบ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308001 เด็กหญิง สุชาดา พิกุลทอง ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308002 นาย กิตติภณ หงษ์ร่อน ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308003 นาย ติสรณ์ บุตรพาชี ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308004 นางสาว กานต์สินี ธงสันเทียะ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308005 นาย สรพล เหมือนสุทธิวงษ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308006 นางสาว ปภาดา อึ้งเจริญ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308007 นางสาว อมิตตา ปู่สี ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308008 นาย ไชยภัทร ภิภัทรตระกูลวงษ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308009 นางสาว วริศรา ทรัพย์สิบ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308010 นาย พีรภัทร เพลงสันเทียะ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430215006 นางสาวทิพรดา พุทธราช ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642401001 นางสาว ศรสวรรค์ เจริญศักคิ์ ปวช. 64เสื้อผ้า ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430215007 นางสาวธิดารัตน์​ โพธิ์โต ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642401002 นาย เกียรติศักดิ์ วรรณอุดม ปวช. 64เสื้อผ้า ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430215001 นางสาวเสาวลักษณ์ กอสูงเนิน ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430215002 นางสาวสุชาดา ศรีภูวงศ์ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430215003 นางสาวอรัญญา พูนศรี ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430215004 นางสาวคีตภัทร วิบูรณ์กลาง ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404001 นางสาว ลลิตา วงศ์ทอง ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430215005 นางสาวสุจิณณา จันทร์กลิ่น ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404002 นางสาว กุลรดา ศรีเพ็ชร ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404003 นางสาว วิรากานต์ หล่ำสาย ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404004 เด็กหญิง มัณฑิตา ง่วนทอง ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404005 นาย พลกฤณ์ ปรึกกระโทก ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201001 นายอนุวัฒน์​ รานอก ปวส. 64การบัญชี (ต่าง) ใน ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404006 นางสาว ญาดา ภูศรฤทธิ์ ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404007 นางสาว พิยดา เด่นสรศิริ ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404008 นางสาว ไปรยา พรโคกสูง ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404009 นางสาว สุดารัตน์ หยุยไธสง ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404010 นางสาว ชนัญชิดา เทพไพศาล ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404011 เด็กหญิง พรพรรณ วรถาวรกุล ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404012 นางสาว ภัทรธิดา เผ่าเพ็ง ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404013 นางสาว ธัญชนก ชนะพันธุ์ ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404014 เด็กหญิง บัณฑิตา งันเกาะ ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404015 นางสาว ณัชชา พูนเกษม ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404016 นางสาว ชนกานต์ ขำคมเขตร์ ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201005 นางสาวชนาพร ใจธรรม ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201006 นางสาวชนาภา ใจธรรม ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642406001 นาย สุวรรณ์ กุลเมือง ปวช. 64ธุรกิจประดิษฐ์ดอกไม้ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201009 นางสาววรพร ธรรมคุณ ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201014 นางสาวเบญจวรรณ​ สันนิที ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642407001 นางสาว วิมลณัฐ ถิ่นถาน ปวช. 64คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642407002 นางสาว ปิยากร เเมดขุนทด ปวช. 64คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201015 นางสาววรวรรณ น้ำกระโทก ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642407003 นางสาว ฐิตาภรณ์ สุวรรณหาร ปวช. 64คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642701001 นางสาว ฉัตรลดา ชับขุนทด ปวช. 64การโรงแรม ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642701002 นางสาว อาภัสรา หมั่นหมื่นไวย ปวช. 64การโรงแรม ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642701003 นางสาว บุณยานุช สุขแก้ว ปวช. 64การโรงแรม ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642701004 นางสาว ภัทราวดี เจริญ ปวช. 64การโรงแรม ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201002 นายมนัสนันท์ ปุมสันเทียะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201003 นางสาวสุดารัตน์ โสภณชัยเจริญ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642701005 นางสาว ชลิตา รักพรมราช ปวช. 64การโรงแรม ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201004 นางสาวอรวรรณ มาสำโรง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201007 นางสาวพรนภา กระสันกลาง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201008 นางสาวสุทธิดา สังเงิน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642701006 เด็กหญิง อรกัญญา เกียรตินอก ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201010 นางสาว พิชญ์ชญกาญจน์ ชาวนา ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201011 นางสาวสุภารัตน์ ละอองทรง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642701007 นางสาว อนุสรา เปรี่ยมมะเริง ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201013 นางสาวสุกัญญา ทนงค์สำโรง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201016 นางสาวธัญจิรา พงษ์จิตภัคดิ์ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201017 นางสาวรุ้งนภา ชัยช้าง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201018 นางสาวอิศริยา พงษ์อุดม ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201019 นางสาวทับทิม ขันนอก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642202006 นางสาวปุณยาพร อินทลภ ปวช. 64การตลาด ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201020 นางสาวสุชานันท์ ศรีสมพงษ์ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201017 นางสาวศิริยากร ภูมิพันธ์ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430201012 นางสาวสายสุนีย์ ธูปกระโทก ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642201018 นางสาวอรณิชา พลกำพนธ์ ปวช. 64บัญชี ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204022 นางสาววรัชชนก ทองอยู่ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430404005 นางสาวณัฐนันทา หาญโงน ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430404001 นางสาวญาณิศา ดามะนาว ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430404002 นางสาวจารุพร โนนทอง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430404003 นายคมกริช ชัยปัญหา ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430404004 นางสาวฐิติวรดา รุ่งเรือง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430404006 นางสาวพิมพ์ลภัส ผ่องสูงเนิน ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430404007 นางสาวมทนพร ช้างน้ำ ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430404008 นางสาวอนุสรา มนขุนทด ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430404009 นางสาวลภัสรดา ฝั้นอิ่นแก้ว ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430404010 นางสาวกฤษณา กูลพิมาย ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202005 นางสาววราภรณ์ จัดสนาม ปวส. 64การตลาด ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202001 นายอาทิตย์ กล่าวพิมาย ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202002 นางสาวพรหมพร สงพรม ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202003 นางสาวนฤมล ดูเรืองรัมย์ ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202004 นางสาวสุดารัตน์ กล่อมพรมราช ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202006 นางสาวชริญา วางกลาง ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202007 นางสาวทิพวรรณ พลพานสังข์ ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202008 นางสาวศุภิสรา เกตุนิล ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202009 นางสาวประภาวรรณ กมขุนทด ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642212010 นางสาววันเพ็ญ อินชนะบาล ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202010 นางสาววนิสา มูลภูเขียว ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202011 นางสาวปวีณา เคียนสระน้อย ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430202012 นางสาวพัณิตา หมื่นแผ้ว ปวส. 64การตลาด ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308011 นางสาวศศินา ยี่อำ​พันธ์​ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642308012 นายปิติพัฒน์​ ศรีวัฒนพงศ์​ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642404017 นางสาวอมรพรรณ กล้าหาร ปวช. 64อาหารและโภชนา ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642701008 นางสาวจิตรภณ ระแวงสูงเนิน ปวช. 64การโรงแรม ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430209001 นางสาวสุพรรษา ถมโพธิ์ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ต่าง) ใน ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430209002 นางสาวเบญจมาศ แคร่กระโทก ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430308003 นายสหดล ปลอดโคกสูง ปวส. 64กราฟิก ตรง (ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430308001 นายพรรกวี กระโดนชำนาญ ปวส. 64กราฟิก ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430308002 นางสาวทักษิณา ปาดจันทึก ปวส. 64กราฟิก ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430406002 นายธีรภัทร หอมจะบก ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430406003 นางสาววิภาวี คิมทอง ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430406001 นางสาวจรรยพร กุลเมือง ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A64630216004 นางสาวเพชราภรณ์ กั้นกลาง ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A64630216006 นางสาวสุนทรี สุขประเสริฐ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A64630216007 นางสาวณัฐวรา สาพิลาศ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A64630216001 นายภัทรกานต์​ เสาศิลา ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A64630216002 นางสาวน้ำทิพย์ ผาทอง ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A64630216003 นางสาวอัญชลี ห่วงจันทึก ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A64630216005 นางสาวมาศฤดี ชารีนาง ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A64630216008 นางสาวดุจดาว งิมขุนทด ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430204002 นางสาวนภัสสร ใจชอบ ปวส. 64เทคโนโลยีดิจิตอล ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430204004 นางสาวพนิตพร ธรรมดี ปวส. 64เทคโนโลยีดิจิตอล ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430204005 นางสาวจันทกานต์ เนื่องทองหลาง ปวส. 64เทคโนโลยีดิจิตอล ตรง(ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430204006 นายศุภกิจ เกิดกลาง ปวส. 64เทคโนโลยีดิจิตอล ต่าง ใน ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430204008 นายชินวัตร เจริญพร ปวส. 64เทคโนโลยีดิจิตอล ตรง นอก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430204001 นางสาวกัลชลิกา รามสูงเนิน ปวส. 64เทคโนโลยีดิจิตอล ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430204003 นางสาวขันทอง กระทุ่งกลาง ปวส. 64เทคโนโลยีดิจิตอล ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430204007 นางสาวอรัญญา เหนือศรี ปวส. 64เทคโนโลยีดิจิตอล ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430901001 นางสาวปริยากร นามกลาง ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430211001 นางสาวสุณิสา สวมขุนทด ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430211002 นางสาวเนตรชนก จำปาโพธิ์ ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214013 อรศรา จันทร์ทอง ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214009 นางสาวพรชนก พรมศร ปวส. 64โลจิส ต่าง (ใน) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214001 นางสาวอริสา โนนกระโทก ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214002 นายเจษฎา นาสมผล ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214003 นางสาวศศิประภา คงคา ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214004 วรัญญา เห็นสม ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214005 นางสาวสุกัญญา เถินมงคล ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214006 นางสาวกฤติยา ศรีบุตร ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214007 นางสาวรุ่งทิพย์ บังพิมาย ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214008 นางสาวนิรินธร ปะสาวะโท ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214010 นางสาวอรวรรณ นาคสังข์ ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214011 นางสาวจิราภรณ์ กลีบพิมาย ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430214012 นางสาวภัคทิวา จิตพิมาย ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642202008 นางสาวกุลรดา คณิตสรณ์ ปวช. 64การตลาด ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642202007 นางสาวสรัลชนา กิ่งเกล้า ปวช. 64การตลาด ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642202009 นางสาวกิ่งกาญจน์ เมยสูงเนิน ปวช. 64การตลาด ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A642204023 นางสาวนิรฌา กุนันท์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430701001 นางสาวเนตรดาว วิเศษแก้ว ปวส. 64การโรงแรมและบริการ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430701002 นางสาวปภัสรา เทพเกาะ ปวส. 64การโรงแรมและบริการ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430701003 นางสาวปฏิญญา ชาญพลกรัง ปวส. 64การโรงแรมและบริการ ต่าง (นอก) ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430701004 นางสาวพิชญ์สินี ไชยเชษฐ์ ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430701005 นางสาวพนิตสุดา วงมาเกษ ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) ใน ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430701006 นางสาวศิริวรรณ แคภูเขียว ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน
A6430406004 นายธรรมรัตน์ วิยะรส ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง ปริ้นใบชำระค่าลงทะเบียน