รหัสมอบตัวโควตา ชื่อ - นามสกุล (ระดับ)สาขา รายงานตัว
2140004 นางสาวมณีรัตน์  คำผง    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก) ปริ้น
2140005 นางสาววันเพ็ญ  ละทะโล    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก) ปริ้น
2140006 นางสาวพรสวรรค์  จุกกระโทก    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140007 นางสาวมนัสนันท์  เงินครบุรี    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140008 นางสาวนวัตกรณ์  พูลมาก    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140009 นางสาวชลิตา  วงษ์ษา    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก) ปริ้น
2140010 นางสาวทิพย์เกษร  สุภาษร    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140011 นางสาวพรสุดา  นวลหงษ์    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140012 นางสาวธมลวรรณ  นกกระโทก    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140013 นางสาวอัญชนา  ไชยแสน    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140014 นางสาวรัตนาภรณ์  เพียรจันอัด    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140015 นางสาวณัฐธิดา  ดั้งขุนทด    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140016 นายเสฎฐวุฒิ  จันทร์ฝักมะดัน    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140017 นางสาวรุจิกาญจน์  น้อยเสนา    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140018 นางสาวธันวรัตน์  ราพิงค์    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140019 นางสาวพนิดา  ดำงูเหลือม    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก) ปริ้น
2140020 นางสาวชลธิชา  ดูสันเทียะ    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140021 นางสาวต้นฝน  กำพุฒกลาง    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก) ปริ้น
2140022 นางสาวชลธิชา  คูณกลาง    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก) ปริ้น
2140023 นางสาวประวรรณรัตน์  เข็มทอง    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140024 นางสาวนิศารัตน์  ศรีนา    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140025 นางสาวณฐวดี  ขอมกระโทก    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140026 นางสาวสโรชา  ทราบสระ    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140027 นางสาวอลิสา  ชมชื่น    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140028 นางสาวธัญชนก  ทุมทอง    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก) ปริ้น
2140029 นางสาวณัฐณิชา  สาโคกสูง    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
2140030 นางสาวธนิสา  สมวงศ์    โลจิสติกส์ โควต้า ต่าง (นอก)
02010001 นางสาวศศิพิมพ์  ศิลปะ    ปวช. บัญชีโควต้า
02010002 นางสาวปานรวี  เณรกลิ้ง    ปวช. บัญชีโควต้า
02010003 นางสาวปฏิมาภรณ์  โคตรจันดี    ปวช. บัญชีโควต้า
02010004 นางสาวกัญญาณัฐ  เคยพุดซา    ปวช. บัญชีโควต้า
02010005 นางสาวสุพรรษา  บุญมาก    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010006 นางสาวอารยา  วิบูลวัฒนพงศ์    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010007 นางสาวสุกัญญา  พันธ์โคก    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010008 นางสาวสุพิชชา  ขบวนงาม    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010009 นางสาวพัทธนันท์  เจริญผลพันธิน    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010010 นางสาวพรชิตา  เชิดชูนคร    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010011 นางสาวมาติมาพร  มีพิมาย    ปวช. บัญชีโควต้า
02010012 นางสาวศุภสุตา  ทองทัพพัน    ปวช. บัญชีโควต้า
02010013 นางสาวพีรดา  ดังกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010014 นางสาวสุใจ  โตนกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010015 นางสาวเขมิสรา  สมานจิต    ปวช. บัญชีโควต้า
02010016 นางสาวอลิสา  รอสูงเนิน    ปวช. บัญชีโควต้า
02010017 นางสาวอาริยา  แนบกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010018 นางสาวภัทรวดี  ศรีสุข    ปวช. บัญชีโควต้า
02010019 นางสาวปุณณ์ปวีณ  วิสันเทียะ    ปวช. บัญชีโควต้า
02010020 นางสาวสุภาพิชญ์  วรวารีจิตร    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010021 นางสาวภัทรธิดา  เตยกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010022 นางสาวธารทิพย์  จอมกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010023 นายวุฒิชัย  ตันกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010024 นายมนัสพล  นราจันทร์    ปวช. บัญชีโควต้า
02010025 นางสาวขวัญศิริ  วระภาพ    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010026 นางสาวรมณี  วรศร    ปวช. บัญชีโควต้า
02010027 นางสาววรนุช  ศรีสม    ปวช. บัญชีโควต้า
02010028 นางสาวกัญญาภัค  พัดจังหรีด    ปวช. บัญชีโควต้า
02010029 นางสาวอภิชญา  ปั่นกลาง    ปวช. บัญชีโควต้า
02010030 นางสาวสุดารัตน์  จอกนาค    ปวช. บัญชีโควต้า
02010031 นางสาวสุภัชชา  บุญภูมิ    ปวช. บัญชีโควต้า
02010032 นายกรภัทธ  สกุลธีรทรัพย์    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010033 นางสาวกัญญภัค  ปลั่งกลาง    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010034 นางสาวพัชรินทร  ตุ๊นาค    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010035 นางสาวอธิชนันท์  ละม่อมเมือง    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010036 นางสาวภัทรวรรณ  ภู่ครบุรี    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010037 นางสาวรัชนีกร  โคมทอง    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010038 นางสาววิไลวรรณ  หมีมะเริง    ปวช. บัญชีโควต้า
02010039 นางสาวพิชญ์สินี  กรมโพธิ์    ปวช. บัญชีโควต้า
02010040 นางสาวอารยา  มณีกรรณ์    ปวช. บัญชีโควต้า
02010041 นางสาวจารุวรรณ  ปลิ้นกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010042 นางสาวจิราวรรณ  เตาะกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010043 นางสาวธีรดา  ป้อกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010044 นางสาวอมรการต์  นามชัย    ปวช. บัญชีโควต้า
02010045 นางสาวนันทิชา  แปะกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010046 นางสาววันทนา  หมายถมกลาง    ปวช. บัญชีโควต้า
02010047 นางสาวเบญจพร  กองกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010048 นางสาวกมลวรรณ  หวายสูงเนิน    ปวช. บัญชีโควต้า
02010049 นางสาวพรพิมล  สุขจันทร์    ปวช. บัญชีโควต้า
02010050 นางสาวเกสร  ตุ่นหนิ้ว    ปวช. บัญชีโควต้า
02010051 นางสาววันวิสาข์  ศรีทิ    ปวช. บัญชีโควต้า
02010052 นางสาวบงกชพร  ดอกทุเรียน    ปวช. บัญชีโควต้า
02010053 นางสาวเบญญาภา  ขุรีทรัพย์    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010054 นางสาวชุตินันท์  เจียกงูเหลือม    ปวช. บัญชีโควต้า
02010055 นางสาวพิชชาพร  กองหินหลาง    ปวช. บัญชีโควต้า
02010056 นางสาวสุธัญญา  โครงค์    ปวช. บัญชีโควต้า
02010057 นางสาวณัฐกานต์  ขานสันเทียะ    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010058 นางสาวธิติยา  สุขพุดซา    ปวช. บัญชีโควต้า
02010059 นางสาวไปรยา  มีถม    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010060 นางสาวชลิสา  ขำโคกสูง    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010061 นางสาวธีริศรา  ลานอก    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010062 นางสาวกชพร  สุรอมรกุล    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010063 นางสาวกัลย์สุดา  ปาละสาร    ปวช. บัญชีโควต้า
02010064 นางสาวณัฐนันท์  รัตนาพิพัฒน์    ปวช. บัญชีโควต้า
02010065 นางสาวพัชราภา  กาญจนพิมาย    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010066 นางสาวญาณิศา  กล้าหาญ    ปวช. บัญชีโควต้า
02010067 นางสาวประภาศิริ  ไพบูลย์    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010068 นางสาวชลนิชา  เชื้อคำฮด    ปวช. บัญชีโควต้า
02010069 นางสาวปวีณา  ปริญากุล    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010070 นางสาวมณีรัตน์  แกกสันเทียะ    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010071 นางสาวภูริชญา  นาน้ำเชี่ยว    ปวช. บัญชีโควต้า ปริ้น
02010072 นางสาวพรชิตา  หยวกกลาง    ปวช. บัญชีโควต้า
02010073 นางสาวเกวลี  คางขุนทด    ปวช. บัญชีโควต้า
02010074 นางสาวสุภัสสรา  ดงกระโทก    ปวช. บัญชีโควต้า
02010075 นางสาวสวรรยา  สุวรรณ    ปวช. บัญชีโควต้า
02010076 นางสาวเพ็ญนภา  ดีอุดม    ปวช. บัญชีโควต้า
02010077 นางสาวพัชรินทร์  เพ็ชรจีนนะเนา    ปวช. บัญชีโควต้า
02010078 นางสาวกฤษณา  เม่ากรูด    ปวช. บัญชีโควต้า
02020001 นางสาวชัญพัช  สนิทชัย    ปวช. การตลาด โควต้า ปริ้น
02020002 นางสาวอิสริยา  เขียนโคกกรวด    ปวช. การตลาด โควต้า
02020003 นางสาวพุทธรักษา  ลิกรุง    ปวช. การตลาด โควต้า ปริ้น
02020004 นางสาวปริยานุช  ต่วนกระโทก    ปวช. การตลาด โควต้า
02020005 นางสาวปิยพร  แก้วมา    ปวช. การตลาด โควต้า
02020006 นางสาวปิยพร  นากระโทก    ปวช. การตลาด โควต้า
02020007 นางสาวทิฆัมพร  มากล้น    ปวช. การตลาด โควต้า
02020008 นางสาวปนัดดา  ไกรยา    ปวช. การตลาด โควต้า
02020009 นางสาวณัฐพระแก้ว  พืดขุนทด    ปวช. การตลาด โควต้า
02020010 นางสาวศศิวิมล  ทูเกาะ    ปวช. การตลาด โควต้า
02020011 นางสาวพัชธิดา  แสนเมือง    ปวช. การตลาด โควต้า
02020012 นางสาวณัฐริชา  แอ่งกลาง    ปวช. การตลาด โควต้า ปริ้น
02020013 นางสาวเสาวลักษณ์  เปาะกระโทก    ปวช. การตลาด โควต้า
02020014 นางสาวปุณยาพร  อามผักแว่น    ปวช. การตลาด โควต้า
02020015 นางสาวชฎาภรณ์  ทนันไธสง    ปวช. การตลาด โควต้า ปริ้น
02020016 นางสาวระพีพรรณ  เพียงงาม    ปวช. การตลาด โควต้า ปริ้น
02020017 นางสาวปณิษฏา  ทิพย์รมณ์    ปวช. การตลาด โควต้า
02020018 นางสาวชวัลรัตน์  มุ่งฝากกลาง    ปวช. การตลาด โควต้า
02020019 นายพสุ  ศิริพละ    ปวช. การตลาด โควต้า ปริ้น
02020020 นางสาวนลันฑา  ดงกระโทก    ปวช. การตลาด โควต้า
02040001 นางสาววรัญญา  นกสูงเนิน    ปวช. คอม โควต้า
02040002 นายสรวิศ  กาญจนพิมาย    ปวช. คอม โควต้า
02040003 นายปรเมศอัฑฒ์  เสาร์สูงเนิน    ปวช. คอม โควต้า
02040004 นางสาวยุภาวัลล์  คลองงาม    ปวช. คอม โควต้า
02040005 นางสาวสุพิชญา  สุวรรณทวี    ปวช. คอม โควต้า
02040006 นางสาวอริสรา  บัณฑิตวงษ์    ปวช. คอม โควต้า
02040007 นายมงคล  บุ้งกระโทก    ปวช. คอม โควต้า
02040008 นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเสริม    ปวช. คอม โควต้า
02040009 นางสาวลัดดาวัลย์  มัดตังดอน    ปวช. คอม โควต้า
02040010 นางสาวกรวรรณ  เกิดหมื่นไวย    ปวช. คอม โควต้า
02040011 นางสาวภาณุมาส  ดำแก    ปวช. คอม โควต้า
02040012 นางสาวญาณิศา  ฉ่ำโสฬส    ปวช. คอม โควต้า
02040013 นางสาวจุฑามณี  สิทธิวิบูลย์    ปวช. คอม โควต้า ปริ้น
02040014 นางสาวพีรนันท์  พิมพา    ปวช. คอม โควต้า
02040015 นายกิติกร  จันทร์กลาง    ปวช. คอม โควต้า
02040016 นายยุทธพิชัย  มีโพธิ์    ปวช. คอม โควต้า
02040017 นายรัฐภูมิ  นวนรักษา    ปวช. คอม โควต้า
02040018 นายพัสกร  ทรงจอหอ    ปวช. คอม โควต้า
02040019 นางสาวผกา  กลับกระโทก    ปวช. คอม โควต้า
02040020 นางสาวบัณฑิตา  พรวนกระโทก    ปวช. คอม โควต้า
02040021 นางสาวรุริยา  จีบโพธิ์    ปวช. คอม โควต้า
02040022 นางสาววรุกา  จีบโพธิ์    ปวช. คอม โควต้า
02040023 นางสาวณัฐณิชา  อารีย์    ปวช. คอม โควต้า
02040024 นางสาวสุภาวดี  การบรรจง    ปวช. คอม โควต้า
02040025 นางสาวพิมพ์ชนก  พูลพิพัฒน์    ปวช. คอม โควต้า
02040026 นายณัฐพล  ขอโม่มกลาง    ปวช. คอม โควต้า
02040027 นางสาวรุ่งรุจี  ศิลปสาท    ปวช. คอม โควต้า
02040028 นางสาวญาณี  สนมะเริง    ปวช. คอม โควต้า
02040029 นางสาวภัค  ศิรประภาพงษ์    ปวช. คอม โควต้า ปริ้น
02040030 นางสาวณัฐดนัย  อ่วมในเมือง    ปวช. คอม โควต้า
02040031 นางสาวคิมหันต์  เทียมโคกกรวด    ปวช. คอม โควต้า
02040032 นางสาวชุติมา  ถนอมพลกรัง    ปวช. คอม โควต้า
02040033 นางสาวปรีดิ์ญาภัทร  สนธิเณร    ปวช. คอม โควต้า
02040034 นางสาววิมลลักษณ์  ภักดิ์พูลเสม    ปวช. คอม โควต้า ปริ้น
02040035 นางสาวรมิดา  เกลี้ยงกลาง    ปวช. คอม โควต้า
02040036 นางสาววิรากานต์  เกลี้ยงเทศ    ปวช. คอม โควต้า ปริ้น
02040037 นางสาวรุ่งไพลิน  ฉายมะเริง    ปวช. คอม โควต้า
02040038 นางสาวพัชรพร  พยัคฆ์    ปวช. คอม โควต้า
02040039 นางสาวสมฤดี  ขวดพุดซา    ปวช. คอม โควต้า
02040040 นางสาวณัฐกฤตา  ขุนแก้วพะเนา    ปวช. คอม โควต้า
02040041 นางสาวณัฐจีรา  นามวิชา    ปวช. คอม โควต้า
02040042 นางสาวพิมลวรรณ  แซ่ฉั่ว    ปวช. คอม โควต้า
02040043 นางสาวพลอยชนก  บุตรศรี    ปวช. คอม โควต้า
02040044 นางสาวดาริกา  รมณ์ทอง    ปวช. คอม โควต้า ปริ้น
02040045 นางสาวปาณิศา  แก้วประทุม    ปวช. คอม โควต้า ปริ้น
02040046 นางสาวเบญจวรรณ  มีสุวรรณ์    ปวช. คอม โควต้า
02040047 นางสาวมนัสนันท์  มุ่งจอมกลาง    ปวช. คอม โควต้า ปริ้น
02040048 นางสาวศิริรัตน์  หอดขุนทด    ปวช. คอม โควต้า
02040049 นางสาวปฎิญญา  ทุมพงษ์    ปวช. คอม โควต้า
02040050 นางสาวสุกัญญา  รู้เหตุผล    ปวช. คอม โควต้า
02040051 นางสาวชนันญา  นัดกระโทก    ปวช. คอม โควต้า
02040052 นางสาวปาณิสรา  แก้วเรียง    ปวช. คอม โควต้า
02040053 นางสาวอัชลียา  เพ็ชรจีน    ปวช. คอม โควต้า
02040054 นางสาวกัลยา  วันธงไชย    ปวช. คอม โควต้า
02040055 นางสาวพัชราภรณ์  นาคจะโปะ    ปวช. คอม โควต้า
02120001 นางสาวอธิตญา  แช่มพุดซา    ปวช. ภาษา โควต้า
02120002 นางสาวสุภนิตตา  จันทร์เชียร    ปวช. ภาษา โควต้า
02120003 นางสาวปิยวรรณ์  พูนสวัสดิ์    ปวช. ภาษา โควต้า ปริ้น
02120004 นางสาวพัสตราภรณ์  สันโดษ    ปวช. ภาษา โควต้า ปริ้น
02120005 นางสาวอภิญญา  เพิ่มดี    ปวช. ภาษา โควต้า
02120006 นางสาววรนุช  คล้ายเพ็ง    ปวช. ภาษา โควต้า
02120007 นางสาววิไลพร  พรมสุรินทร์    ปวช. ภาษา โควต้า ปริ้น
02120008 นางสาวรพินท์นิภา  เจียกโคกกรวด    ปวช. ภาษา โควต้า ปริ้น
02120009 นางสาวสุจิรา  กระพันธ์เขียว    ปวช. ภาษา โควต้า
02120010 นางสาวจินตภา  สระสงคราม    ปวช. ภาษา โควต้า
02120011 นางสาวอิสราภรณ์  นามะไพร    ปวช. ภาษา โควต้า
02120012 นายปัณณวัฒน์  กองเงินนอก    ปวช. ภาษา โควต้า
02120013 นางสาวภัณฑิกา  คงนาคพะเนา    ปวช. ภาษา โควต้า
02120014 นางสาวธิดารัตน์  จงดี    ปวช. ภาษา โควต้า
02120015 นางสาวนันท์นภัส  พิพัฒน์ธนสงศ์    ปวช. ภาษา โควต้า
02120016 นางสาวเบญจมาศ  นาคสีสด    ปวช. ภาษา โควต้า ปริ้น
02120017 นางสาววรัญญา  ชุ่มพร    ปวช. ภาษา โควต้า
02120018 นางสาวอภิญญา  พงษ์สอาด    ปวช. ภาษา โควต้า
02120019 นางสาวชลัญญา  ขาวฉลาด    ปวช. ภาษา โควต้า
02120020 นางสาวจารุจินดา  จรรยาศิริ    ปวช. ภาษา โควต้า
02120021 นางสาวณฐพร  คงประเสริฐ    ปวช. ภาษา โควต้า
02120022 นางสาวธัญญามล  หองขุนทด    ปวช. ภาษา โควต้า
02120023 นางสาวณัชนิชา  งามกระโทก    ปวช. ภาษา โควต้า
02120024 นางสาวพรรณวลี  อยู่พะเนาว์    ปวช. ภาษา โควต้า
02120025 นางสาวชมพูนุช  พรหมศรี    ปวช. ภาษา โควต้า
02120026 นางสาวสุมิตร  โสมทองหลาง    ปวช. ภาษา โควต้า
02120027 นางสาววนัชพร  ดังกลาง    ปวช. ภาษา โควต้า
02120028 นางสาวทัศนียา  ภักดีรัตน์    ปวช. ภาษา โควต้า
02120029 นางสาวนภสร  บุญสนอง    ปวช. ภาษา โควต้า
02110001 นางสาวชลธิชา  เลืองท่วม    ปวช. ค้าปลีก โควต้า
02110002 นางสาวสุปราณี  เลขนอก    ปวช. ค้าปลีก โควต้า
02110003 นางสาวชลลดา  ทูลฉลาด    ปวช. ค้าปลีก โควต้า
02110004 นางสาวพัชนภา  อนันยชตระกูล    ปวช. ค้าปลีก โควต้า
02110005 นางสาวดวงพร  ไกรคุ้ม    ปวช. ค้าปลีก โควต้า ปริ้น
02110006 นางสาวสุดารัตน์  เขียวอัมพร    ปวช. ค้าปลีก โควต้า ปริ้น
04010001 นางสาวชนิดา  สันทัดแท้    ปวช. เสื้อผ้าโคว
04010002 นางสาวนัทธพล  แฝงกระโทก    ปวช. เสื้อผ้าโคว
04010003 นางสาวจุฑาทิพย์  เงินคำ    ปวช. เสื้อผ้าโคว
04010004 นางสาวกัญญาวีย์  ชาญธนกุล    ปวช. เสื้อผ้าโคว ปริ้น
04040001 นางสาวจารุนิภา  อินทร์นอก    ปวช. อาหาร โควต้า
04040002 นางสาวนภสร  สามัคคี    ปวช. อาหาร โควต้า ปริ้น
04040003 นายสหรัฐ  ลอยสันเทียะ    ปวช. อาหาร โควต้า
04040004 นางสาวธนัชพร  กลิ้งกลางดอน    ปวช. อาหาร โควต้า
04040005 นางสาวกนกพร  สุกรี    ปวช. อาหาร โควต้า
04040006 นางสาวสิริกาญจน์  จัยยะ    ปวช. อาหาร โควต้า
04040007 นางสาวชลธิชา  ชาตวนิช    ปวช. อาหาร โควต้า
04040008 นางสาวกนกวรรณ  ตัดพุดซา    ปวช. อาหาร โควต้า
04040009 นางสาวอริสา  วัดกลาง    ปวช. อาหาร โควต้า
04040010 นางสาวพิมพ์พิศา  มาสวัสดิ์    ปวช. อาหาร โควต้า
04040011 นายไตรภพ  ขันธรัตน์    ปวช. อาหาร โควต้า ปริ้น
04040012 นางสาวอชิตา  หลักคำพันธ์    ปวช. อาหาร โควต้า
04040013 นางสาวนัฐนันท์  ดอกแก้วกลาง    ปวช. อาหาร โควต้า
04040014 นายณัฐพัฒน์  อรชุน    ปวช. อาหาร โควต้า
04040015 นางสาววรรณษา  แรมจะบก    ปวช. อาหาร โควต้า
04040016 นางสาวญาณิศา  แยบกระโทก    ปวช. อาหาร โควต้า
04040017 นายศาตนันท์  กลิ่นจตุรัส    ปวช. อาหาร โควต้า
04040018 นายพพณัฐ  แก้วพระพาน    ปวช. อาหาร โควต้า ปริ้น
04040019 นางสาวณัฐชา  สร้อยสังข์ทอง    ปวช. อาหาร โควต้า
04040020 นางสาวลัดดวัลย์  ทูเกาะ    ปวช. อาหาร โควต้า
04040021 นางสาวปัญญาพร  สุวรรณ์    ปวช. อาหาร โควต้า
04040022 นางสาวปรียาพร  ช่วยสงฆ์    ปวช. อาหาร โควต้า
04040023 นายธีรวัฒน์  ศักดา    ปวช. อาหาร โควต้า
04040024 นางสาวปภาพินท์  บุญหมื่นไวย    ปวช. อาหาร โควต้า
04040025 นางสาวปภาวรินท์  นาคสมบูรณ์    ปวช. อาหาร โควต้า
04040026 นางสาวพรกนก  สุขสนธิสมบูรณ์    ปวช. อาหาร โควต้า ปริ้น
04040027 นางสาววิมลสิริ  พิศนอก    ปวช. อาหาร โควต้า
04040028 นางสาววิมลศิริ  พูนสูงเนิน    ปวช. อาหาร โควต้า
04040029 นางสาวพิมพ์ชนก  เนตรโคกสูง    ปวช. อาหาร โควต้า
04040030 นางสาวอุมากร  แก้วม่วง    ปวช. อาหาร โควต้า
04040031 นางสาวสรณ์สิริ  เพ็งทองพะเนา    ปวช. อาหาร โควต้า
04040032 นางสาวทรัพย์ศินี  ฉายมะเริง    ปวช. อาหาร โควต้า
04040033 นางสาวกัญชพร  แก้วประชามิตร    ปวช. อาหาร โควต้า
04040034 นางสาวพลอยรวี  คอกพิมาย    ปวช. อาหาร โควต้า
04040035 นางสาวชนกพร  ถึกพะเนา    ปวช. อาหาร โควต้า
04040036 นางสาวศราพร  อิ่มพร    ปวช. อาหาร โควต้า
04040037 นางสาวปนัดดา  แดงดี    ปวช. อาหาร โควต้า
04040038 นางสาวอภิญญา  สีชัยนาท    ปวช. อาหาร โควต้า
04040039 นางสาวพัชราภา  ธรรมพร    ปวช. อาหาร โควต้า
04040040 นางสาววิภา  พิมพ์พิมักษ์    ปวช. อาหาร โควต้า
04040041 นางสาวกชกร   กวนคอนสาร    ปวช. อาหาร โควต้า
04060001 นางสาวภาวนา  พลเที่ยง    ปวช. ดอกไม้โควต้า
04060002 นางสาวกมลวรรณ  ลาภสักการ    ปวช. ดอกไม้โควต้า ปริ้น
04060003 นางสาวเกศวารินค์  ชุ่มกลาง    ปวช. ดอกไม้โควต้า ปริ้น
04060004 นางสาวนัชชา  เจือจันทึก    ปวช. ดอกไม้โควต้า
04060005 นางสาวสุชาดา  สงนอก    ปวช. ดอกไม้โควต้า ปริ้น
04060006 นางสาวนภัส  เจือจันทึก    ปวช. ดอกไม้โควต้า
04060007 นางสาวสิริอาภา  ศิริจันทร์    ปวช. ดอกไม้โควต้า ปริ้น
04060008 นางสาวจุรีรัตน์  ปอนสันเทียะ    ปวช. ดอกไม้โควต้า
03020001 นายภาณุพงษ์  ปติเท    ปวช. ออกแบบ โควต้า
03020002 นางสาวกุลศยา  คณิตสรณ์    ปวช. ออกแบบ โควต้า
03020003 นางสาวชนัญชนก  ชนะดี    ปวช. ออกแบบ โควต้า
03020004 นางสาวสิริวิมล  แจ่มศรี    ปวช. ออกแบบ โควต้า
03020005 นายสุรสิทธิ์  เทียนพิมาย    ปวช. ออกแบบ โควต้า ปริ้น
03020006 นายธันยธรณ์  นิวาศานนท์    ปวช. ออกแบบ โควต้า
03020007 นางสาวธัญญาภรณ์  เอมพรหม    ปวช. ออกแบบ โควต้า
03020008 นางสาววาสนา  นิ่มนวม    ปวช. ออกแบบ โควต้า
03020009 นางสาวปานชนก  โรเยิล    ปวช. ออกแบบ โควต้า
07010001 นางสาวกิตติมา  แพทย์กลาง    ปวช. รร.ep โควต้า
07010002 นางสาวจรรยวรรธน์  กิตติโสภาพันธุ์    ปวช. รร.ep โควต้า
07010003 นางสาวปาริฉัตร  เต็งมิ่ง    ปวช. รร.ep โควต้า
07010004 นางสาวบัวบูชา  ริมไธสง    ปวช. รร.ep โควต้า
07010005 นางสาวดรุณวรรณ  ศรีสกุล    ปวช. รร.ep โควต้า
07010006 นางสาวสุภัสสรา  ธรรมธุระ    ปวช. รร.ep โควต้า
07010007 นางสาวเกวลิน  อินทอง    ปวช. รร.ep โควต้า
07010008 นางสาวอธิชา  สุวัฒนา    ปวช. โรงแรมโควต้า ปริ้น
07010009 นายศุภวิชญ์  วงจันทร์    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010010 นายชาญวิทย์  เชื้อวงษ์    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010011 นางสาวพิมพ์พิไล  ประทุมมา    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010012 นางสาวอาทิตยา  ศิลปชัยเสรี    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010013 นางสาวปฏิมาพร  แย้มสุข    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010014 นางสาวดวงกมล  บรรจงสูงเนิน    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010015 นางสาวสุทธาทิพย์  ประสิทธิ์    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010016 นางสาวพิชญา  อ้อมทองหลาง    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010017 นางสาวอรวรรณ  กุดกลาง    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010018 นางสาวสุพรรษา  ปรุงโพธิ์    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010019 นางสาวภัทรธิดา  สาระทิ้ง    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010020 นางสาวพรพรรณ  วรภาวรกุล    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010021 นางสาวฐิตาภา  มหาสมุทร    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010022 นางสาวธันย์ชนก  พงษ์อารีย์    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010023 นายวัชรพล  เหล็กจันอัด    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010024 นางสาวเชลซี  แกสคอยด์    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010025 นางสาวมธุรดา  จำนองกาญจนะ    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010026 นางสาวสุนิสา  ฤทธิ์ประสาท    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010027 นางสาวเกศกนก  กลิ่นโนนสูง    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010028 นางสาวปพิชญา  สุขไม้    ปวช. โรงแรมโควต้า ปริ้น
07010029 นางสาวหงส์ฟ้า  แจ้งสามสี    ปวช. โรงแรมโควต้า ปริ้น
07010030 นางสาวศิริกาญดา  ชูทองหลาง    ปวช. โรงแรมโควต้า
07010031 นางสาวจุรารัตน์  พุทธรักษา    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010032 นางสาวสุรีย์มาศ  อบกลาง    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010033 นางสาวศศิวรรณ  ขวาลา    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010034 นางสาวอาทิตยา  บุญหว่าน    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010035 นางสาวธิชานันท์  ชิดโคกสูง    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010036 นางสาวชุติกาญจน์  ทุนร่องช้าง    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010037 นางสาววิชญาดา  นรานอก    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010038 นางสาวพรสุพภัทร  กิตติปกรณ์    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010039 นางสาวณัฐณิชา  ทบวงษ์    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010040 นางสาวปนัสญา  ชลภักดี    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010041 นางสาวสุวรรณิษา  ต้อยสิมมา    ปวช. รร.ทวิโควต้า
07010042 นางสาวสฐณิตา  พรออมทรัพย์    ปวช. รร.ทวิโควต้า
02030001 นางสาวศิริมา  ค้ากลาง    ปวช. เลขา โควต้า
02030002 นางสาวอนุสรา  พลายมนต์    ปวช. เลขา โควต้า
2010001 นางสาวปณิชา  นาราดำรงรัตน์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010002 นางสาวศศิกาณร์  ภูมิโคกรวด    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010003 นางสาวสุขฤทัย  จุ้ยกระโทก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010004 นางสาวสุทธิดา  จั่วสันเทียะ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010005 นางสาวอรวรรณ  น้ำกระโทก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010006 นางสาววริศรา  ดำดี    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010007 นางสาวปิยธิดา  โพธิภาพ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010008 นางสาวพัชรวดี  สันติพงษ์ไพบูลย์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010009 นางสาวฐิติกร  ประจิตร    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010010 นางสาวโชติวรรณ  สินปรุ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010011 นางสาวจุฑามาศ  คำเชิด    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010012 นางสาวอรพรรณ  พิมพ์ปรุ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010013 นางสาวอรุณรัตน์  แปกระโทก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010014 นางสาวปานฤดี  สุภาพ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010015 นางสาวธิราพร  จันทร์ เปรมปรี    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010016 นางสาวกฤษณา  โอนโคกกรวด    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010017 นางสาวเหมือนแพร  ทานกระโทก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010018 นางสาวสุดารัตน์  เก่งกลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010019 นางสาวนงนภัส  ภิรดาพันธ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010020 นางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งนอก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010021 นางสาวกนกวรรณ  มีระหัน    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010022 นางสาวสุภัสสร  โพธิ์ดำ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010023 นางสาวกัญญ์วรา  เฉิน    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010024 นางสาวณัฐพร  ประสิทธิ์สุวรรณ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010025 นางสาวพรกมล  พลบัติ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010026 นางสาววิศรุตา  สายประดิษฐ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010027 นางสาวศสินา  ถาดครบุรี    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010028 นางสาวชนาภาร  ใจธรรม    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010029 นางสาวพัชรภา  เอิบสำโรง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010030 นางสาวสุธิดา  นุชโหมด    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010031 นางสาวภูษณิสา  รุ่งอานันต์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010032 นางสาวสุภาภรณ์  ดีนวนพะเนา    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010033 นางสาวดวงวิมล  รมย์ดี    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010034 นางสาวศิรประภา  ประสมศรี    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010035 นางสาวชนาพร  ใจธรรม    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010036 นางสาวธมน  เจียนจอหอ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010037 นางสาวปิยะนันท์  ทินปราณี    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010038 นางสาวปวีณา  จงหมื่นไวย    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010039 นางสาวปานทิพย์  กิ่งโพธิ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010040 นางสาววรรณพร   แดงใหม่    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010041 นางสาวธนพร  มาลัยเปีย    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010042 นางสาวสุกัญญา  บุญวิจิตร    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010043 นางสาวธนพรรณ  มาลัยเปีย    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010044 นางสาวภควดี  จงเอื้อกลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010045 นางสาวจีรนันท์  ไทยมะเริง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010046 นางสาวณัฐพร  การสมดี    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010047 นางสาวปณิตา  แก้วศรีเปล่ง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010048 นางสาวจันทรจีรา  ทุดปอ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010049 นางสาวปริศนา  เที่ยงกระโทก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010050 นางสาวแพรวพิไล  ระเบียบ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010051 นางสาวเพ็ญพิชชา  ประจญกิจชัย    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010052 นางสาวสอนพร  จงจิตร์กลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010053 นางสาวเบญญาภา  ศิลป์ประกอบ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010054 นางสาวเบญจเสฎฐ์  หินสูงเนิน    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010055 นางสาวลภัสฑนันท์  ศิลาพิมพ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010056 นางสาวดมิศรา  พลสูงเนิน    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010057 นางสาวช่อผกา  กาละพันธ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010058 นางสาวนรากร  ใจเอื้อ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010059 นางสาวสุชาวดี  โอ่งกลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010060 นางสาวนรินทร์  แก้ววิเศษ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010061 นางสาวสิภาพร  มุ่งชมกลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010062 นางสาวอรพินท์  จาดพิมาย    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010063 นางสาวภัทรภร  เพียงโคกกรวด    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010064 นางสาวจารุพร  ข่าขันมะลี    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010065 นางสาวณัฐกมล  ฉูตรสูงเนิน    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010066 นางสาวนราภัทร  ใจเอื้อ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010067 นางสาววรรณษา  คินขุนทด    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010068 นางสาววิชุดา  โนนใหม่    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010069 นางสาวกาญจนา  แก่นวิชา    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010070 นางสาวพรพิมล  อักษรพิมพ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010071 นางสาวเสาวภา  เฮียงกัน    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010072 นางสาวชาลิดา  ลักษณะศรี    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010073 นางสาวธนภัทร  อู่เสือพะเนา    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010074 นางสาวจิราพัชร  อ่อนทะเล    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010075 นางสาวสุธาณี  ศิริเดชา    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010076 นางสาวชาติญา  จงเทพ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010077 นางสาวพรทิพย์  อินทร์นอก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010078 นางสาวกิตติวรรณ  อ่องสุนทร    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010079 นายลิปปกร  จิตใส    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010080 นางสาวจันจิรา  เหมพรหมมา    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010081 นางสาวอัญชลี  ตรวจนอก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010082 นางสาวอารียา  โปรษยะบุตร    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010083 นายอนนท์  สุดวังยาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010084 นางสาวจิดาภา  ศิริธนกรกุล    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010085 นางสาวอรอนงค์  สว่างจิตร    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010086 นางสาวอัจฉราภรณ์  แก่นกระโทก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010087 นางสาวรุจิภา  กุลมุล    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010088 นางสาวนิตยา  หวังก่ำกลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010089 นางสาวขวัญชนก  อุปเถย์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010090 นางสาวศศิประภา  นภาสกุล    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010091 นางสาวสศิตา  ชมภูแสน    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010092 นางสาวณิชา  วัฒนา    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010093 นางสาวจิราภรณ์  ปอนสำโรง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010094 นางสาวกัญญารัตน์  ยันพิมาย    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010095 นางสาววริษฐา  บุตรเกตุ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010096 นางสาวอภัสชา  จงหมื่นไวย์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010097 นางสาวณัฐติญา  ศิริสูงเนิน    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010098 นางสาวธิติสุดา  แก้วนุช    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010099 นางสาวซินดี้  เอร์ฮาร์ท    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010100 นางสาวชนิตา  รักกลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010101 นางสาวสุจิตรา  สันอาษา    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010102 นางสาวศิริลักษณ์  ทั้งกระโทก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010103 นางสาวจริณยา  เกตุกลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010104 นางสาวทิพญาดา  แดนจอหอ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010105 นางสาวพิมชนก  พิพัฒน์พงษ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010106 นางสาวขวัญชนก  คงพะเนา    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010107 นางสาววรรณพร  ธรรมคุณ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010108 นางสาวอรอนงค์  แพนลา    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010109 นางสาวอรสา  เหินสูงเนิน    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010110 นางสาวสายสวรรค์  ศรีไกรสิทธิ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010111 นางสาวประนัฐดา  แก้วมุงคุณ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010112 นางสาวนฤมล  เฟื่องวานิชตระกูล    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010113 นางสาวกาญจนา  เขียนโคกกรวด    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010114 นางสาวนงลักษณ์  พาดทองหลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010115 นางสาวจิราพร  สอนตะคุ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010116 นางสาวศุภลักษณ์  เต็งมงคล    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010117 นางสาวนารีรัตน์  บุญประเสริฐ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010118 นางสาวศวรรยา  เมืองแก้ว    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010119 นางสาวปานทิพย์  ม้วนนอก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010120 นางสาวพรพิมล  อุ่นสิม    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010121 นางสาวสิริลักษณ์  เทาพันธุ์ดุง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010122 นายธีรภัทร  รสสูงเนิน    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010123 นางสาวมริษา  ภู่ประเสริฐ    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010124 นางสาวพัชรินทร์  สง่าในเมือง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010125 นางสาววันวิสา  พยัคมะเริง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010126 นางสาวพรมวาส  หวังประสพกลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2010127 นางสาวอังคณา  ใจสนุก    ปวส. การบัญชี โควต้า ตรง(ใน)
2010128 นางสาวกฤติยา  จากครบุรี    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010129 นางสาวพิชญาพร  รัตนวงศ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2010130 นางสาวกวิสรา  เมฆปะดำ    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2010131 นางสาวอารยา  เทดี    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010132 นางสาวนภัสวรรณ  โทสูงเนิน    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010133 นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรหา    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010134 นางสาววาสนา  สีโท    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010135 นางสาวนิตยา  แสนกำพล    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010136 นางสาวปนัดดา  ปินะกาโส    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010137 นางสาวรัตติมา  เอมโคกสูง    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010138 นางสาวบุญญารัตน์  อันจันทึก    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010139 นางสาวภาวิณี  แผ้วกระโทก    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2010140 นางสาววีนัส  ทะมะรมย์    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2010141 นางสาวสิริยากร  เพ็ชร์โย    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010142 นางสาวพรไพลิน  อ้อมนอก    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010143 นางสาวสุดารัตน์  แผ่วสูงเนิน    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010144 นางสาวดารา  จอมพุทรา    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010145 นางสาวพรนิภา  มุ่งโป้งกลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010146 นางสาวอุทุมพร  เอื้ออุดม    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010147 นางสาวจิราวรรณ  ไพรวิจารณ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010148 นางสาวธิดารัตน์  เศรษฐนันท์    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010149 นางสาวกัญญลักษณ์  เกตุใหม่    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2010150 นางสาวนิยตา  หงษ์กระโทก    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2010151 นางสาวบุษกร  หาญกล้า    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2010152 นางสาวอทิตยา  ปานภูมิ    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2010153 นางสาวศิริพร  เขียวปัก    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010154 นางสาวเมษินี  คำสอนพันธ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010155 นายณัฐพงษ์  ขุนชาญโหมก    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010156 นางสาวอติมา  สนธิใหม่    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010157 นางสาวกุลณัฐ  อินทร์รักษา    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010158 นางสาวรุ่งกานต์  วาดโคกสูง    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010159 นางสาวสุกัญญา  พรมจำปา    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010160 นางสาวสุมิตรา  มุ่งแฝงกลาง    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2010161 นางสาวดวงกมล  อุเทนสุต    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2010162 นางสาวหทัยรัตน์  หามะฤทธิ์    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง
2010163 นางสาววิลาสินี  นาดี    ปวส. การบัญชี โควต้า ต่าง ปริ้น
2020001 นางสาวณัฐนิชา  ชุมตรีนอก    ปวส. การตลาด โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2020002 นางสาวหยาดนภา  ศิริปรุ    ปวส. การตลาด โควต้า ตรง(ใน)
2020003 นายอาจณรงค์  งามรินอำไพ    ปวส. การตลาด โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2020004 นางสาวณัฐพร  เศรษฐสุข    ปวส. การตลาด โควต้า ต่าง
2020005 นางสาวพลอยชมพู  กุลกระโทก    ปวส. การตลาด โควต้า ต่าง ปริ้น
2020006 นางสาวเกษรินทร์  เมินกระโทก    ปวส. การตลาด โควต้า ต่าง
2020007 นางสาวอลิสา  อ่อนทองหลาง    ปวส. การตลาด โควต้า ต่าง
2020008 นางสาวณัฐธิชา  ปรอดกระโทก    ปวส. การตลาด โควต้า ต่าง
2020009 นายอัศระศักดิ์  มุ่งรีกลาง    ปวส. การตลาด โควต้า ต่าง
2020010 นางสาวชลลัดดา  หมอดี    ปวส. การตลาด(ทวิ) โควต้า ปริ้น
2020011 นางสาวรุ่งทิวา  อยู่ลอง    ปวส. การตลาด(ทวิ) โควต้า
2020012 นางสาวปริยฉัตร  นามกลาง    ปวส. การตลาด(ทวิ) โควต้า
2020013 นางสาวเนตรนภา  จอดสันเทียะ    ปวส. การตลาด(ทวิ) โควต้า
2020014 นางสาวกัณณิกา  เข็มกลาง    ปวส. การตลาด(ทวิ) โควต้า
2020015 นายสุชิน  เปิ่นแดงมนต์    ปวส. การตลาด(ทวิ) โควต้า ปริ้น
2020016 นางสาวอริสา  ชาวสวน    ปวส. การตลาด(ทวิ) โควต้า ปริ้น
2110001 นางสาวพัชรพร  ปรือกระโทก    ค้าปลีก โควต้า ต่าง(ใน)
2110002 นางสาวอรยา  พรมประดิษฐ์    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110003 นางสาวฐิติวรรณ  แฟกระโทก    ค้าปลีก โควต้า ต่าง ปริ้น
2110004 นางสาวสุรีย์รัตน์  คงแสงชู    ค้าปลีก โควต้า ต่าง ปริ้น
2110005 นางสาวกิ่งแก้ว  ปรีดาสา    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110006 นางสาวศศิมา  เมินกระโทก    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110007 นางสาวน้ำทิพย์  ทิพมน    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110008 นางสาวหยกเพชร  หย่นครบุรี    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110009 นางสาวปุณฑริก  มุ่งแฝงกลาง    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110010 นางสาวณัฐชิตา  ตันกลาง    ค้าปลีก โควต้า ต่าง ปริ้น
2110011 นางสาววรากรณ์  กลางรัมย์    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110012 นางสาวเดือนเพ็ญ  จินดาสมบัติเจริญ    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110013 นางสาวสุพัตรา  ยาวยืน    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110014 นายอนุรักษ์  ทองหล่อ    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110015 นางสาวพรรริษา  นนตานอก    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110016 นางสาวกัณฐิกา  จอดนอก    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110017 นางสาวณาตชา  พลโคกสูง    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2110018 นางสาวจิระนันท์  ทุนสันเทียะ    ค้าปลีก โควต้า ต่าง
2160010 นางสาวพัชณิตา  แขนสันเทียะ    การจัดการสำนักงาน โควต้า ต่าง
2160011 นางสาวยุวดี  ประจงจิตร    การจัดการสำนักงาน โควต้า ต่าง ปริ้น
2160012 นางสาวกรวีร์  กอพลูกลาง    การจัดการสำนักงาน โควต้า ต่าง
2160013 นางสาวชนิกานต์  แสงวิเชียร    การจัดการสำนักงาน โควต้า ต่าง
2160014 นางสาวพิทยารัตน์  งวดชัย    การจัดการสำนักงาน โควต้า ต่าง
2160015 นางสาวจีรนันท์  เพิ่มสันเทียะ    การจัดการสำนักงาน โควต้า ต่าง
2160016 นางสาวสุนิสา  จำปางาม    การจัดการสำนักงาน โควต้า ต่าง
2160017 นางสาวรุจิรา  เกตุสระน้อย    การจัดการสำนักงาน โควต้า ต่าง
2160018 นางสาวดวงกมล  ไตรกิ่ง    การจัดการสำนักงาน โควต้า ต่าง
2160001 นางสาวเพชราภรณ์  กั้นกลาง    การจัดการสำนักงาน โควต้า ตรง(ใน)
2160002 นางสาวกุลธิดา  อ่อนคำ    การจัดการสำนักงาน โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2160003 นางสาวณัฐชยา  ยกสันเทียะ    การจัดการสำนักงาน โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2160004 นางสาวณัฐธิดา  แนบพุดซา    การจัดการสำนักงาน โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2160005 นางสาวยุวรัตน์  ผ่องจันทึก    การจัดการสำนักงาน โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2160006 นางสาวมุขสุดา  สุขสงกลาง    การจัดการสำนักงาน โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2160007 นางสาวณัฐฐิญา  โป๊ะประนม    การจัดการสำนักงาน โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2160008 นางสาวอารียา  ถนอมศักดิ์    การจัดการสำนักงาน โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2160009 นางสาวณัฐวรา  สาพิลาศ    การจัดการสำนักงาน โควต้า ตรง(ใน)
2040001 นางสาวณิยวรรณ  ป่ายกระโทก    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040002 นางสาวศตพร  ทัศนประกอบ    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040003 นางสาวปวันรัตน์  ไพรเกาะ    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040004 นางสาวปรีญา  ธรรมจอหอ    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040005 นางสาวศศิธร  คบทองหลาง    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน)
2040006 นางสาวชนิสรา  คงสุขประเสริฐ    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน)
2040007 นางสาวกัญยารัตน์  ชุ่มกลิ่น    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน)
2040008 นางสาววิชชุด  วิภักดี    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน)
2040009 นายปฐพล  หามะฤทธิ์    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040010 นางสาวพงศ์ชญานิษฐ์  ทรงอุบล    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040011 นางสาวปิยมาศ  กางโคกกรวด    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040012 นางสาวภัสสร  ใจชอบ    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน)
2040013 นางสาวปนัดดา  เสชนะ    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040014 นางสาวตวงทิพย์  ทิพยานนท์    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040015 นางสาวนิศารัตน์  การุด    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน)
2040016 นางสาววาสนา  นึกกระโทก    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040017 นางสาวปิยธิดา  ปร๋อกระโทก    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน)
2040018 นางสาวนภิสา  โค้งอาภาส    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040019 นางสาวอารีรัตน์  คำเกษ    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน)
2040020 นางสาวอรวรรณ  แต้มกระโทก    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040021 นางสาวชิตชนก  วิจารณ์    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2040022 นางสาวเขมิกา  เดสันเทียะ    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ตรง(ใน)
2150001 นางสาวเบญจวรรณ  คำขวา    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150002 นางสาวภัทรภร  จันทร์สูงเนิน    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150003 นางสาวอริสา  มณี    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150004 นางสาวอนัญญา  สุขเขต    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150005 นางสาวนภัทร  เจียมเกาะ    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150006 นางสาวจิราพร  กุยแก้ว    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150007 นางสาวชลธิชา  พาดทองหลาง    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน) ปริ้น
2150008 นางสาวดาวิกา  เทพศิริ    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน) ปริ้น
2150009 นางสาววริศรา  ปลั่งกลาง    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150010 นางสาวสุนัชชา  พนาจันทร์    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150011 นางสาวอริสรา  ขอโน้มกลาง    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150012 นางสาวนิจวรรณ  ยศสูงเนิน    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150013 นางสาวอมรรัตน์  ศิริราชจันทึก    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง(ใน)
2150014 นางสาวปวันรัตน์  โลมกระโทก    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150015 นางสาวนฤมล  รู้กาล    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150016 นางสาวธิดารัตน์  โชคกระโทก    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150017 นายเจษฎาภรณ์  แซ่ตัง    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150018 นายประสิทธิ์  ลาดกระโทก    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150019 นางสาวยศวดี  ทนงสำโรง    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150020 นางสาวสุมิตรา  หนูแก้ว    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง ปริ้น
2150021 นางสาวมาติกา  มีเปรี่ยม    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง ปริ้น
2150022 นางสาวศิริพร  สีวงกลาง    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150023 นางสาวปณิดา  หวังเชิดกลาง    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150024 นางสาวรัตติยาภรณ์  งามกระโทก    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150025 นางสาวสุดารัตน์  ชาวสวน    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150026 นางสาวปิยฉัตร  สมัยกลาง    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150027 นางสาวกัญญา  ชามนตรี    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150028 นางสาวณัฐณิชา  นาคแท้    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150029 นางสาวธีรดา  บวชสันเทียะ    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150030 นางสาวชนาภา  เย็นเพชร    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150031 นางสาวกนิษฐา  ชอเกาะ    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150032 นางสาวปิยนันท์  บาลโพธิ์    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150033 นางสาวนุชนารถ  เปรมกลาง    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150034 นางสาวธนธรณ์  การโกวิท    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150035 นางสาวสุพิชฌาย์  ชุ่มกลาง    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2150036 นางสาวเนตรนภรณ์  ฟีสันเทียะ    การจัดการทั่วไป โควต้า ต่าง
2120001 นางสาวสุวนันท์  นอพิมาย    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2120002 นายอนันดา  ใหญ่กระโทก    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2120003 นางสาวหยาดฝน  ปราสัย    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ตรง(ใน)
2120004 นางสาวอริสรา  ดุนใหม่    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ตรง(ใน)
2120005 นางสาวมนัสชนก  เสนา    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ตรง(ใน)
2120006 นางสาวพิรญาณ์  เมืองกลาง    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2120007 นางสาวธัญลักษณ์  คำแก้ว    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ตรง(ใน)
2120008 นางสาวกุลรัตน์  วงศ์กุลสัมพันธ์    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2120009 นางสาวกัลยรัตน์  วงศ์กุลสัมพันธ์    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
2120010 นางสาวสุจารีย์  จันทร์ดี    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ตรง(ใน)
2120011 นางสาวธัญชนิต  บวรรัมย์    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(ใน)
2120012 นางสาวนภาพร  แพครบุรี    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก)
2120013 นางสาวเปรมิกา  ดีกระโทก    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก)
2120014 นางสาววันนิสา  ขุนนาคพะเนา    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก)
2120015 นางสาวพรรณษา  หวังชุ่มกลาง    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก)
2120016 นางสาวอทิตยา  ด้วงไพล    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก)
2120017 นายลิขสิทธิ์  แสงสี    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก)
2120018 นางสาวอรสินี  แพร่งสวัสดิ์    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
2120019 นางสาวเจนจิรภรณ์  วงษ์อุดร    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก)
2120020 นางสาวยูถิกา  ปุราตะโน    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก)
2120021 นางสาวนฤพร  ใจสูงเนิน    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก)
2120022 นางสาวจิดาภรณ์  สิทธิวงศ์    ภาษาต่างประเทศธุรกิจ โควต้า ต่าง(นอก)
4040001 นายนิธิภูมิ  ชาญเลิศ    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040002 นางสาวดลินีย์  พักพันธ์    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040003 นายสุริยพงษ์  พัฒนเกียรติวิไล    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040004 นายพงษ์วรินทร์  ชื่นฤทธิ์    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040005 นางสาวทิดาภา  มะเดื่อชุมพร    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน)
4040006 นางสาวสุพัฒตรา  สีมาวรพงษ์พันธุ์    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน)
4040007 นางสาวณัฐธิดา  สาบกระโทก    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน)
4040008 นางสาวอารียา  ปานสอาด    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040009 นางสาวบุษบาวรรณ  กระจงกลาง    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน)
4040010 นายเอกราช  รอรักกลาง    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน)
4040011 นางสาวภกามาศ  นิ่มนวล    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน)
4040012 นางสาวมานิตา  แก้วพวง    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน)
4040013 นางสาวศิริลักษณ์  สามนคร    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040014 นางสาวนงนภัส  จุ้ยวงษา    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040015 นางสาววนัสพร  สิริจำรัสวงศ์    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน)
4040016 นางสาวศิริพร  มิ่งศิริ    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน)
4040017 นางสาวปวีณา  โฮมจุมจัง    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040018 นางสาวอรัญญา  ผำนอก    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040019 นายชวัลวิทย์  ศรีล้ำ    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040020 นางสาวพรพิตา  ขันโคกกรวด    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040021 นางสาวเจนจิรา  เปลกระโทก    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040022 นางสาวสาวิตรี  ดิษฐผักแว่น    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4040023 นางสาวปิยฉัตร  จำปาโพธิ์    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ตรง(ใน)
4040024 นางสาวสมใจ  ขาวมะเริง    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ตรง(ใน)
4040045 นางสาวปริยากร  นามกลาง    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ต่าง
4040046 นางสาวพรทิพย์ษา  มุดด่านกลาง    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ต่าง
4040047 นางสาวณิชาภา  เวกสูงเนิน    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ต่าง
4040048 นางสาวพรนภา  กระสันกลาง    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ต่าง
4040049 นางสาวอรอนงค์  เยียนเพ็ชร    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ต่าง
4040050 นางสาวสุดารัตน์  โสภณชัยเจริญ    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ต่าง
4040051 นางสาวจรรยา  กลางรัมย์    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ต่าง ปริ้น
4040052 นางสาวณัชชานันท์  สูตรไชย    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ต่าง
4040053 นงสาววันวิสา  จิตรซ้าย    ปวส. อาหารและโภชนาการ(ทวิ) โควต้า ต่าง ปริ้น
4060001 นายสุรชัย  ลิขุนทด    ปวส. การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4060002 นายเศรษฐพงศ์  ศรีสุนันนุต    ปวส. การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4060003 นางสาวกฤษณา  คลื่นพลกรัง    ปวส. การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4060004 นางสาวกรรณิการ์  สนลออ    ปวส. การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4060005 นางสาวศุภักษร  เมืองอินทร์    ปวส. การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4060006 นางสาวณัฐชยา  บรรดิษ    ปวส. การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4060007 นางสาวชลธิชา  ทองพลู    ปวส. การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ โควต้า ต่าง
4060008 นางสาวมนุชาธิป  ธรรมรักษ์    ปวส. กจ.คหกรรมการโรงแรม โควต้า ต่าง
4060009 นางสาวเรวดี  ศรีจันทร์กลาง    ปวส. กจ.คหกรรมการโรงแรม โควต้า ต่าง
4060010 นางสาวธัญลักษณ์  คุ้มสูงเนิน    ปวส. กจ.คหกรรมการโรงแรม(ทวิ) โควต้า
4060011 นางสาวศศิวรรณ  อะรัญ    ปวส. กจ.คหกรรมการโรงแรม(ทวิ) โควต้า
4060012 นางสาวอธิศรี  สืบค้า    ปวส. กจ.คหกรรมการโรงแรม(ทวิ) โควต้า
4010001 นางสาวกุลจิรา  ชาญณรงค์    ปวส. แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4010002 นางสาวกรองทอง  เนาวรัตน์    ปวส. แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
4010003 นางสาวจิรชา  แสงภักดี    ปวส. แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
2090001 นางสาวจุฑาทิพย์  พรมสูงยาง    ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า ต่าง ปริ้น
2090002 นางสาวยิ่งณรา  นรารักษ์    ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า ต่าง
2090003 นางสาวกรรณิการ์  โผจัตุรัส    ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า ต่าง
2090004 นางสาวอนุสรา  งามนัก    ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า ต่าง
2090005 นางสาวนาตยา  รอรักกลาง    ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า ต่าง
2090006 นางสาวปรารถนา  ลาภเจริญ    ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) โควต้า
2090007 นางสาวจินตนา  ใหญ่กระโทก    ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) โควต้า ปริ้น
2090008 นางสาวธัญญรัตน์  ดีงามสุข    ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) โควต้า
2040023 นางสาวเบญญาภา  ไชยมงคล    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก)
2040024 นางสาวสงกรานต์  ชาญณรงค์    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก)
2040025 นางสาวจุฑาทิพย์  นุชกระโทก    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
2040026 นายชิษณุพงศ์  นาคสงค์    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก)
2040027 นางสาวลลิตา  มาตรทะเล    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก)
2040028 นางสาวเณศรา  หมั่นวงษ์    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก)
2040029 นางสาวมาริษา  ทองกระโทก    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก)
2040030 นางสาวนิมิตรา  บำรุงศิลป์    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก)
2040031 นางสาวณัชกานต์  หุนตะคุ    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
2040032 นางสาวจุฑาทิพย์  พันธ์สำโรง    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
2040033 นางสาวธีรดา  ชาลีวรรณ    ปวส. เทคโนโลยีดิจิตอล โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
04060009 นางสาววรัญญา  เต็งวิเศษ    ปวช. คหกรรมเพื่อการโรงแรม โควต้า ปริ้น
04060010 นางสาวภูริชา  แจ้งกิจจา    ปวช. คหกรรมเพื่อการโรงแรม โควต้า
04060011 นางสาวสุรีย์ประภา  พวงเกาะ    ปวช. คหกรรมเพื่อการโรงแรม โควต้า ปริ้น
04060012 นางสาวณภัสนันท์  กันพล    ปวช. คหกรรมเพื่อการโรงแรม โควต้า
04060013 นางสาวมินา  โตมินากะ    ปวช. คหกรรมเพื่อการโรงแรม โควต้า
04060014 นายนรากร  สาตรมะเริง    ปวช. คหกรรมเพื่อการโรงแรม โควต้า
02090001 นางสาวฉัตรชนันท์  เจียมบัวศรี    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า
02090002 นางสาวธนาพร  ชอบสูงเนิน    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า
02090003 นางสาวกัญญาณี  ทันนะวัตร    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า
02090004 นางสาวเบญจวรรณ  พรรณสาลี้    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า
02090005 นางสาวอริสา  หลุย    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า
02090006 นางสาววิภวานี  ไผ่เกาะ    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า
02090007 นางสาวสุธารศิกา  ศิริบุญญานุพาส    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า
02090008 นางสาวจันทกานต์  จิตรเกาะ    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า
02090009 นางสาวดาปนีย์  เกษรหอม    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า ปริ้น
02090010 นางสาวศศิภา  ปิ่นระโรจน์    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า ปริ้น
02090011 นางสาวกรกันยา  กองรักษ์    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า
02090012 นางสาวฑิมพิกา  ฉายแสง    ปวช. ธุรกิจสถานพยาบาล โควต้า
02160001 นางวศิน  ถ้วยสูงเนิน    ปวช. การจัดการสำนักงาน โควต้า
02160002 นางสาวอุบลวรรณ  เขตนอก    ปวช. การจัดการสำนักงาน โควต้า ปริ้น
02160003 นางสาวเพ็ญพิชชา  เอี่ยมสำอาง    ปวช. การจัดการสำนักงาน โควต้า
02160004 นางสาวหริกานต์  ตั้งใจ    ปวช. การจัดการสำนักงาน โควต้า
02160005 นางสาวต้นน้ำ  กำพุฒกลาง    ปวช. การจัดการสำนักงาน โควต้า ปริ้น
4040025 นางสาวกัญญาภัค  ท่วมพุดซา    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040026 นางสาวอาทิตยา  โกสินธุ    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
4040027 นางสาวรัตติกาล  ลาดกระโทก    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
4040028 นายอภิวัฒน์  มากระโทก    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
4040029 นางสาวปรางค์ทิพย์  กาสูงเนิน    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
4040030 นางสาวอาทิตยา  ภู่สกุล    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
4040031 นางสาวกฤติพา  เถาพิมาย    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
4040032 นางสาวชนิดา  แดงแย้ม    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040033 นายธรรม  ปัทมสูตร    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040034 นางสาวกรรณิการ์  แนบฉิมพลี    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
4040035 นางสาวภัทรพร  มุ่งพูนกลาง    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040036 นางสาวลักษณารีย์  กันศรี    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040037 นายสมมาส  บ้านกระโทก    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040038 นางสาวปริยากร  นามกลาง    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040039 นางสาวพรทิพย์ษา  มุดด่านกลาง    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040040 นายวิทวัส  มากพูน    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040041 นางสาวสุธีธิดา  รูปงาม    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040042 นางสาวสไบทอง  ขมสนิท    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040043 นางสาวชุติกาญจน์  เนื่องกระโทก    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
4040044 นางสาวอรปรียา  ส่องกระโทก    ปวส. อาหารและโภชนาการ โควต้า ต่าง(นอก)
03080001 นายสุรเชษฎ์  เดชโยธิน    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080002 นางสาวสาริสา  นันทอนันต์    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า ปริ้น
03080003 นางสาวฐานิดา  สุขโข    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า ปริ้น
03080004 นางสาวนัทธมน  ศิริโภคานนท์    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080005 นางสาวศุราภรณ์  เขินกลาง    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080006 นายกฤติน  สุทธิประภา    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080007 นายณพล  หงษ์โภคาพันธ์    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า ปริ้น
03080008 นางสาวชลันธร  รัตนกาฬ    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080009 นายทานุ  กองแก้ว    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080010 นางสาวนัฐริกา  ชัยณรงค์    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080011 นางสาวอมรรัตน์  ทิรอยรัมย์    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080012 นางสาวพัทธ์ธีรา  สุวรรณศรี    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080013 นายอาคม  สารสา    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า ปริ้น
03080014 นางสาวอารียา  แนมพลกรัง    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080015 นางสาวชาลิสา  รัตนวิชัย    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080016 นางสาวกัณฐี  ธนสิทธิ์    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า ปริ้น
03080017 นางสาวลลิตตา  ดงกระโทก    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080018 นางสาวศิริรัตน์  ยินคำ    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080019 นายต้นกล้า  วันใหม่    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
03080020 นายพีรพัฒน์  เต็มสุข    ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า
9010018 นางสาวปนัดดา  มสิวงษ์    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(นอก)
9010019 นางสาวรจเรศ  ใหญ่กระโทก    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(นอก)
9010020 นางสาวปรางค์ฉาย  มากมูล    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(นอก)
9010021 นางสาวอรปรียา  นิมิตร์    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(นอก)
9010022 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสละ    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(นอก)
9010023 นางสาวปนัดดา  โฉมเกษม    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
9010024 นายมนตรี  แฝดกลาง    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(นอก) ปริ้น
9010001 นางสาวธนัชชา  พานิช    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010002 นายสรณ์ศิริ  พลจันทึก    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010003 นายธนายุทธ  ถนอมพลกรัง    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010004 นางสาวปาณิสรา  รุนกระโทก    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010005 นางสาวพงศ์สุภา  อินถา    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010006 นางสาวสิรินภา  อัตวิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010007 นางสาวอักษราภัค  นันทโกวัฒน์    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010008 นางสาวชนิภรณ์  วรสาร    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010009 นายธัชชัย  พัดทอง    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน) ปริ้น
9010010 นางสาวหทัยรัตน์  เติบสูงเนิน    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010011 นายจตุภูมิ  หน่วงกลาง    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010012 นางสาวสุนารี  คุ้มทั่ว    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010013 นางสาวสุดารัตน์  ปักกระโทก    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010014 นายตุลยวัด  ศรัณยวิชญ์    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
9010015 นายรัชชานนท์  สุดโต    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน) ปริ้น
9010016 นายตนุภัทร์  หวิงปัด    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน) ปริ้น
9010017 นายนันทวัฒน์  ขจรโกวิทย์    เทคโนโลยีสารสนเทศ โควต้า ต่าง(ใน)
7010001 นางสาวอลิษา  ศรีไกมล    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
7010002 นางสาวสิริลักษณ์  แดงกลาง    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ตรง(ใน) ปริ้น
7010003 นายสุรชัย  คำโพธิ์    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ตรง(ใน)
7010004 นางสาวสิริยากร  กล้าหาญ    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010005 นางสาวกัญญารัตน์  ม่วงกระโทก    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010006 นางสาวสริตา  ชลาชัย    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010007 นางสาวสุทัตตา  ขอย้ายกลาง    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010008 นายกิตติภณ  พันธ์สาลี    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010009 นางสาวสุภาวดี  พลอยสระน้อย    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010010 นางสาวบัณฑิตา  ผึ้งสระน้อย    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010011 นางสาวสุชาดา  มงคลพรมราช    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง ปริ้น
7010012 นางสาวเจนจิรา  กระออมกลาง    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง ปริ้น
7010013 นางสาวปิยะฉัตร  สุกดี    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010014 นางสาวทิพปภา  นวลสนิท    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010015 นางสาวอุษณี  น่วมสำโรง    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010016 นางสาวฐิติมา  เสงี่ยมทรัพย์    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010017 นางสาวสุธาสินี  ดีสี    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010018 นางสาวจีรนันท์  แฟงจะโป๊ะ    ปวส. การโรงแรมและบริการ โควต้า ต่าง
7010019 นางสาวนาขวัญ  มายกระโทก    ปวส. การโรงแรมและบริการ(ทวิ) โควต้า
7010020 นางสาวอิสรียา  เจิมกลาง    ปวส. การโรงแรมและบริการ(ทวิ) โควต้า
7010021 นางสาวปลายฟ้า  ปาสารีกัง    ปวส. การโรงแรมและบริการ(ทวิ) โควต้า
7010022 นางสาวนฤภร  วรรณชัย    ปวส. การโรงแรมและบริการ(ทวิ) โควต้า
7010023 นางสาวกนกพรรณ  ทิพแสง    ปวส. การโรงแรมและบริการ(ทวิ) โควต้า
7010024 นางสาววาสนา  ซีกงูเหลือม    ปวส. การโรงแรมและบริการ(ทวิ) โควต้า
7010025 นางสาวธันยพร  มุ่งเสริมกลาง    ปวส. การโรงแรมและบริการ(ทวิ) โควต้า
7010026 นางสาววิลาวัลย์  ขอจุลกลาง    ปวส. การโรงแรมและบริการ(ทวิ) โควต้า ปริ้น
7010027 นางสาวสุพัชชา  รวมควรบุรี    ปวส. การโรงแรมและบริการ(ทวิ) โควต้า
7010028 นางสาวรัชนียภรณ์  มณีพร้าว    ปวส. การโรงแรมและบริการ(ทวิ) โควต้า
3080006 นางสาวเจนจิรา  เรียบสันเทียะ    ปวส. กราฟิก โควต้า ต่าง (นอก)
3080001 นางสาวเจนจิรา  ไดขุนทด    ปวส. กราฟิก โควต้า ตรง (ใน)
3080002 นางสาวณัฎฐกานต์  แมนเมธี    ปวส. กราฟิก โควต้า ตรง (ใน)
3080003 นายณัฐพงศ์  จันทรักษา    ปวส. กราฟิก โควต้า ตรง (ใน)
3080004 นายอภิสิทธิ์  สิตวงษ์    ปวส. กราฟิก โควต้า ตรง (ใน)
3080005 นายสหคล  ปลอดโคกสูง    ปวส. กราฟิก โควต้า ตรง (ใน)
2140001 นายขันติพล  ตะวัน    โลจิส โควต้า ต่าง (ใน)
2140002 นางสาววชิราภรณ์  ทินกระโทก    โลจิส โควต้า ต่าง (ใน) ปริ้น
2140003 นางสาวกรรวี  กุยแก้ว    โลจิส โควต้า (ทวิ) (ใน) ปริ้น
20007 ด.ช.กฤตยศ ทองรักษ์ ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โควต้า ปริ้น