รหัสมอบตัว ชื่อ - นามสกุล (ระดับ)สาขา รายงานตัว
A642201002 นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ครุธ ปวช. 64บัญชี
A642201001 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เฮงภู่เจริญ ปวช. 64บัญชี
A642201003 เด็กหญิง นภสร ชัยบ้านกุด ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A642201004 นางสาว กิตติกา ปัตตังทานัง ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A642201005 นางสาว จารุวรรณ พลสวัสดิ์ ปวช. 64บัญชี
A642201006 นาย ธนวัตร จุฬคุปต์ ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A642201007 นางสาว โชติกาญ ชิดการ ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A642201008 นางสาว ภัทรพิมล บัญชาพิทักษ์ ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A642201009 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา พรหมรุกขชาติ ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A642201010 เด็กหญิง ปนัดดา ทำมา ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A642201011 นางสาว ฐิตาภา สมานกล้า ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A642201012 นางสาว ธันย์ชนก พงษ์อารีย์ ปวช. 64บัญชี
A642201013 นางสาว ขวัญชีวา อุ่นบุญ ปวช. 64บัญชี
A642201014 นางสาว ณัฐธิดา ศรีทรัพย์ ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A642201015 นางสาว นุจรี แหลมทองหลาง ปวช. 64บัญชี
A642201016 นางสาว นันทินี พูนกระโทก ปวช. 64บัญชี
A642202001 นางสาว มาริษา เหมกลาง ปวช. 64การตลาด
A642202002 นางสาว สายไหม เศษเจริญ ปวช. 64การตลาด
A642202003 นางสาว สุรีย์พร เภากระโทก ปวช. 64การตลาด
A642202004 นางสาว ญาณิศา ศรอินทร์ ปวช. 64การตลาด
A642202005 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ผันสำโรง ปวช. 64การตลาด
A642204001 นาย เจษฎาภรณ์ ครูเกษตร ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204002 นาย ฐาปกรณ์ หยั่นกระโทก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204003 นางสาว มนัสนันท์ มุ่งจอมกลาง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204004 นางสาว ระรินทิพย์ ทานรัก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204005 นางสาว เมธาวี พลจันทึก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204006 นางสาว นาย เกรียงศักดิ์ โค้วเจริญ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A642204007 นาย ชนัญญูู แถมวัฒนะ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A642204008 นางสาว ณัฐวิภา ส้มเช้า ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A642204009 นางสาว รสกร กิจโรจนกุล ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204010 นางสาว สุภานัน เก่งกว่าสิงห์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204011 นางสาว ขนิษฐา ผัดโพธิ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204012 นาย มนตรี ปั้งกระโทก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204013 นางสาว ตันหยง กิ่งโคกกรวด ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A642204014 นางสาว พิยดา ไข่กระโทก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204015 นางสาว นาย คณาธิป ป้อมกฤษณ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A642204016 นางสาว ธันยมัย รุ่งเรือง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204017 นาย ธีรเดช วิเชียร ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642204018 เด็กหญิง กนกพร เนื่องบุญมา ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A642204019 นาย พีรพัฒน์ เกิดกลาง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A642204020 นางสาว รัญชิดา ก้อนในเมือง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A642204021 นาย ธนัท ธนสินพันชั่ง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
A642209001 นางสาว มนัสนันท์ วงศรีแก้ว ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
A642209002 นางสาว เบญวรรณ พรรณสาลี้ ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) ชำระเงินแล้ว
A642209003 เด็กหญิง กนกวรรณ คลังทอง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) ชำระเงินแล้ว
A642209004 นางสาว ณัฐาพร พริ้งเพริด ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) ชำระเงินแล้ว
A642212001 นางสาว ภควรรณ คงเพชรขาว ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ชำระเงินแล้ว
A642212002 นางสาว วราภรณ์ จงท่วมกลาง ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ชำระเงินแล้ว
A642212003 เด็กหญิง กัลยาณี ปลั่งกลาง ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
A642212004 เด็กหญิง ประภัสราภรณ์ สุพรมอินทร์ ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ชำระเงินแล้ว
A642212005 นางสาว ขนิษฐา มวกขุนทด ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
A642212006 นางสาว พรรณนิภา กูบกระโทก ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ชำระเงินแล้ว
A642212007 นางสาว บุษราคัม แข่งขันธ์ ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ชำระเงินแล้ว
A642212008 นางสาว ณัฐชนันทร์ โพธิ์ศรี ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
A642212009 นางสาว สุภาวรรณ มัวทองหลาง ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
A642302001 นาย พนรัตน์ เชื้อกล้า ปวช. 64ออกแบบ
A642302002 เด็กหญิง ณัฐพร นินทนานนท์ ปวช. 64ออกแบบ ชำระเงินแล้ว
A642302003 นาย ฉัตรมงคล มุ่งรวยกลาง ปวช. 64ออกแบบ
A642308001 เด็กหญิง สุชาดา พิกุลทอง ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
A642308002 นาย กิตติภณ หงษ์ร่อน ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
A642308003 นาย ติสรณ์ บุตรพาชี ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
A642308004 นางสาว กานต์สินี ธงสันเทียะ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
A642308005 นาย สรพล เหมือนสุทธิวงษ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
A642308006 นางสาว ปภาดา อึ้งเจริญ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชำระเงินแล้ว
A642308007 นางสาว อมิตตา ปู่สี ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
A642308008 นาย ไชยภัทร ภิภัทรตระกูลวงษ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชำระเงินแล้ว
A642308009 นางสาว วริศรา ทรัพย์สิบ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
A642308010 นาย พีรภัทร เพลงสันเทียะ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
A6430215006 นางสาวทิพรดา พุทธราช ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ชำระเงินแล้ว
A642401001 นางสาว ศรสวรรค์ เจริญศักคิ์ ปวช. 64เสื้อผ้า
A6430215007 นางสาวธิดารัตน์​ โพธิ์โต ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ชำระเงินแล้ว
A642401002 นาย เกียรติศักดิ์ วรรณอุดม ปวช. 64เสื้อผ้า ชำระเงินแล้ว
A6430215001 นางสาวเสาวลักษณ์ กอสูงเนิน ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง(ใน) ชำระเงินแล้ว
A6430215002 นางสาวสุชาดา ศรีภูวงศ์ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ชำระเงินแล้ว
A6430215003 นางสาวอรัญญา พูนศรี ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
A6430215004 นางสาวคีตภัทร วิบูรณ์กลาง ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
A642404001 นางสาว ลลิตา วงศ์ทอง ปวช. 64อาหารและโภชนา
A6430215005 นางสาวสุจิณณา จันทร์กลิ่น ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
A642404002 นางสาว กุลรดา ศรีเพ็ชร ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
A642404003 นางสาว วิรากานต์ หล่ำสาย ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
A642404004 เด็กหญิง มัณฑิตา ง่วนทอง ปวช. 64อาหารและโภชนา
A642404005 นาย พลกฤณ์ ปรึกกระโทก ปวช. 64อาหารและโภชนา
A6430201001 นายอนุวัฒน์​ รานอก ปวส. 64การบัญชี (ต่าง) ใน
A642404006 นางสาว ญาดา ภูศรฤทธิ์ ปวช. 64อาหารและโภชนา
A642404007 นางสาว พิยดา เด่นสรศิริ ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
A642404008 นางสาว ไปรยา พรโคกสูง ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
A642404009 นางสาว สุดารัตน์ หยุยไธสง ปวช. 64อาหารและโภชนา
A642404010 นางสาว ชนัญชิดา เทพไพศาล ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
A642404011 เด็กหญิง พรพรรณ วรถาวรกุล ปวช. 64อาหารและโภชนา
A642404012 นางสาว ภัทรธิดา เผ่าเพ็ง ปวช. 64อาหารและโภชนา
A642404013 นางสาว ธัญชนก ชนะพันธุ์ ปวช. 64อาหารและโภชนา
A642404014 เด็กหญิง บัณฑิตา งันเกาะ ปวช. 64อาหารและโภชนา
A642404015 นางสาว ณัชชา พูนเกษม ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
A642404016 นางสาว ชนกานต์ ขำคมเขตร์ ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
A6430201005 นางสาวชนาพร ใจธรรม ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน)
A6430201006 นางสาวชนาภา ใจธรรม ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน)
A642406001 นาย สุวรรณ์ กุลเมือง ปวช. 64ธุรกิจประดิษฐ์ดอกไม้
A6430201009 นางสาววรพร ธรรมคุณ ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน)
A6430201014 นางสาวเบญจวรรณ​ สันนิที ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน)
A642407001 นางสาว วิมลณัฐ ถิ่นถาน ปวช. 64คหกรรมเพื่อการโรงแรม
A642407002 นางสาว ปิยากร เเมดขุนทด ปวช. 64คหกรรมเพื่อการโรงแรม
A6430201015 นางสาววรวรรณ น้ำกระโทก ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน)
A642407003 นางสาว ฐิตาภรณ์ สุวรรณหาร ปวช. 64คหกรรมเพื่อการโรงแรม
A642701001 นางสาว ฉัตรลดา ชับขุนทด ปวช. 64การโรงแรม
A642701002 นางสาว อาภัสรา หมั่นหมื่นไวย ปวช. 64การโรงแรม ชำระเงินแล้ว
A642701003 นางสาว บุณยานุช สุขแก้ว ปวช. 64การโรงแรม
A642701004 นางสาว ภัทราวดี เจริญ ปวช. 64การโรงแรม
A6430201002 นายมนัสนันท์ ปุมสันเทียะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
A6430201003 นางสาวสุดารัตน์ โสภณชัยเจริญ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A642701005 นางสาว ชลิตา รักพรมราช ปวช. 64การโรงแรม
A6430201004 นางสาวอรวรรณ มาสำโรง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430201007 นางสาวพรนภา กระสันกลาง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430201008 นางสาวสุทธิดา สังเงิน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
A642701006 เด็กหญิง อรกัญญา เกียรตินอก ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ)
A6430201010 นางสาว พิชญ์ชญกาญจน์ ชาวนา ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
A6430201011 นางสาวสุภารัตน์ ละอองทรง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A642701007 นางสาว อนุสรา เปรี่ยมมะเริง ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ)
A6430201013 นางสาวสุกัญญา ทนงค์สำโรง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
A6430201016 นางสาวธัญจิรา พงษ์จิตภัคดิ์ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
A6430201017 นางสาวรุ้งนภา ชัยช้าง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430201018 นางสาวอิศริยา พงษ์อุดม ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430201019 นางสาวทับทิม ขันนอก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A642202006 นางสาวปุณยาพร อินทลภ ปวช. 64การตลาด
A6430201020 นางสาวสุชานันท์ ศรีสมพงษ์ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A642201017 นางสาวศิริยากร ภูมิพันธ์ ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A6430201012 นางสาวสายสุนีย์ ธูปกระโทก ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A642201018 นางสาวอรณิชา พลกำพนธ์ ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
A642204022 นางสาววรัชชนก ทองอยู่ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A6430404005 นางสาวณัฐนันทา หาญโงน ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ตรง(ใน)
A6430404001 นางสาวญาณิศา ดามะนาว ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430404002 นางสาวจารุพร โนนทอง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
A6430404003 นายคมกริช ชัยปัญหา ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
A6430404004 นางสาวฐิติวรดา รุ่งเรือง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430404006 นางสาวพิมพ์ลภัส ผ่องสูงเนิน ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
A6430404007 นางสาวมทนพร ช้างน้ำ ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430404008 นางสาวอนุสรา มนขุนทด ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430404009 นางสาวลภัสรดา ฝั้นอิ่นแก้ว ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
A6430404010 นางสาวกฤษณา กูลพิมาย ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
A6430202005 นางสาววราภรณ์ จัดสนาม ปวส. 64การตลาด ตรง(ใน)
A6430202001 นายอาทิตย์ กล่าวพิมาย ปวส. 64การตลาด ต่าง
A6430202002 นางสาวพรหมพร สงพรม ปวส. 64การตลาด ต่าง ชำระเงินแล้ว
A6430202003 นางสาวนฤมล ดูเรืองรัมย์ ปวส. 64การตลาด ต่าง ชำระเงินแล้ว
A6430202004 นางสาวสุดารัตน์ กล่อมพรมราช ปวส. 64การตลาด ต่าง ชำระเงินแล้ว
A6430202006 นางสาวชริญา วางกลาง ปวส. 64การตลาด ต่าง ชำระเงินแล้ว
A6430202007 นางสาวทิพวรรณ พลพานสังข์ ปวส. 64การตลาด ต่าง
A6430202008 นางสาวศุภิสรา เกตุนิล ปวส. 64การตลาด ต่าง
A6430202009 นางสาวประภาวรรณ กมขุนทด ปวส. 64การตลาด ต่าง
A642212010 นางสาววันเพ็ญ อินชนะบาล ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
A6430202010 นางสาววนิสา มูลภูเขียว ปวส. 64การตลาด ต่าง
A6430202011 นางสาวปวีณา เคียนสระน้อย ปวส. 64การตลาด ต่าง ชำระเงินแล้ว
A6430202012 นางสาวพัณิตา หมื่นแผ้ว ปวส. 64การตลาด ต่าง
A642308011 นางสาวศศินา ยี่อำ​พันธ์​ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
A642308012 นายปิติพัฒน์​ ศรีวัฒนพงศ์​ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
A642404017 นางสาวอมรพรรณ กล้าหาร ปวช. 64อาหารและโภชนา
A642701008 นางสาวจิตรภณ ระแวงสูงเนิน ปวช. 64การโรงแรม ชำระเงินแล้ว
A6430209001 นางสาวสุพรรษา ถมโพธิ์ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ต่าง) ใน ชำระเงินแล้ว
A6430209002 นางสาวเบญจมาศ แคร่กระโทก ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ต่าง
A6430308003 นายสหดล ปลอดโคกสูง ปวส. 64กราฟิก ตรง (ใน)
A6430308001 นายพรรกวี กระโดนชำนาญ ปวส. 64กราฟิก ต่าง (นอก)
A6430308002 นางสาวทักษิณา ปาดจันทึก ปวส. 64กราฟิก ต่าง (นอก)
A6430406002 นายธีรภัทร หอมจะบก ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ตรง(ใน) ชำระเงินแล้ว
A6430406003 นางสาววิภาวี คิมทอง ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ตรง(ใน)
A6430406001 นางสาวจรรยพร กุลเมือง ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง
A64630216004 นางสาวเพชราภรณ์ กั้นกลาง ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ตรง(ใน)
A64630216006 นางสาวสุนทรี สุขประเสริฐ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ตรง(ใน)
A64630216007 นางสาวณัฐวรา สาพิลาศ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ตรง(ใน) ชำระเงินแล้ว
A64630216001 นายภัทรกานต์​ เสาศิลา ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
A64630216002 นางสาวน้ำทิพย์ ผาทอง ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง ชำระเงินแล้ว
A64630216003 นางสาวอัญชลี ห่วงจันทึก ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง ชำระเงินแล้ว
A64630216005 นางสาวมาศฤดี ชารีนาง ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
A64630216008 นางสาวดุจดาว งิมขุนทด ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
A6430204002 นางสาวนภัสสร ใจชอบ ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน) ชำระเงินแล้ว
A6430204004 นางสาวพนิตพร ธรรมดี ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน) ชำระเงินแล้ว
A6430204005 นางสาวจันทกานต์ เนื่องทองหลาง ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน)
A6430204006 นายศุภกิจ เกิดกลาง ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง ใน
A6430204008 นายชินวัตร เจริญพร ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง นอก ชำระเงินแล้ว
A6430204001 นางสาวกัลชลิกา รามสูงเนิน ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430204003 นางสาวขันทอง กระทุ่งกลาง ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430204007 นางสาวอรัญญา เหนือศรี ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก)
A6430901001 นางสาวปริยากร นามกลาง ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
A6430211001 นางสาวสุณิสา สวมขุนทด ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง ชำระเงินแล้ว
A6430211002 นางสาวเนตรชนก จำปาโพธิ์ ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง
A6430214013 อรศรา จันทร์ทอง ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
A6430214009 นางสาวพรชนก พรมศร ปวส. 64โลจิส ต่าง (ใน) ชำระเงินแล้ว
A6430214001 นางสาวอริสา โนนกระโทก ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430214002 นายเจษฎา นาสมผล ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
A6430214003 นางสาวศศิประภา คงคา ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
A6430214004 วรัญญา เห็นสม ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
A6430214005 นางสาวสุกัญญา เถินมงคล ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
A6430214006 นางสาวกฤติยา ศรีบุตร ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430214007 นางสาวรุ่งทิพย์ บังพิมาย ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
A6430214008 นางสาวนิรินธร ปะสาวะโท ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430214010 นางสาวอรวรรณ นาคสังข์ ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
A6430214011 นางสาวจิราภรณ์ กลีบพิมาย ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
A6430214012 นางสาวภัคทิวา จิตพิมาย ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400001 นางสาวณัฐญาณิชย์ ฤทธิ์นอก ปวช. 64บัญชี
B6400002 นางสาวธัญชนก มีสูงเนิน ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400003 นางสาวนภาพร ขำดี ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400004 นางสาวธนัฏฐา คงบุญมี ปวช. 64การโรงแรม
B6400005 นางสาวนันท์นภัส สุธารัตน์ ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน) ชำระเงินแล้ว
B6400006 นางสาวนันท์นภัส สุธารัตน์ ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน)
B6400007 นายจิรพล สมิตานนท์ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400008 นายปฐมพร นุชภิเรนทร์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400009 นางสาวณัฐณิชา สิงห์นอก ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400010 นางสาวศศิธร เต็มฐิติรัตน์ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400011 นางสาวปิยธิดา มุ่งต่อบัว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400012 นางสาวปิยธิดา มุ่งต่อบัว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400013 นางสาวปิยธิดา มุ่งต่อบัว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400014 นางสาวปิยธิดา มุ่งต่อบัว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400015 นางสาวปิยธิดา มุ่งต่อบัว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400016 นางสาวปิยธิดา มุ่งต่อบัว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400017 นางสาวปิยธิดา มุ่งต่อบัว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400018 นางสาวณัฐกานต์ ศรีสูงเนิน ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400019 นายปฐมพร นุชภิเรนทร์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400020 นางสาวณัฐณิชา สิงห์นอก ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง ชำระเงินแล้ว
A642202008 นางสาวกุลรดา คณิตสรณ์ ปวช. 64การตลาด ชำระเงินแล้ว
B6400021 นางสาวนิรฌา กุนันท์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400022 นางสาวศศิตา ศรีกลาง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400023 นางสาวศศิตา ศรีกลาง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
A642202007 นางสาวสรัลชนา กิ่งเกล้า ปวช. 64การตลาด ชำระเงินแล้ว
A642202009 นางสาวกิ่งกาญจน์ เมยสูงเนิน ปวช. 64การตลาด
A642204023 นางสาวนิรฌา กุนันท์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400024 นางสาวอมิตตา ปู่สี ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400025 นางสาวไพลิน เเสนพรม ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
B6400026 นายtest ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A6430701001 นางสาวเนตรดาว วิเศษแก้ว ปวส. 64การโรงแรมและบริการ ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430701002 นางสาวปภัสรา เทพเกาะ ปวส. 64การโรงแรมและบริการ ต่าง (นอก)
A6430701003 นางสาวปฏิญญา ชาญพลกรัง ปวส. 64การโรงแรมและบริการ ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
A6430701004 นางสาวพิชญ์สินี ไชยเชษฐ์ ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก ชำระเงินแล้ว
A6430701005 นางสาวพนิตสุดา วงมาเกษ ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) ใน
A6430701006 นางสาวศิริวรรณ แคภูเขียว ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
A6430406004 นายธรรมรัตน์ วิยะรส ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง
B6400027 นางf ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง ใน
B6400028 นางพรพิมล พรหมกลาง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400029 นางสาว พิชญ์นรี จันทร์วิเศษ ปวช. 64บัญชี
B6400030 นางสาว พิชญ์นรี จันทร์วิเศษ ปวช. 64บัญชี
B6400031 นางสาว พิชญ์นรี จันทร์วิเศษ ปวช. 64บัญชี
B6400032 นางสาวจุฑามาศ ศกุนะสิงห์ ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400033 นางสาวขวัญตา โพธิ์จัตุรัส ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400034 นางสาวนันธิดา สารโชติ ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก)
B6400035 นางสาวนันธิดา ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก)
B6400036 นางสาวนันธิดา ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก)
B6400037 นางสาวนันธิดา สารโชติ ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก)
B6400038 นางสาวนพมาศ ชาติงูเหลือม ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400039 นางสาวแองจิรา คำกลิ่น ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400040 นางสาวแองจิรา คำกลิ่น ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400041 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400042 นางสาวพรรัตน์ พรมมานอก ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
B6400043 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400044 นางสาวทนาพร พรามจร ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400045 นางสาวอรวรรณ มาสำโรง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400046 นางสาวนพมาศ ชาติงูเหลือม ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400047 นางสาวพิชญาพร ขอเหนี่่ยวกลาง ปวส. 64โลจิส ต่าง (ใน)
B6400048 นางสาวนพมาศ ชาติงูเหลือม ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400049 นางสาวนพมาศ ชาติงูเหลือม ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400050 นายtest ปวช. 64เลขานุการ
B6400051 นายภัทรพล เมืองทะ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400052 นายภัทรพล เมืองทะ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400053 นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์สอน ปวช. 64การตลาด
B6400054 นางสาวศศิธร เต็มฐิติรัตน์ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400055 นางสาวอัจจิมา อินทรกำแหง ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400056 นางสาวธนัฏฐา คงบุญมี ปวช. 64การโรงแรม
B6400057 นางสาวธนัฏฐา คงบุญมี ปวช. 64การโรงแรม
B6400058 นางสาว พิชญ์นรี จันทร์วิเศษ ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
B6400059 นางสาว พิชญ์นรี จันทร์วิเศษ ปวช. 64บัญชี
B6400060 นางสาวเกศินี เต็มฟรอม ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400061 นางสาวเกศินี เต็มฟรอม ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400062 นางสาวณัฐชยา ปวส. 64โลจิส ต่าง (ใน)
B6400063 นางสาวณัฐชยา ปวส. 64โลจิส ต่าง (ใน)
B6400064 นางสาวณัฐชยา บรรดิษ ปวส. 64โลจิส ต่าง (ใน)
B6400065 นายสหดล ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง ใน
B6400066 นายวัชรพงษ์ ชุนเกาะ ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400067 นายวัชรพงษ์ ชุนเกาะ ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400068 นางสาวจิรนันท์ จันณรงค์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400069 นางสาวพรไพลิน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400070 นางสาวลักษณ์ติรส. ทานประสิทธิ์ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400071 นางสาวนภสร ปวช. 64บัญชี
B6400072 นางสาวนภสร ปวช. 64บัญชี
B6400073 นางสาวเกศินี ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400074 นางสาวเกศินี เต็มฟรอม ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400075 นางสาวเกศินี เต็มฟรอม ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400076 นางสาว สุจิตรา ติสันเทียะ ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400077 นางสาวรัญชิดา ก้อนในเมือง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400078 นางสาวบุญทิญา แดงศรี ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400079 นางสาวบุญทิญา แดงศรี ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400080 นางสาวบุญทิญา แดงศรี ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400081 นางสาวอุษา​ จั้น​ชัยภูมิ​ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400082 นางสาวบุญทิญา แดงศรี ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400083 นางสาวบุญทิญา แดงศรี ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
B6400084 นางสาวเกศินี เต็มฟรอม ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400085 นางสาวพรพิมล พรหมกลาง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400086 นางสาวพรพิมล พรหมกลาง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400087 นางสาวเกศินี เต็มฟรอม ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400088 นางสาวเกศินีเต็มฟรอม ปวช. 64การโรงแรม
B6400089 นายปรเมศวร์ ขาวงาม ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400090 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400091 นายปรเมศวร์ ขาวงาม ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400092 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400093 นายปรเมศวร์ ขาวงาม ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400094 นางสาวสุจิตรา ติสันเทียะ ปวส. 64การตลาด(ทวิ)
B6400095 นางสาวดารากร ศรีเตชะ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ตรง
B6400096 นายเดชนิน ทิศกระโทก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400097 นางสาวดารากร ศรีเตชะ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ตรง
B6400098 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400099 นายอดกด ้กเ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400100 นายเดชนิน ทิศกระโทก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400101 นางสาวดารากร ศรีเตชะ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ตรง ชำระเงินแล้ว
B6400102 นายเดชนิน ทิศกระโทก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400103 นายเดชนิน ทิศกระโทก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400104 นางสาวยุพารัตน์ ปวส. 64 ธุรกิจสถานพยาบาล(ตรง) ใน
B6400105 นายธรรณธร เนียมสูงเนิน ปวช. 64การจัดการสำนักงาน
B6400106 นายธรรณธร เนียมสูงเนิน ปวช. 64การจัดการสำนักงาน
B6400107 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400108 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400109 นายศุภชนก สั้น ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400110 นายศุภชนก สั้น ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400111 นายศุภชนก สั้น ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400112 นายศุภชนก สั้น ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400113 นายศุภชนก สั้น ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) ใน
B6400114 นายศุภชนก สั้น ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400115 นายศุภชนก สั้น ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400116 นางสาววันวิสา ทะขุ่ย ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
B6400117 นายศุภฤกษ์ ปวช. 64บัญชี
B6400118 นายศุภฤกษ์ ปวช. 64บัญชี
B6400119 นายศุภฤกษ์ ปวช. 64บัญชี
B6400120 นายศุภฤกษ์ สุหเทพเลขา ปวช. 64บัญชี
B6400121 นายศุภฤกษ์ สีหเทพเลขา ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
B6400122 นางสาวอาลิษา สีนะกาสา ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400123 นางสาวอาลิษา สีนะกาสา ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400124 นายธนภัทร โพธิ์ศรี ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ตรง)
B6400125 นางสาวพรทิพย์ เจียนจอหอ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400126 นางสาวฮาน่า ปวช. 64การจัดการสำนักงาน
B6400127 นางสาวศิริยากร ภูมิพันธ์ ปวช. 64บัญชี
B6400128 นางสาวธัญญลักษณ์ เครือสูงเนิน ปวช. 64ค้าปลีก(ทวิ)
B6400129 นางสาวสุชาวดี สารินทร์ ปวช. 64บัญชี
B6400130 นางสาวนางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400131 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400132 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400133 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400134 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400135 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด(ทวิ)
B6400136 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400137 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400138 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400139 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400140 นางสาวสุภัชชา บุญภูมิ ปวช. 64การจัดการสำนักงาน
B6400141 นายเอื้ออังกูร แฝงเมืองคนรุธ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400142 นายวรายุทธ์ จันทะดวง ปวช. 64ออกแบบ
B6400143 นางสาวณัฐชยา บรรดิษ ปวส. 64โลจิส ต่าง (ใน)
B6400144 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400145 นางสาวศศิตา ศรีกลาง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400146 นางสาวอัจฉรียา กิมาโส ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400147 นางสาวศศิกานต์ ดวงใจ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400148 นางสาวศศิกานต์ ดวงใจ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400149 นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์พิสทธิ์แพทย์ ปวช. 64การตลาด
B6400150 นางสาวสุชาวดี สารินทร์ ปวช. 64บัญชี
B6400151 นางสาวสุชาวดี สารินทร์ ปวช. 64บัญชี
B6400152 นางสาวสุชาวดี สารินทร์ ปวช. 64บัญชี
B6400153 นางสาวอนัญพร สมพรจิตร์ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400154 นางสาวอนัญพร สมพรจิตร์ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400155 นางสาวศศิตา ศรีกลาง ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400156 นางสาวอนัญพร สมพรจิตร์ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400157 นางสาวอนัญพร สมพรจิตร์ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400158 นางสาวอนัญพร สมพรจิตร์ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400159 นางสาวจีรนันท์ รักสุข ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก)
B6400160 นางสาวอนัญพร ช่วยปานพะเนา ปวส. 64กจ.คหกรรมการโรงแรม ต่าง
B6400161 นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์พิสุทธิ์แพทย์ ปวช. 64การตลาด
B6400162 นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์พิสุทธิ์แพทย์ ปวช. 64การตลาด
B6400163 นางสาวสุชาวดี สารินทร์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400167 นางสาวมาริสา ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400165 นางสาวสิริรัตน์ มุมกระโทก ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400168 นางสาวสุดารัตน์ ทัดเทียม ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400169 นางสาวมนัสพร กุลพินิจ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400170 นางสาวสุชาวดี สารินทร์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400171 นางสาวสุชาวดี สารินทร์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400172 นางสาวธิดารัตน์ แก้วสันเทียะ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400173 นางสาวกัลยาณี ปลั่งกลาง ปวช. 64เสื้อผ้า
B6400174 นายธรรณธร เนียมสูงเนิน ปวช. 64การจัดการสำนักงาน
B6400175 นายธรรณธร เนียมสูงเนิน ปวช. 64การจัดการสำนักงาน
B6400176 นางสาวศิริยากร ปวช. 64บัญชี
B6400177 นางสาวนุชารี ปุ้มปัญญา ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400178 นางสาวนุจรี แหลมทองหลาง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400179 นางสาวศศินิภา ผลาทิพย์ ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400180 นางสาวศศินิภา ผลาทิพย์ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400181 นางสาวสุดารัตน์ จอกนาค ปวช. 64บัญชี
B6400182 นางสาวสุดารัตน์ จอกนาค ปวช. 64บัญชี
B6400183 นางสาวธันย์ชนก พงษ์อารีย์ ปวช. 64ธุรกิจประดิษฐ์ดอกไม้
B6400184 นางสาวธันย์ชนก พงษ์อารีย์ ปวช. 64ธุรกิจประดิษฐ์ดอกไม้
B6400185 นางสาวธันย์ชนก พงษ์อารีย์ ปวช. 64ธุรกิจประดิษฐ์ดอกไม้
B6400186 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400187 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400188 นางสาวศศินิภา ผลาทิพย์ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400189 นายtest ปวช. 64เลขานุการ
B6400190 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400191 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400192 นางสาวมณิสรา กั้นชัยภูมิ ปวช. 64ค้าปลีก(ทวิ)
B6400193 นางสาวสุดารัตน์ จอกนาค ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
B6400194 นางสาวอรวรรณ ลวงสวาท ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400195 นางสาวเมรียา ศรีเตชะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400196 นางสาวเมรียา ศรีเตชะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400197 นางสาวญาดา วงษ์ศรี ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400198 นางสาวปรียาภรณ์ มีศักดิ์ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400199 นางสาวอรวรรณ ลวงสวาท ปวช. 64บัญชี
B6400200 นางสาวเมรียา ศรีเตชะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400201 นางสาวเมรียา ศรีเตชะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400202 นางสาวนฤมล หาญพิมาย ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400203 นางสาวรัชญา ปราบประจิตร์ ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ) ชำระเงินแล้ว
B6400204 นางสาวนางสาว ไพลิน โมงขุนทด ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400205 นางสาวฐิติกานต์ คลองมิ่ง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ตรง(ใน)
B6400206 นางสาวอรยา ภักดีวงค์ ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ)
B6400207 นางสาวกานต์ธีรา ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400208 นางสาวกานต์ธีรา วัดกลาง ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ตรง)
B6400209 นางสาวพิมพ์ชนก ชินโนสอน ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400210 นางสาวสุณิสา​ ราชกระโทก ปวช. 64เสื้อผ้า
B6400211 นางสาวจารุพร โนนทอง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400212 นางสาวเมรียา ศรีเตชะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400213 นางสาวอรยา ภักดีวงค์ ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ)
B6400214 นางสาวศศิธร เต็มฐิติรัตน์ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400215 นางสาวบัณฑิตา งันเกาะ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400216 นางสาวสมจิตร นอใหม่ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน ชำระเงินแล้ว
B6400217 นางสาวอนิตยา น้อยประทุมมา ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400218 นางสาววันวิสา ทะขุ่ย ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400219 นางสาวอัจฉรียา กิมาโส ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
B6400220 นางสาวจิริภัทร สำราญดี ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400221 นางสาวจิรภัทร สำราญดี ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400222 นางสาวจิรภัทร สำราญดี ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
B6400223 นายสุรัตน์ ฟองวิฑูร ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชำระเงินแล้ว
B6400224 นายพรรษกร ปันดอน ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน)
B6400225 นายณัฐดนัย วงศ์สิมบุตร ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400226 นายณัฐดนัย วงศ์สิมบุตร ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400227 นายณัฐดนัย วงศ์สิมบุตร ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400228 นายณัฐดนัย วงศ์สิมบุตร ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400229 นายณัฐดนัย วงศ์สิมบุตร ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400230 นางสาวขวัญตา โพธิ์จัตุรัส ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400231 นางสาวขวัญตา โพธิ์จัตุรัส ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400232 นางสาวรจ​เรศ​ ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
B6400233 นางสาวมนัสพร กุลพินิจ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400234 นางสาวภาวิณี ศิริคำ ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400235 นายณัฐดนัย วงศ์สิมบุตร ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400236 นายณัฐดนัย วงศ์สิมบุตร ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400237 นางสาวพิมภิกา ปวช. 64การตลาด
B6400238 นางสาวเดวิส พาชี ปวช. 64ธุรกิจประดิษฐ์ดอกไม้
B6400239 นายพรรษกร ปันดอน ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน) ชำระเงินแล้ว
B6400240 นางสาวปาริชาติ ปวส. 64โลจิส (ทวิ) (ใน)
B6400241 นางสาวอัญชัน เฉลานอก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400242 นางสาวขวัญตา โพธิ์จัตุรัส ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400243 นางสาวขวัญตา โพธิ์จัตุรัส ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400244 นางสาวสุดารัตน์ แก้วเก่ง ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400245 นายภัทรดนัย ส​ั​ต​บุษ​ ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน) ชำระเงินแล้ว
B6400246 นางสาวสุมิกตา ปวช. 64บัญชี
B6400247 นางสาวสุขพรรษา ปุราณะผาย ปวส. 64การตลาด(ทวิ)
B6400248 นางสาวรุ่งทิพย์ บังพิมาย ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400249 นางสาวฉันทนา ไผผักแว่น ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400250 นางสาวอทิติยา เลือดกระโทก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400251 นางสาวอารยา มากพูน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400252 นางสาวอทิติยา เลือดกระโทก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400253 นางสาวอัจจิมา​ อินทรกำแหง ปวช. 64บัญชี
B6400254 นางสาวสุชาดา ศรีภูวงศ์ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง(ใน)
B6400255 นางสาวสุภัทรา เบ้าคำ ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง
B6400256 นางสาวทนาพร พรามจร ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400257 นางสาวณัชฐานันตร์ ธนวัตพิพัฒน์ ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400258 นางสาวอารยา มากพูน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400259 นางสาวชลธิชา ประเสริฐ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400260 นางสาวกรรณิการ์ ชาญกระโทก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400261 นางสาวนพมาศ ชาติงูเหลือม ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400262 นางสาวนพมาศ ชาติงูเหลือม ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400263 นางสาวสุธิตา สืบเหล่างิ้ว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400264 นางสาวรัตนาภรณ์ สิ่วกลาง ปวช. 64บัญชี
B6400265 นายพีรพล รัตนอุ่นรักษ์ ปวช. 64การตลาด
B6400266 นายพีรพล รัตนอุ่นรักษ์ ปวช. 64การตลาด
B6400267 นางสาวปาริฉัตร มีเงิน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400268 นางสาวปาริฉัตร มีเงิน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400269 นางสาวปาริฉัตร มีเงิน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400270 นางสาวอรยา ภักดีวงค์ ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ)
B6400271 นางสาวสุพิชชา นิลฉาย ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400272 นางสาวอรยา ภักดีวงค์ ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ)
B6400273 นางสาวศุนิสา ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400274 นางสาวณัฐกานต์ เมยขุนทด ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400275 นางสาวณัฐกานต์ เมยขุนทด ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400276 นางสาวไพลิน ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400277 นางสาวไพลิน ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400278 นางสาวไพลิน ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400279 นางสาวอาภัสรา หมั่นหมื่นไวย ปวช. 64การโรงแรม
B6400280 นางสาวอาภัสรา หมั่นหมื่นไวย ปวช. 64การโรงแรม
B6400281 นางสาวพรรณภัสษา ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400282 นางสาววัชรินทร์ สระขุนทด ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400283 นางสาวสุภาวดี ดีอ่อน ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400284 นางสาวสุธิตา สืบเหล่างิ้ว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400285 นางสาวสุธิตา สืบเหล่างิ้ว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400286 นางสาววัชรินทร์ สระขุนทด ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400287 นางสาวศุนิสา ขัดคำ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400288 นางสาวสุจิตราภรณ์ ปวช. 64บัญชี
B6400289 นางสาวศุนิสา ขัดคำ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400290 นายกลางใจ ไกรดงพลอง ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400291 นายกลางใจ ไกรดงพลอง ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400292 นางสาวศุนิสา ขัดคำ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400293 นางสาวศุนิสา ขัดคำ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400294 นางสาวศุนิสา ขัดคำ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ) ชำระเงินแล้ว
B6400295 นางสาวไพลิน โมงขุนทด ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400296 นางสาวอดิภา อ่อนมะลัง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400297 นางสาวอนัญพร ช่วยปานพะเนา ปวส. 64กจ.คหกรรมการโรงแรม ต่าง
B6400298 นางสาวณัฐกานต์ เมยขุนทด ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400299 นางสาวศุนิสา ขัดคำ ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400300 นางสาวศุนิสา ขัดคำ ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก)
B6400301 นางสาวลภัสรดา รักษาเคน ปวส. 64การตลาด ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400302 นางสาวลภัสรดา รักษาเคน ปวส. 64การตลาด(ทวิ)
B6400303 นางสาวศุนิสา ขัดคำ ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก)
B6400304 นางสาวศุนิสา ขัดคำ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400305 นางสาวภัทรธิดา เชื่อมกลาง ปวช. 64บัญชี
B6400306 นางสาวณัฐกานต์ เมยขุนทด ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400307 นายกลางใจ ไกรดงพลอง ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400308 นางสาวพรชนก นาบำรุง ปวช. 64การโรงแรม ชำระเงินแล้ว
B6400309 นางสาววริศรา ทองสุข ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400310 นางเฉลิมขวัญ เกตุใหม่ ปวส. 64กจ.คหกรรมการโรงแรม(ทวิ)
B6400311 นางสาวสุภัทรา เบ้าคำ ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400312 นางสาวสุจิตรา ติสันเทียะ ปวส. 64การตลาด(ทวิ)
B6400313 นางสาวสุภัทรา เบ้าคำ ปวส. 64การตลาด(ทวิ) ชำระเงินแล้ว
B6400314 นางสาวฐิติมา แซ่ลี้ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400315 นางสาวเฉลิมขวัญ เกตุใหม่ ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
B6400316 นายภาณุวิชญ์ กริดเกล้า ปวส. 64โลจิส ต่าง (ใน)
B6400317 นายณัฐดนัย วงศ์สิมบุตร ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400318 นายณัฐดนัย วงศ์สิมบุตร ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
B6400319 นางสาวเจนจิรา แซ่พั่น ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
B6400320 นางสาวเกศรินทร์ จงปลูกกลาง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400321 นางสาวปริยากร นามกลาง ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400322 นางสาวสุธาสิณี ไชยเเสง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400323 นางสาวปาณิสรา แก้วเรียง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400324 นายรัฐภูมิ สันติประเสริฐ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400325 นางสาวกัลยาณี เสาวคนธ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400326 นางสาวกัลยาณี เสาวคนธ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400327 นางสาวกัลยาณี เสาวคนธ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400328 นางสาวสุธาสิณี ไชยเเสง ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400329 นายเสกสรรค์ จันทร์สามารถ ปวส. 64อาหารและโภชนาการ(ทวิ) ต่าง
B6400330 นายเสกสรรค์ จันทร์สามารถ ปวส. 64อาหารและโภชนาการ(ทวิ) ต่าง
B6400331 นางสาวอาภาพร ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400332 นางสาวพิชญาพร ขอเหนี่่ยวกลาง ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400333 นายธนกฤต แสงจันทร์ ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน) ชำระเงินแล้ว
B6400334 นางสาวธาวินี เดาะขุนทด ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400335 นางสาวลภัสรดา รักษาเคน ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400336 นายพีรพล ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน)
B6400337 นางสาวอพัชรา ดวงกางใต้ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400338 นางสาวอพัชรา ดวงกางใต้ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400339 นายชายชาญ ชูชีวา ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400340 นางสาวอพัชรา ดวงกางใต้ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400341 นางสาวสุชาดา สงนอก ปวช. 64ธุรกิจประดิษฐ์ดอกไม้
B6400342 นางสาวธาวินี เดาะขุนทด ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400343 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400344 นางสาวภัสรา วังคะฮาด ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400345 นางสาวภัสรา วังคะฮาด ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400346 นางสาวปาณิสรา รุนกระโทก ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน)
B6400347 นางสาวจุฑามาศ ประคองใจ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400348 นางสาวอมรพรรณ กล้าหาญ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400349 นางสาวสุภัชชา ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400350 นางสาวสุภัชชา บุญภูมิ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400351 นางสาวสุภัชชา บุญภูมิ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400352 นางสาวสุภัชชา บุญภูมิ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400353 นางสาวธัญญลักษณ์ เครือสูงเนิน ปวช. 64ออกแบบ
B6400354 นายพรรกวี กระโดนชำนาญ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400355 นางสาวกาญจนา กลึงกลางดอน ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400356 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ออกแบบ
B6400357 นายพีรพล ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(ใน)
B6400358 นายพีรพล ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน)
B6400359 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ออกแบบ
B6400360 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ออกแบบ
B6400361 นายธรรมรัตน์ วิยะรส ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง
B6400362 นางสาวสุพิชชา นิลฉาย ปวส. 64กจ.คหกรรมการโรงแรม ต่าง
B6400363 นางสาวอารียา สวัสดี ปวช. 64เลขานุการ
B6400364 นางสาวนารีรัตน์ นาดี ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400365 นางสาวสุพิชชา วงค์สาคร ปวช. 64การโรงแรม
B6400366 นางสาวอาภัสรา ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400367 นางสาวฐิติมา แซ่ลี้ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400368 นางสาวนัชชา คำสันเทียะ ปวช. 64บัญชี
B6400369 นางสาววนัสนันท์ มาตร์มงคล ปวส. 64การตลาด ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400370 นายณัฐนันท์ แผนสันเทียะ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชำระเงินแล้ว
B6400371 นางสาววันเพ็ญ อินชนะบาล ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400372 นางสาวเติมทรัพย์ บุญหล้า ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400373 นางสาวเติมทรัพย์ บุญหล้า ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400374 นางสาวเติมทรัพย์ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400375 นางสาวทัศนีกาญจน์ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400376 นางสาวอัจฉรา ตัวสระเกษ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400377 นางสาววริศรา ศรีพนม ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400378 นางสาววริศรา ศรีพนม ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400379 นางสาววริศรา ศรีพนม ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400380 นางสาวปภาดา ทรัพย์เมือง ปวช. 64ออกแบบ
B6400381 นางสาวกิตติยา โทแก้ว ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400382 นายชัยธวัช หัตถกิจ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400383 นางสาวกิตติยา โทแก้ว ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400384 นางสาววารุณี ช่างจักร ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400385 นางสาวชนัญชิดา พิมพ์ภาค ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400386 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม ปวส. 64การตลาด(ทวิ)
B6400387 นางสาวภัทชรดา พรมสันเทียะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400388 นางสาวนันต์ธิญา ดวงพรม ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400389 นายชิตพล​ เหล็กประสุข ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400390 นางสาวชลธิชา ปลั่งกลาง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400391 นางสาวนัชชา คำสันเทียะ ปวช. 64บัญชี
B6400392 นายจตุภูมิ หน่วงกลาง ปวส. 64การบัญชี (ต่าง) ใน
B6400393 นางสาวรัชนีภรณ์ มณีพร้าว ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400394 นางสาวณัชพร ยุพากิ่ง ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400395 นางสาวณัชพร ยุพากิ่ง ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400396 นางสาวรัชนีภรณ์ มณีพร้าว ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400397 นางสาวสุพิชชา วงค์สาคร ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400398 นายสหดล ปลอดโคกสูง ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(ใน)
B6400399 นายสหดล ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400400 นางสาวอันชุรี ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(ใน)
B6400401 นางสาวคันธารัตน์ หอมดวง ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400402 นางสาวณัฐพร ผุยเถิง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400403 นายธนภัทร โพธิ์ศรี ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(ใน)
B6400404 นางสาวสิรินยาธร สังฆธรรม ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400405 นางสาวสิรินยาธร สังฆธรรม ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400406 นางสาวภัทชรดา พรมสันเทียะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400407 นายเอกชัย บุญเชิญ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400408 นางสาวอาทิยา บุญปลอด ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ)
B6400409 นางสาวอาทิยา บุญปลอด ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ)
B6400410 นางสาวอาทิยา บุญปลอด ปวช. 64การตลาด
B6400411 นางสาวอาทิยา บุญปลอด ปวช. 64การตลาด
B6400412 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400413 นางสาวกฤติยาภรณ์ ดีทะเล ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400414 นายกฤติยาภรณ์ ดีทะเล ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400415 นางสาวศิริลักษณ์ แสวงเงิน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400416 นางสาวสุพิชชา วงค์สาคร ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400417 นางสาวนิตยา โมกศรี ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก
B6400418 นางสาวพรวิภา การกระสัง ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400419 นางสาวอมลวรรณ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400420 นางสาวสิรินยาธร สังฆธรรม ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400421 นางสาวณัฐรินีย์ ทิศกระโทก ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400422 นางสาวสุพิชชา วงค์สาคร ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400423 นางสาวณัฐวดี สดพลกรัง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ(ทวิ) ต่าง
B6400424 นางสาวพิชญาพร ขอเหนี่่ยวกลาง ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400425 นางสาวพิชญาพร ขอเหนี่่ยวกลาง ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400426 นางสาวอาทิยา บุญปลอด ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400427 นางสาวภัทชรดา พรมสันเทียะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400428 นางสาวภัทชรดา พรมสันเทียะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400429 นายสรชาต สงสอน ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก)
B6400430 นางสาวณัชพร ยุพากิ่ง ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน ชำระเงินแล้ว
B6400431 นางสาวณัชพร ยุพากิ่ง ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400432 นายฉัตรมงคล โชติกลาง ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(ใน)
B6400433 นางสาววรินธร ก้ามสันเทียะ ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400434 นางสาววรินธร ก้ามสันเทียะ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400435 นางสาวอาภัสรา วัจนา ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400436 นางสาวณัฐรินีย์ ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400437 นายธรรมรัตน์ ยอดสายออ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ต่าง
B6400438 นายธรรมรัตน์ ยอดสายออ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ต่าง
B6400439 นายธรรมรัตน์ ยอดสายออ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ต่าง
B6400440 นายฉัตรมงคล โชติกลาง ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(ใน)
B6400441 นางสาวนารีรัตน์ นาดี ปวส. 64กจ.คหกรรมการโรงแรม(ทวิ)
B6400442 นางสาวอารียา สวัสดี ปวช. 64การจัดการสำนักงาน
B6400443 นางสาวอารียา สวัสดี ปวช. 64การจัดการสำนักงาน
B6400444 นางสาวณภัทร ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400445 นางสาวจริญา เพ็ชรพิมาย ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400446 นางสาวปภาวรินท์ จันทร์แจ้ง ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400447 นางสาวจริญา เพ็ชรพิมาย ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400448 นายสหดล ปลอดโคกสูง ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง ใน ชำระเงินแล้ว
B6400449 นางสาวภัณฐิรา หาญกุล ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400450 นางสาวภัณฐิรา หาญกุล ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400451 นางสาวภัณฐิรา หาญกุล ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400452 นางสาวภัณฐิรา หาญกุล ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400453 นางสาวณัฐวดี สดพลกรัง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ(ทวิ) ต่าง
B6400454 นางสาวพิชญาพร ขอเหนี่่ยวกลาง ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400455 นางสาววรินธร ก้ามสันเทียะ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400456 นางสาววรินธร ก้ามสันเทียะ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400457 นางสาววรินธร ก้ามสันเทียะ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400458 นางสาวปรียานุช มาตนอก ปวช. 64การตลาด
B6400459 นางสาวปรียานุช มาตนอก ปวช. 64การตลาด
B6400460 นางสาวปรียานุช มาตนอก ปวช. 64การตลาด
B6400461 นางสาวกฤษณา สารคล่อง ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง
B6400462 นางสาวณัฏฐา ขุนทอง ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400463 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ออกแบบ
B6400464 นางสาวกฤษณา สารคล่อง ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400465 นายมงคล สุขการ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400466 นายมงคล สุขการ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400467 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ออกแบบ ชำระเงินแล้ว
B6400468 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ออกแบบ
B6400469 นายธรรมรัตน์ ยอดสายออ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ต่าง
B6400470 นางสาวภัทรภร โรจน์ทวีหิรัญ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400471 นายจตุภูมิ หน่วงกลาง ปวส. 64การบัญชี (ต่าง) ใน ชำระเงินแล้ว
B6400472 นายปฏิภาณ ศรไชย ปวส. 64กจ.คหกรรมการโรงแรม(ทวิ)
B6400473 นางสาวศิริยากร ภูมิพันธ์ ปวช. 64บัญชี
B6400474 นางสาววสุนธรา ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ)
B6400475 นายกรกต พืบขุนทด ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง
B6400476 นายสรชาต ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก)
B6400477 นายภาณุวิชญ์ กริดเกล้า ปวส. 64โลจิส ต่าง (ใน)
B6400478 นายทิพย์มงค นามขุนทด ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง
B6400479 นายกรกต พืบขุนทด ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง
B6400480 นายสรชาต ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก)
B6400481 นายสรชาต สงสอน ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก)
B6400482 นายกรกต พืบขุนทด ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง
B6400483 นางสาววสุนธรา ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ)
B6400484 นางสาวฉัฐจาริณี ชัยชนะพัฒนเดช ปวส. 64กจ.คหกรรมการโรงแรม ต่าง
B6400485 นางสาวฉัฐจาริณี ชัยชนะพัฒนเดช ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400486 นางสาวนันท์นภัส สุธารัตน์ ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน)
B6400487 นางสาวฉัฐจาริณี ชัยชนะพัฒนเดช ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400488 นางสาวปริมญาฎา รัตตะคุ ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400489 นางสาวจิดาภา ศิริธนกรกุล ปวส. 64การบัญชี ตรง(ใน)
B6400490 นายปฏิภาณ ศรไชย ปวส. 64การโรงแรมและบริการ(ทวิ) นอก ชำระเงินแล้ว
B6400491 นางสาวนางสาว พรหมพร สงพรม ปวส. 64การตลาด(ต่าง)ใน
B6400492 นางสาวฐิติพร โกมล ปวช. 64การตลาด
B6400493 นางสาวธัญวรรณ เรืองจอหอ ปวช. 64บัญชี
B6400494 นางสาวมานิตา ด้วงบาง ปวช. 64ออกแบบ
B6400495 นางสาวนภัสรา ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400496 นายภากร พิมสา ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400497 นางสาวพรหมพร สงพรม ปวส. 64การตลาด(ต่าง)ใน
B6400498 นางสาวชนาภา สวนสระน้อย ปวช. 64การตลาด
B6400499 นางสาวชนาภา สวนสระน้อย ปวช. 64การตลาด
B6400500 นางสาวชนาภา สวนสระน้อย ปวช. 64การตลาด
B6400501 นางสาวชนาภา สวนสระน้อย ปวช. 64การตลาด
B6400502 นายภากร พิมสา ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400503 นายภากร พิมสา ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400504 นางสาวโชติรส กู้กระสัง ปวช. 64บัญชี
B6400505 นางสาวชนาภา สวนสระน้อย ปวช. 64การตลาด
B6400506 นางสาวโชติรส กู้กระสัง ปวช. 64บัญชี
B6400507 นางสาวโชติรส กู้กระสัง ปวช. 64บัญชี
B6400508 นางสาวโชติรส กู้กระสัง ปวช. 64บัญชี
B6400509 นางสาวอมลวรรณ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400510 นางสาวนภัสสร กระจายแสง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400511 นางสาวณัฐชยา สิริมาด ปวช. 64การตลาด
B6400512 นางสาวนภัสสร กระจายแสง ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400513 นางสาวณัฐชนก ศรีเล็ก ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400514 นางสาวณัฐชนก ศรีเล็ก ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400515 นางสาวสิริกร เจริญศรี ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก)
B6400516 นางสาวอารัสญา กองทอง ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400517 นางสาวพิมพรรณ ฤทธิ์สิริณรงค์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400518 นางสาวณัฐชนก ศรีเล็ก ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ ชำระเงินแล้ว
B6400519 นางสาวนัฐศินี สุวรรณปักษ์ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400520 นางสาวณัฐชยา สิริมาด ปวช. 64การตลาด
B6400521 นางสาวณัฐชยา สิริมาด ปวช. 64การตลาด
B6400522 นางสาวอารัสญา กองทอง ปวช. 64บัญชี ชำระเงินแล้ว
B6400523 นางสาวจีรนันท์ สมกลาง ปวช. 64เลขานุการ
B6400524 นางสาวนพวรรณ ทุลาไธสง ปวส. 64โลจิส ต่าง (ใน) ชำระเงินแล้ว
B6400525 นางสาวณัฐชยา สิริมาด ปวช. 64การตลาด
B6400526 นางสาวธัญ​ญ​า​ศิริ​ พลเวียงคำ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400527 นายณัฐพล มาศรัตน์ ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง(ใน) ชำระเงินแล้ว
B6400528 นางสาวคคนางค์ ธีรางศุ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ต่าง
B6400529 นางสาวจิรนันท์ เจ๊กมะดัน ปวช. 64การตลาด
B6400530 นางสาวณัฐธิดา ศรีทรัพย์ ปวช. 64บัญชี
B6400531 นางสาวธันย์ชนก พงษ์อารีย์ ปวช. 64บัญชี
B6400532 นางสาวนัฐศินี สุวรรณปักษ์ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400533 นางสาวภัททิรา ทัศมี ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก)
B6400534 นายคณาธิป ป้อมกฤษณ์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400535 นางสาวนัฐศินี สุวรรณปักษ์ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400536 นางสาวสาริษฐา ปวช. 64การตลาด
B6400537 นางสาวนัฐศินี สุวรรณปักษ์ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400538 นางสาวณัฐธิดา ศรีทรัพย์ ปวช. 64บัญชี
B6400539 นางสาวณัฐธิดา ศรีทรัพย์ ปวช. 64บัญชี
B6400540 นางสาวนัฐศินี สุวรรณปักษ์ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400541 นางสาวนราวดี แคว้นไธสง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400542 นางสาวพรกาญจนา โคตรลือชา ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400543 นางสาวปวีณา หวังคู่กลาง ปวช. 64การตลาด
B6400544 นางสาวพรกาญจนา โคตรลือชา ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400545 นางสาวธันย์ชนก พงษ์อารีย์ ปวช. 64บัญชี
B6400546 นางสาวอุษา ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400547 นางสาวปวีณา หวังคู่กลาง ปวช. 64การตลาด
B6400548 นางสาวอุษา ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400549 นางสาวปวีณา หวังคู่กลาง ปวช. 64การตลาด
B6400550 นางสาวภัทรลดา ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก)
B6400551 นางสาวพิยดา​ เด่นสรศิริ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400552 นางสาวอุษา ดีขุนทด ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400553 นางสาวกัญญารัตน์ พลหมั่น ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400554 นางสาวธนัญญา มณีวงค์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400555 นางสาวสิรินยาธร สังฆธรรม ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
B6400556 นางสาวสิรินยาธร สังฆธรรม ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400557 นางสาวนภสร ปวช. 64บัญชี
B6400558 นายธรรมรัตน์ ยอดสายออ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ต่าง
B6400559 นายติสรณ์ บุตรพาชี ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400560 นายสรศักดิ์ เเก้วมณี ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400561 นางสาวธนัญญา มณีวงค์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400562 นางสาวณัฐธิดา ศรีทรัพย์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400563 นางสาวศุภิสรา เกตุนิล ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400564 นางสาวชนันท์ธร แดงใหญ่ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400565 นางสาวกฤติยาภรณ์ ดีทะเล ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400566 นายปฏิภาณ ทิศกระโทก ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ต่าง
B6400567 นางสาวญาณิดา ชาติกลาง ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400568 นางสาวมนัสพร กุลพินิจ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
B6400569 นางสาวทัศสมัย ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400570 นายพงศ์พัฒน์ เพ็ชรเกื้อ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400571 นางสาวคคนางค์ ธีรางศุ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล ต่าง
B6400572 นางสาวทัศสมัย ศรีนอก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400573 นางสาวธมลวรรณ อินทรพาณิชย์ ปวช. 64บัญชี
B6400574 นางสาวนพมาศ ชาติงูเหลือม ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400575 นางสาวนงณภัส พิมเสน ปวช. 64บัญชี
B6400576 นางสาวญาณิดา ชาติกลาง ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400577 นายธีระพัชร บั้งจันอัด ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400578 นายธีระพัชร บั้งจันอัด ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400579 นางสาววชิราภรณ์ ปวช. 64บัญชี
B6400580 นางสาวอริสา จูกระโทก ปวช. 64การโรงแรม
B6400581 นางสาวพัทยาภรณ์ เผยวงศ์ชื่น ปวส. 64การจัดการสำนักงาน(ต่าง)ใน
B6400582 นางสาวอุษา ดีขุนทด ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400583 นางสาวอรวันท์ คงสุข ปวช. 64บัญชี
B6400584 นางสาวศิริวรรณ ฉิมพังเทียม ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400585 นางสาวศิริวรรณ ฉิมพังเทียม ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400586 นางสาว อนุสรา มนขุนทด ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400587 นางสาวญาดา จ่ารักษ์ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400588 นายธีระวัฒน์ บรรหาญ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400589 นางสาวญาดา จ่ารักษ์ ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400590 นายทรรศนดนัย ศุภลักษณศึกษากร ปวช. 64การโรงแรม(ทวิ) ชำระเงินแล้ว
B6400591 นางสาวศิริววรณ ฉิมพังเทียม ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400592 นางสาวธมลวรรณ อินทรพาณิชย์ ปวช. 64บัญชี
B6400593 นางสาวรุ่งนภา ทองจำรูญ ปวส. 64การตลาด ต่าง ชำระเงินแล้ว
B6400594 นายอนันตชัย ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400595 นางสาวศศิกานต์ ไข่กระโทก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400596 นางสาวศิริวรรณ ฉิมพังเทียม ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400597 นางสาวพัชรดา ปวช. 64บัญชี
B6400598 นางสาวพัชรดา ปวช. 64บัญชี
B6400599 นางสาวสาริษฐา พรหมประกาย ปวช. 64การตลาด
B6400600 นางสาวสาริษฐา พรหมประกาย ปวช. 64การตลาด
B6400602 นางสาวญาดา ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400603 นางเปรมฤดี ปวช. 64เสื้อผ้า
B6400604 นางสาวกัลยา เอสันเทียะ ปวส. 64การบัญชี (ต่าง) ใน
B6400605 นายธีร์ธนภัทร ภู่เชิด ปวช. 64ออกแบบ
B6400606 นางสาวฉัตรชนา แก้วรัตน์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชำระเงินแล้ว
B6400607 นางสาวภัณฐิรา หาญกุล ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400608 นางสาวสาริษฐา พรหมประกาย ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
B6400609 นางสาวน้ำฝน พานทอง ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(ใน)
B6400610 นางสาวศศิกานต์ ไข่กระโทก ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400611 นายศุทธสิทธิ์ ปวส. 64แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ต่าง(นอก)
B6400612 นางสาวสุทธิชา วงศ์บุดศรี ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400613 นางสาวปุณญฐิกานต์ แซ่โค้ว ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400614 นายปฏิภาณ มินดอน ปวช. 64ธุรกิจประดิษฐ์ดอกไม้ ชำระเงินแล้ว
B6400615 นางสาวปุณญาฐิกานต์ แซ่โค้ว ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400616 นางสาวปุณญาฐิกานต์ แซ่โค้ว ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400617 นางสาวอริสา จูกระโทก ปวช. 64การโรงแรม
B6400618 นางสาวอริสา จูกระโทก ปวช. 64การโรงแรม
B6400619 นางสาวปุณญาฐิกานต์ แซ่โค้ว ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400620 นายกิตติธร วาปีทะ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400621 นางสาวชลรส ผิวหนองอ่าง ปวส. 64การตลาด(ทวิ)
B6400622 นางสาวเขมจิรา ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400623 นางสาวพรรณภัสษา พับขุนทด ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400624 นายชวรัตน์ คุ้มแวง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ(ทวิ) ต่าง
B6400625 นางสาวสาริษฐา พรหมประกาย ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400626 นางสาวปณิชา ภูสิทธิพุดซา ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400627 นางสาวพรทิพย์ เจียนจอหอ ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
B6400628 นางสาวพรทิพย์ เจียนจอหอ ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
B6400629 นางสาวพรทิพย์ เจียนจอหอ ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
B6400630 นายภัทรชัย ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400631 นายดดดดดด ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400632 นางสาววัชรินทร์ สระขุนทด ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400633 นางสาววัชรินทร์ สระขุนทด ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400634 นางสาวบัณฑิตา ดอกบัว ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก)
B6400635 นายฉัตรมงคล โชติกลาง ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง ใน
B6400636 นางสาวพิยดา​ เด่นสรศิริ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400637 นางสาวจิราพัชร เพชรไตรรัตน์ ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400638 นางสาวจันทิมา กิริวัฒนศักดิ์ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400639 นางสาวจิราพัชร เพชรไตรรัตน์ ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400640 นางสาวนงค์รัตน์ บุญตา ปวช. 64การตลาด
B6400641 นางสาววารุณี ช่างจักร ปวส. 64การตลาด(ทวิ)
B6400642 นางสาวอัญชัน เฉลานอก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400643 นางสาวนงค์รัตน์ บุญตา ปวช. 64การตลาด
B6400644 นางสาวพิจิตรา โอดกระโทก ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400645 นางสาวกฤติยาภรณ์ ดีทะเล ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400646 นางสาวกฤติยาภรณ์ ดีทะเล ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400647 นางสาวกฤติยาภรณ์ ดีทะเล ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400648 นางสาวศศิตา ราชวงษา ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400649 นางสาวพิยดา​ เด่นสรศิริ ปวช. 64อาหารและโภชนา ชำระเงินแล้ว
B6400650 นางสาวบัณฑิตา ดอกบัว ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก) ชำระเงินแล้ว
B6400651 นางสาวอาภาพร แย้มศรี ปวส. 64การบัญชี ตรง (นอก)
B6400652 นางสาวชุลีกร ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400653 นางสาวชุลีกร ปวส. 64การจัดการทั่วไป ต่าง
B6400654 นางสาวปภาดา ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400655 นางสาวปภาดา ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400656 นางสาวปภาดา ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชำระเงินแล้ว
B6400657 นางสาวปภาดา อึ้งเจริญ ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400658 นายศุภเลิศ หนูช้างสิงห์ ปวส. 64เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง(นอก)
B6400659 นางสาวศจี ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400660 นางสาวศจี ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400661 นายพีรพัฒน์ แสงเมือง ปวช. 64การโรงแรม
B6400662 นางสาวภัณฐิรา หาญกุล ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400663 นางสาวพิมพิศา โททอง ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400664 นายพีรพงษ์ ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต่าง(นอก)
B6400665 นายพีรพงษ์ แสงประสิทธิ์ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400666 นายปฏิภาณ คุ้มกลาง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400667 นางสาวสุชญา ชมเพ็ญ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ต่าง
B6400668 นางสาวภัณฐิรา หาญกุล ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400669 นายทดสอบ ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400670 นายพีรพงษ์ แสงประสิทธิ์ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400673 นางสาวภัณฐิรา หาญกุล ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400674 นางสาวธัญภรณ์ ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400675 นายธีรภัทร ภูขลัง ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400676 นายปิยพัทธ์ หาญอนุชน ปวช. 64คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
B6400677 นางสาวณัฐณิชา ชุนเกาะ ปวช. 64ภาษาต่างประเทศ
B6400678 นางสาวธวัลรัตน์ เฉียดพรมราช ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400679 นางสาวมณีรัตน์ คนชาญ ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400680 นางสาวแสงอรุณ นาคมณี ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400681 นางสาวรัตนากร รายสันเทียะ ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง นอก
B6400682 นายจิรครินทร์ เพ็งเพชร ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ตรง(ใน)
B6400683 นายฐนะวัฒน์ พรมจันทร์ ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ต่าง)ใน
B6400684 นายชนิสรา จันทรสร ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง
B6400685 นางสาวมณีรัตน์ คนชาญ ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400686 นางสาวฤทัยรัตน์ เจียมมีปรีชา ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง
B6400687 นางสาวฤทัยรัตน์ เจียมมีปรีชา ปวส. 64การจัดดอกไม้และงานประดิษฐ์ ต่าง
B6400688 นางสาวธนวรรรณ ปวส. 64อาหารและโภชนาการ(ทวิ) ต่าง
B6400689 นางสาวพัชชรี ดอกทองหลาง ปวส. 64อาหารและโภชนาการ(ทวิ) ต่าง
B6400690 นางสาวกนกวรรณ-จรัสรัตนสถิตย์ ปวช. 64คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
B6400691 นางสาวณิชชยา เพชรพะเนาว์ ปวส. 64การตลาด(ทวิ)
B6400692 นายtest ปวช. 64เสื้อผ้า
B6400693 นางสาวสมดี แซ่จิ้ว ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400694 นางสาววณิยา​ วิเศษ​กลิ่น​ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400695 นายบรรณวัชร ราชสีทา ปวส. 64ค้าปลีก ต่าง
B6400696 นางสาวจิรนันท์ ที่รักษ์ ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400697 นางสาวสายรุ้ง แป้งสันเทียะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400698 นางสาวธมลวรรณ กล้าค้างพลู ปวส. 64อาหารและโภชนาการ(ทวิ) ต่าง
B6400699 นางสาวณัฐชา ยาทิพย์ ปวส. 64กจ.คหกรรมการโรงแรม ต่าง
B6400700 นางสาวสายรุ้ง แป้งสันเทียะ ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400701 นายวทัญญู ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400702 นายเกียรติศักดิ์ วรรณอุดม ปวช. 64ออกแบบ
B6400703 นายเกียรติศักดิ์ วรรณอุดม ปวช. 64ออกแบบ
B6400704 นางสาวดลพร ทองคำ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400705 นางสาวดลพร ทองคำ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400706 นางสาวดลพร ทองคำ ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400707 นายเมธัส พาธรรมะ ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400708 นายอาทิพงษ์ เรืองนา ปวส. 64เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตรง นอก
B6400709 นางสาวสุดารัตน์ เทียมขุนทด ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400710 นางสาวสุดารัตน์ เทียมขุนทด ปวส. 64โลจิสติกส์(ทวิ)
B6400711 นายอภิรักษ์ เที่ยงธรรม ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400712 นายอภิรักษ์ เที่ยงธรรม ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400713 นางสาวปัทมา ถนอมศักดิ์ ปวส. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400714 นางสาววิชดา กิสันเทียะ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ตรง(ใน)
B6400715 นางสาวณัฐรุจา ศรีจันทร์มะดัน ปวส. 64โลจิสติกส์ ต่าง (นอก)
B6400716 นางสาวจิราภรณ์ ไขโพธิ์ ปวช. 64การตลาด
B6400717 นางสาวกมณทิพย์ ประสารวัน ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400718 นางสาวรุจรวีวรรณ โฉสูงเนิน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400719 นางสาวรุจรวีวรรณ โฉสูงเนิน ปวส. 64การบัญชี ต่าง (นอก)
B6400720 นางสาวกรวิภา สุขก้อง ปวส. 64การตลาด ต่าง
B6400721 นางสาววิรากานต์ หล่ำสาย ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400722 นางสาวพนิดา ปวส. 64ดิจิืทัลกราฟิก(ตรง)
B6400723 นางสาววิชดา กิสันเทียะ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ตรง(ใน)
B6400724 นางสาววิรากานต์ หล่ำสาย ปวช. 64อาหารและโภชนา
B6400725 นางสาวกชกร ล้อมฉิมพลี ปวส. 64อาหารและโภชนาการ ต่าง(นอก)
B6400726 นายวิชเยนทร์ บุญช่วย ปวช. 64ธุรกิจสถานพยาบาล(ทวิ)
B6400727 นางสาววิชดา กิสันเทียะ ปวส. 64การจัดการสำนักงาน ตรง(ใน)