Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน


ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ 101
รองฝ่ายพัฒนาการศึกษา 103
รองฝ่ายวิชาการ 104
รองฝ่ายแผนงาน 105
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร 507

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานประชาสัมนพันธ์ 0
ห้องเลขาผอ. 555
งานสารบรรณ 107
งานบุคลากร 606
ห้องโสตฯ(โต้ง) 126
งานเอกสารการพิมพ์ 114
งานการเงิน 108
งานบัญชี 109
งานพัศดุ(044-256885) 120

ฝ่ายวิชาการ

งานทะเบียน 119
งานวัดผล 131
วิชาการ 110

งานพัฒนาการศึกษา

งานปกครอง 112
งานแนะแนว 501
งานกิจกรรมนักเรียน,องค์การ 128
งานวิจัยและพัฒนา 212

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานความร่วมมือ 113
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 129
งานศูนย์บ่มเพาะ,ทวิภาคี 111
งานแผน 118

งานวิทยบริการและห้องสมุด

ชั้นที่ 1 601
ชั้นที่ 2 602
ชั้นที่ 3 603
ชั้นที่ 4 604

งานบริการในวิทยาลัย ฯ

ห้องสื่อสารการเรียนฯ 126
ตัดเสื้อเสริมสวย 115
Food Shop 116
สหกรณืวิทยาลัย (044-272016) 117
ห้องพยาบาล 503
ห้อง IT 121
หอประชุม 123
ห้องควบคุมเสียง 124
เบเกอรี่ 125
ห้องสานสัมพันธ์ 127
ห้องกระจก 415
ธนาคารโรงเรียน 504
โครงการอาหารกลางวัน 510
ร้านกันเอง 702
ลูกเสือ 801
อาคารสถานที่ 605
โครงการพิเศษ (อ.สุธิมา) 701
ห้อง ร.ด 608

คณะคหกรรมศาสตร์

( คหกรรมศาสตร์ )  
ห้อง 711 อ.ทวีกุล 410
ห้อง 712 อ.สุนารี 411
ห้อง 713 อ.ส่งศรี เหรียญ 412
ห้อง 714 อ.พักตร์พิมล 413
ห้อง 715 อ.ปาลิดา 414
( อาหารและโภชนาการ )  
ห้อง 812 อ.สุดสวย 416
ห้อง 811 อ.วิไลวัลย์ 417
ห้อง 813 อ.สาโรช 418,419
ห้องโสตฯคหกรรม 420
( แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย )  
ห้อง 833 อ.นันทนา 421
ห้อง 838 อ.ภัทราพร 423
ห้อง อ.จันทิมา 611

คณะศิลปกรรม

ห้่องพัก อ.ศิลปกร 506
ห้องพัก อ.อภิชาติ 199
ห้องพัก อ.ชัยรัตน์ 704

คณะวิชาสามัญ

ภาษาไทย ( อ.ลัคนา ) 310
ภาษาอังกฤษ ( 712 ) อ.มิษฏา 313
ภาษาอังกฤษ ( 722 ) อ.นิตยา 213
สังคมศึกษา ( 624 ) อ.สุเพ็ญณี 311
ห้งจริยธรรม ( อาคาร 8 ) 122
คณิตศาสตร์ อ.ศิริรัตน์ 314
วิทยาศาสตร์ อ.อิทธิพล 312
โสตฯ อ.สาริศา 508
วิทยาศาสตร์ 511

คณะบริหารธุรกิจ

ห้องพักครู วรรณทณีย์ 210
สัมพันธ์ธุรกิจ 211
เลขานุการ 214
เลขานุการ ( อ.พรรณี ) 512
การตลาด ( โลจิสติกส์ ) 222
การตลาด 703
ธุรกิจสถาพยาบาล 509
ห้องพักครูบัญชี ชั้น 1 219
ห้องพักครูบัญชี ชั้น 2 ( อ.กิตติมา ) 220
ห้องพักครูบัญชี 223
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 218
คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 221

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ห้องพัก อ.พิพัฒน์ 216
ห้องพัก อ.อรสา 217

นักการภารโรง
 
น้าบัญฑิต 085-0162639
น้าบุญธรรม 089-4258047
ป้าพิมพ์ 089-7272803
ป้าหลงมา 086-2638550
ป้าสนิท 089-8494003
ป้าอ้อย พันธุ 089-7190309
น้าสุรินทร์ 085-7791911
น้าประสิทธ์ 086-0401843
น้ำคำนวน 081-9553537
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1
Untitled Document