Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  หน่วยงานภายในของวิทยาลัยฯ


หน่วยงานภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
         
            งานบริหารทั่วไป
            งานบุคลากร
            งานการเงิน
            งานการบัญชี
            งานพัสดุ
            งานอาคารสถานที่
            งานทะเบียน
            งานประชาสัมพันธ์
            งานตรวจสอบและควบคุมภายใน


   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
         
            งานวางแผนและงบประมาณ
            งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
            งานความร่วมมือ
            งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
            งานส่งเสริมผลิตผลฯ
            งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

            งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
         
    งานส่งเสริมกิจการสหกรณ์

     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
         

            งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
            งานครูที่ปรึกษา
            งานปกครอง
            งานแนะแนวอาชีพฯ
            งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
            งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


     ฝ่ายวิชาการ
         
            งานพัฒนาหลักสูตรฯ
            งานวัดผลและประเมินผล
            งานวิทยบริการและห้องสมุด
            งานระบบทวิภาคี
            งานสื่อการเรียนการสอน

 
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1
Untitled Document