Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี 2562


       ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
               
              ประเภท/สาขาวิชา
ปีการศึกษา  2562   
  

รวมทั้งสิ้น   
                ปวช 
     
               ปวส 
   ปี1 
   ปี2     ปี3    รวม    ปี1    ปี2     รวม

 
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 
               
สาขางานการบัญชี
 
 270    275   181   726 240    382   622     1348
สาขางานการขาย
 
                
สาขางานการตลาด
 
  80 50 36   166   120 87   207       373
สาขางานการเลขานุการ
 
                  
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 
          80   64   144       144
สาขาวิชาธุรกิจค้่าปลีก(ทวิ)
 
  20        20                20
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 
        40   34   74       74
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
               
  -สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
  120   183   148  451 120 104 224       675
  - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 
                
  - สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
 
               
 - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
          40   14   54       54
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
 
          40   18     58       58
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
          80   68   148       148
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
  70   55   37   162   40 33 73 235
รวม
 
600 578 420 1598 800 804 1604 3202
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
               
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
 
80 61 59 200 40 68 108 308
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(ทวิภาคี)
 
30 43 25 98 30 38 68 166
รวม
 
110 104 84 298 70 106 176 474
3. ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
 
               
สาขาวิชาคหกรรม
 
               
  - สาขาวิชาคหกรรมการผลิต
 
               
  - สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม
 
30 24 19 73 40 11 51 124
  - สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์
 
30 7 6 43 40 8 48 91
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 
               
  - สาขางานเทคโนโลยีแฟฟชั่นและสิ่งทอ
 
        40 6 46 46
  - สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
 
20 19 4 43       43
  - สาขางานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
 
               
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 
               
  - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 
120 107 92 319 80 112 192 511
 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิ)         30 36 66 66
รวม
 
200 157 121 478 230 173 403 881
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม
 
               
  - สาขาการออกแบบ
 
30 8 16 54       54
  - สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 
               
  - สาขามัลติมีเดีย
 
30 35 24 89       89
รวม
 
60 43 40 143       143
รวมทั้งสิ้น
 
970 882 665 2517 1100 1083  2183        4700
  ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1
Untitled Document