Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  หลักสูตรการเรียนการสอน


1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

                รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาต่อหลักสูตร  3  ปี  ประกอบด้วย  4  คณะวิชา  ดังนี้
 
                                1.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                                                1.1 สาขาวิชาการบัญชี                         
                                                1.2 สาขาวิชาการตลาด                            
                                                1.3 สาขาวิชาการเลขานุการ                    
                                                1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                                           -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                           -  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
                                                           -  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
                                                           -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                1.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก(ทวิ)           
                                                1.6 สาขางิชาภาษาต่างประเทศ                       
 
                                2.  ประเภทวิชาศิลปกรรม

                                                2.1 สาขาวิชาการออกแบบ
                                                2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
                                                2.3 สาขามัลติมีเดีย
 
                                3.  ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์

                                               3.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
                                                     -  สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
                                                     -  สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
                                                     -  สาขางานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ     
                                               3.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
                                                     -  สาขางานอาหารและโภชนาการ         
                                               3.3 สาขาวิชาคหกรรม
                                                     -  สาขางานคหกรรมการผลิต
                                                     -  สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
                                                     -  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์      

                                4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

                                               4.1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
                                               4.2 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

                รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย   3   คณะวิชา ดังนี้
 
                                1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ           
                       
     
                                              1.1 สาขาวิชาการบัญชี              
                                              1.2 สาขาวิชาการตลาด                              
                                              1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล                                    
                                                    -  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
                                                    -  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
                                                    -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
                                              1.4 สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล                  
                                              1.5 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ    
                                              1.6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์                     
                                              1.7 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                       
                                              1.8 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน   
                                              1.9 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  

                              2. ประเภทวิชาคหกรรม                

                                              2.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย                     
                                                   -  สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า                         
                                              2.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ              
                                              2.3 สาขาวิชาคหกรรม                    
                                                   -  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์
                                                   -  สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม              
 
                              3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                   
                       
                                              3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
3. ระดับปริญญาตรี 
         
           รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการบัญชี  เข้าศึกษาต่อหลักสูตร  2  ปี  ประกอบด้วย  1  สาขาวิชา  ดังนี้

                           หลักศูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาการบัญชี


อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  แบ่งออกเป็น  2  ระดับ

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                              1.1  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                             2.1   สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


 


ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1
Untitled Document