Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  ข้อมูลพื้นฐาน


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

           วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2482 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า   ตั้งอยู่ริมบุ่งติดค่ายทหาร กองทัพภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  หลักสูตรการศึกษา รับผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี ก็จบหลักสูตร เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 รุ่งเรืองตามลำดับซึ่งพอสรุปโดยสังเขป ดังนี้
 พ.ศ. 2490 

         
ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อลักสูตรการช่างขั้นต้น 2 ปี และรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการช่างชั้นปลาย 3 ปี


พ.ศ. 2503 
 
          ได้ย้ายจากสถานที่เดิม มาสร้างใหม่บนเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน ริมถนนมิตรภาพ ด้านหน้าเป็น     ต้นทางของถนนมิตรภาพ ใกล้ทางเข้าเมืองบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ด้านหลังติดลำตะคอง ด้านซ้ายติดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และด้านขวาติดโรงเรียนเมืองนครราชสีมา


พ.ศ. 2507

          UNICEF เข้ามาให้ความช่วยเหลือตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้เปิดหลักสูตร 4 แผนก คือ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ แผนก คหกรรมศาสตร์ทั่วไป และแผนกศิลปหัตถกรรม พร้อมกันนั้นก็พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ เพิ่มขึ้น ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงานและจัดสรรวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อการเรียน การสอนให้เป็นไปตามความต้องการ


พ.ศ. 2508

          ได้เปิดรับนักเรียนชายเป็นครั้งแรกในแผนกศิลปหัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 54 คน และปิดตัวเลิกรับนักเรียนชายในปี พ.ศ. 2514 พร้อมกันได้ปิดแผนกศิลปหัตถกรรมลงด้วย


พ.ศ. 2516

          ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก "โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา" เป็น โรงเรียนอาชีวศึกษานครราชสีมา และได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนแผนกพาณิชยการขึ้น


พ.ศ. 2520

          ได้รับการยกฐานะเป็น "วิทยาลัย" โดยรวมกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาเดียวกัน แยกเป็น 2 วิทยาเขต และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 2 ปี


พ.ศ. 2521

          ได้แยกตัวออกมาเป็น    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   โดยเอกเทศโดยมี    นางพเยาว์
ไทยวัชรมาศ    เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย


พ.ศ. 2524

          วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น "สถานศึกษาดีเด่น" นับเป็นแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษา  และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)     แผนกวิชาเลขานุการและการบัญชี


พ.ศ. 2527

           เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการและแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


พ.ศ. 2529

          เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการตลาด และ พ.ศ. 2530 เปิดแผนกวิชาคอมพิวเตอร์


พ.ศ. 2534
 
           เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม และเริ่มเปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการโรงแรมในปี พ.ศ. 2538 และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. )


พ.ศ. 2540

          เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ระบบทวิภาคี เพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและแผนกวิชาธุรกิจพยาบาล 


พ.ศ. 2543

          ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้นเป็น 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาธุรกิจโรงแรม แผนกวิชาเลขานุการ แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาธุรกิจพยาบาล


พ.ศ. 2544

          วิทยาลัยเริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ มีการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาทุกปีการศึกษา วิทยาลัยต้องจัดทำธรรมนูญการศึกษาทุกปีการศึกษา วิทยาลัยต้องจัดทำธรรมนูญการศึกษานำชุมชนเข้ามามีส่วนจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อมีการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็น "สถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น" ของกรมอาชีวศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา   2542    และนับเป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ที่ได้รับเกียรติให้ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษามาตฐานอาชีวศึกษาดีเด่น


ปัจจุบัน

          วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 272 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30000  มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน สถานที่แวดล้อม ประกอบด้วยสถานศึกษา บ้านพักข้าราชการ ตลาดสด ธนาคาร วัด โรงพยาบาล ลำน้ำตะคอง  คูเมืองโบราณและถนนมิตรภาพ


 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

อำนาจหน้าที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มีหน้าที่จัดการศึกษาให้การฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพ  ทั้งระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนีย์บัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ในด้านประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาพานิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และประเภทวิชาศิลปกรรม ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม จัดฝึกอบรบหลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตร   พิเศษ ให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่น ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ตรา สี ดอกไม้ประจำวิทยาลัย 
 

ตราประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย


วิสัยทัศน์ (Visions)พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Visions)

     สถานศึกษาผู้นำด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพที่มีคุณภาพและมาตรระดับฐานสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน

พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

พันธกิจที่  1    :     ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
                           มีคุณภาพและมาตรฐาน
พันธกิจที่  2    :     ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ  อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
พันธกิจที่  3    :     บริการและพัฒนาชุมชน  สังคม      ด้วยกลไกการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่  4    :     พัฒนาศักยภาพระบบการบริหาร จัดการอาชีวศึกษา  ภายใต้
                           ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่  5    :     สร้างและพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  ถ่ายทอด
                           องค์ความรู้


เป้าประสงค์ (Goal)


เป้าประสงค์ที่  1    ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา   มีสมรรถนะวิชาชีพตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ   สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เป้าประสงค์ที่  2    สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา   ในการขยายโอกาสให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์ที่  3    มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที่  4    มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที่  5   ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  การประกอบอาชีพ  และการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น


ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่   1      พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ
                            และคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่   2     สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่   3     บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม  อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่ง 
                            แวดล้อม ร่วมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่   4    บริการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ภายใต้
                            เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่   5    สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนา  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี


ปรัชญาวิทยาลัย

เรียนรู้  ริเริ่ม  เร่งรัด  รับผิดชอบ  รอบคอบ เพียบพร้อมคุณธรรม
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1
Untitled Document