Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  ข้อมูลอาคารสถานที่


แผนผัง  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  กันยายน  2482  เดิมมีชื่อว่า  "โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า"  ตั้งอยู่  ณ  บริเวณโรงเรียนโยธินนุกูล  ในปัจจุบันรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมาในปี  พ.ศ.2490  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา"  และได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ริมถนนมิตรภาพ  บนเนื้อที่  19  ไร่  3  งาน  ในปี  พ.ศ.  2516  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "โรงเรียนอาชีวศึกษานครราชสีมา"  และเปิดทำการสอนแผนกพาณิชยการขึ้น  ต่อมาในปี  พ.ศ.2520  ได้รับการยกฐานะเป็น  "วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา"
       ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  ตั้งอยู่เลขที่  272  ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000  มีอาคารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน  การปฏิบัติการ  และกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้  

อาคาร 1 อาคารอำนวยการและอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  2544 มีพื้นที่ใช้สอย                        2,240  ตร.ม.   
    
              เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   4  ชั้น   เพื่อใช้แทนอาคารไม้หลังเดิม เป็นอาคารอำนวยการ

            ชั้น  1        เป็นสำนักงาน  ผู้อำนวยการ  และงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
            ชั้น  2         เป็นสำนักงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา , ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , ฝ่ายวิชาการ
            ชั้น 3-4      เป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
 
 
แผนผังอาคาร  1 

141
ห้องเรียน
142  
ห้องเรียน       
143
ห้องเรียน
144
ห้องเรียน
145
ห้องเรียน
146
ห้องเรียน
131
ห้องเรียน
132
ห้องเรียน
133
ห้องเรียน
134
ห้องเรียน
135
ห้องเรียน
136
ห้องเรียน
121
ห้องครูที่ปรึกษา
122
ห้องรองฯ กิจกรรม
123
ห้องแนะแนว
124
งานความร่วมมือ
125
ห้องรองฯ ฝ่ายความร่วมมือ
126
ห้องรองฯ วิชาการ
127
ห้องทวิภาคี
128
งานหลักสูตร
111
ห้องรองฯ ฝ่ายบริหาร
112
ห้องบุคลากร
113
ห้องบัญชี    
    114
ห้องการเงิน
115
ห้องงานสารบรรณ
   116
ห้องประชาสัมพันธ์
   117
ห้อง ผอ.
118
ห้องประชุมสานสัมพันธ์

อาคาร 2   อาคารเรียนปฏิบัติการเลขานุการ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ใช้สอย 2,240 ตร.ม.
        
             เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น ประกอบด้วย

             ชั้นปีที่ 1         เป็นห้องทะเบียน  ห้องพัสดุ  ห้องโสตทัศนศึกษา  และห้องแผนงบประมาณและ
                                     ข้อมูลสารสนเทศ
             ชั้นปีที่ 2         เป็นห้องปฏิบัติการบัญชี  ห้องเรียนและห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
             ชั้นปีที่ 3 - 4    เป็นห้องเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาเลขานุการ
 
แผนผังอาคาร  2               
                              
ห้องปฏิบัติการ
241
ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ
เครื่องคำนวณ
242
  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า
243
ห้องพักครู
ห้องปฏิบัติการแผนกเลขานุการ
244
ห้องปฏิบัติการ
แผนกเลขานุการ
231
ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ
แผนกเลขานุการ
232
  ห้องปฏิบัติการแผนกเลขานุการ 233 บันได ห้องปฏิบัติการแผนกเลขานุการ
234
ห้องปฏิบัติการบัญชี
221
ห้องสุขา ห้องศูนย์ข้อมูลฯ ห้องเรียน
222
ห้องเรียน
223
ห้องเรียน
224
ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ
แผนกเลขานุการ
225
 
ห้องทะเบียน
 
บันได ห้องแผนงานสื่อโสตฯ ห้องแผนงบประมาณฯ ห้องประชุม บันได ห้องพัสดุอาคาร 3   อาคารผลิตผล ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีพื้นที่ใช้สอย 277 ตร.ม.

                เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
               ชั้นล่างสุด เป็นห้องกิจกรรมสหกรณ์ของวิทยาลัย และเป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
               ชั้นที่ 2 เป็นห้องอาหารการค้า ของงานการค้าและใช้เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ
               ชั้นที่ 3 เป็นห้องตัดเย็บเสื้อผ้า ของงานการค้า ใช้เป็นอาคารที่ฝึกงานของนักศึกษา แผนกผ้าและเครื่องแต่ง                กายและเป็นห้องเสริมสวย สระผม แต่งหน้า

แผนผังอาคาร 3 
 
ผลิตผล 3
 
ห้องเสื้อการค้า ผลิตผล 2
 
ห้องพักครู ห้องตัดผม
ผลิตผล 1
 
อาคาร 4  อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมการโรงแรม ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2516 มีพื้นที่ใช้สอย 720 ตร.ม.

        
           อาคารเรียนและปฏิบัติการ    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สูง  5  ชั้น
                    
          ชั้นที่ 1       จัดเป็นห้องอินเทอร์เน็ต  เพื่อบริการให้แก่นักศึกษา   ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ                                      แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
          ชั้นที่ 2       จัดเป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ   คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
แผนผังอาคาร  4

451
ห้องเรียนโรงแรม
452
ห้องเรียนโรงแรม
453
ห้องเรียนโรงแรม
ห้องพัก ห้องพัก ห้องพัก ห้องพัก
441
ห้องเรียนโรงแรม
442
ห้องเรียนโรงแรม
443
ห้องเรียนโรงแรม
444
ห้องเรียนโรงแรม
431
ห้อง ป.ตรี บัญชี
432
ห้องเรียนบัญชี
433
ห้องเรียนบัญชี
434
ห้องเรียนบัญชี
421
ห้องพักครู
422
ห้องเรียนบัญชี
423
ห้องเรียนบัญชี
424
ห้องเรียนบัญชี
ลานจัดกิจกรรม
อาคาร 5  อาคารเรียนและปฏิบัติการ แผนกการตลาด ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2520 มีพื้นที่ใช้สอย 1,080 ตร.ม.
        
                 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   สูง 3 ชั้น

                ชั้นที่ 1                             เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาการตลาด
                ชั้นที่ 2                             เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
                ชั้นที่ 3                             เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาบัญชี
 
แผนผังอาคาร  5
 
531
ห้องเรียน
532
ห้องเรียน
533
ห้องเรียน

534
ห้องพักครู
521
ห้องเรียน
522
ห้องเรียน
523
ห้องเรียน

524
ห้องพักครู
511 งานวิจัย 513
 
ห้องเรียน
512
 
ห้องเรียน

ฺBussinet shop
อาคาร 6  อาคารเรียนและปฏิบัติการ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2520 มีพื้นที่ใช้สอย 1,080 ตร.ม. 
 
                    อาคารเรียนและปฏิบัติการ    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สูง 3 ชั้น 
                    ชั้นที่  1     จัดเป็นสำนักงานธนาคารโรงเรียน  และห้องเรียนแผนกวิชาการตลาด
                    ชั้นที่  2 – 3  ใช้เป็นห้องเรียนแผนกวิชาสามัญ
 
แผนผังอาคาร  6
              
611
ธนาคารโรงเรียน
612
ห้องเรียน
613
ห้องเรียน
614
แผนกวิชาการตลาด
MH1 MH2
621
ห้องเรียน
622
ห้องเรียน
623
ห้องพักครูการตลาด
624
ห้องพักครูสังคม
631
ห้องเรียน
632
ห้องเรียน
633
ห้องเรียน
634
ห้องพักครูภาษาไทย
 
 


อาคาร 7  อาคารเรียนคณะวิชาสามัญ และแผนกวิชาคหกรรม ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2523 มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตร.ม.
       
              อาคารเรียนและปฏิบัติการ   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง  4 ชั้น ประกอบด้วย

              ชั้นที่   1       จัดเป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
              ชั้นที่   2     จัดเป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
              ชั้นที่ 3 - 4 ใช้เป็นห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา สุขศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 
แผนผังอาคาร  7
 

741
ห้องพักครู
742
ห้องโสดฯ
743
ห้องคณิตศาสตร์
744
ห้องคณิตศาสตร์
745
คณิตศาสตร์ 2
746
ห้องเรียน
731
ห้องพักครู
732
ห้องเรียน
733
ห้องเรียน
734
ห้องเรียน
735
ห้องเรียน
736
ห้องเรียนสังคม
737
ห้องเรียน
721
ห้องพักครู
722
ห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ
723
ห้องปฏิบัติการภาษา
ห้องพักครู
724
ห้องวิทยาศาสตร์
725
ห้องเรียน
726
ห้องพักครู727
711
ห้องปฏิบัติการ
คหกรรม
712
ห้องปฏิบัติการ
จัดดอกไม้
713
ห้องปฏิบัติการ
จัดดอกไม้
714
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
715
ห้องเรียน716717
อาคาร 8  อาคารเรียนและปฏิบัติการ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2527-2528 มีพื้นที่ใช้สอย 2,160 ตร.ม.
        
               อาคารเรียนและปฏิบัติการ  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง  4 ชั้น

              ชั้นที่ 1-2   ห้องเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
              ชั้นที่ 3-4   ห้องเรียนและปฏิบัติการของแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาคหกรรม และจัดเป็นห้องจริยธรรม    ห้องสอนพระพุทธศาสนา
 
 
แผนผังอาคาร  8
 
ห้องพักครู
841
ห้องเรียน
842
ห้องเรียน 843 ห้องเรียน
844
ห้องงเรียน ห้องปฏิบัติการจักรอุตสาหกรรม 846 ห้องพักครู 847  

ห้องเรียน
848 849
ห้องพักครู
831
ห้องปฏิบัติ
การผ้า ฯ 1
832
ห้องพักครู 833 ห้องปฏิบัติ
การผ้าฯ 2
834
ห้องปฏิบัติ
การผ้า ฯ 3
835
ห้องพักครู 836 ห้องปฏิบัติ
การผ้า ฯ 4
837

ห้องปฏิบัติการผ้าฯ 5
838
สุขา ห้องปฏิบัติการอาหาร 4
821
ห้องปฏิบัติการอาหาร 5
822
สุขา
ห้องปฏิบัติการอาหาร 6
822
สุขา ห้องปฏิบัติการอาหาร 3
811
ห้องปฏิบัติการอาหาร 2
812
สุขา
ห้องปฏิบัติการอาหาร 1
813อาคาร 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการ แผนกวิชาบัญชี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2514 มีพื้นที่ใช้สอย 968.99 ตร.ม.

                 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง  2  ชั้นเป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก   2 ชั้น (เดิมเป็นหอพักนักเรียนประจำ เมื่อมีการยุบหอพัก   จึงปรับปรุงใช้เป็นห้องเรียน) เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาบัญชี และศิลปกรรม
  
แผนผังอาคาร  9
                   
ห้องเรียน
922
 
ห้องเรียน
923
 

ห้องเรียน
924.1
 
ห้องเรียน
921
 
ห้องพักครู
แผนกวิชาบัญชี
 
ห้องเรียน
924
 
ห้องเรียน
911
 
ห้องเรียน
912
 
ห้องพักครู
แผนกบัญชี
 
ห้องพักครู
ศิลปกรรม
 
ห้องเรียน
ศิลปกรรม
 
ห้องเรียน
ศิลปกรรม
 อาคาร  10   อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกบัญชี

                    อาคารเรียนแผนกวิชาการบัญชี  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  1ชั้น  ใช้สำหรับเป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาบัญชี
 
แผนผังอาคาร  10

              
 
ห้องเรียน
104
 
 
ห้องเรียน
103
 
 
ห้องเรียน
102
 


ห้องเรียน
101
 


 
อาคารเบเกอรี่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2539 มีพื้นที่ใช้สอย 277 ตร.ม.

                   เป็นอาคารเสริมเหล็ก 4  ชั้น ใช้เป็นอาคารงานการค้าเพื่อจัดทำ และจำหน่ายขนมเบเกอรี่
และใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมความรู้เรื่องขนมเบเกอรี่  รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ร. 9 และโรงอาหาร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.1529 มีพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตร.ม.
 
                 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สูง 2 ชั้น นับเป็นอาคารหอประชุมที่ใหญ่ที่สุด ที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ใช้เพื่อจัดกิจกรรมทั้งเป็นส่วนของสถานศึกษา และเปิดให้ชุมชนมีโอกาสมาใช้ในงานมงคลต่าง  ๆ
            
                  ชั้นล่าง ใช้เป็นโรงอาหาร ซึ่งมีความกว้างบรรจุและบริการนักเรียนนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ
                  ชั้นบน ใช้เพื่อการประชุม จัดกิจกรรมบนเวที และบริการชุมชนจัดงานมงคลต่าง ๆ
 
 
แผนผังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9

                    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สูง  2  ชั้น
 


 
ชั้นลอย
 
 
ห้องควบคุมเสียง
 
 
ชั้นลอย
 
 
ห้องประชุม
 
 
โรงอาหาร
 
 


อาคารงานปกครอง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2545

          เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ใช้เป็นที่ทำงานของงานการปกครองเพื่อดูแลเด็กนักเรียน นักศึกษา


อาคารอเนกประสงค์ (เรือนพยาบาล) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2546

          เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ใช้ในงานพยาบาลเพื่อดูแลเด็กนักเรียน นักศึกษา
 


อาคารศูนย์วิทยบริการ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2548

           เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น 
            ชั้นที่ 1 ห้องสมุดชั้น 1
            ชั้นที่ 2 ห้องสมุดชั้น 2
            ชั้นที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
            ชั้นที่ 4 ห้องเรียน IT


แผนผังอาคารศูนย์วิทยบริการ
 


ห้องค้นคว้า
 
ไอที ห้อง 1 ไอที ห้อง 2 ไอที ห้อง 3 ไอที ห้อง 4

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
Speling Bee ห้องพักครู ห้องภาพยนต์ ห้องเรียน

ห้องสมุดชั้นที่ 2
 

ห้องสมุดชั้นที่ 1
 
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1
Untitled Document