Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย


ประกาศปรับสถานภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพการเป็น นักเรียน นักศึกษา
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัญชี (ต่อเนื่อง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563.
กำหนดการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 แบบฟอร์มรายงานผลการเรียนและแบบสรุปประเมินคุณธรรม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตารางตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2563
ประกาศทุน 80 ปี และทุนวันไหว้ครู ไฟล์ อวท.2563
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปวช.1 ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯ ร่วมจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเองจาก COVID-19
ยกเลิกการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะสู่การปฏิบัติฯ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราช สักการะ แด่พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โครงการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา


ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกีฬาสีภายใน ในวันที่ 13 -14 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 น
โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน
โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560


ประกาศผล การสอบคัดเลือก เป็นครูพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ประกาศเปลียน แผนดำเนิดการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน อาชีวศึกษานครราชสีมา ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จำหน่าายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ

ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1
Untitled Document